Материал: Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг - Навчальний посібник (Шлійко А.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: СоцІально-економІчна основа економІки пІдприЄмництва на ринку товарІв І послуг
Читать: Глава 1 пІдприЄмництво та пІдприЄмства на ринку товарІв І послуг
Читать: 1.1.сутність підприємництва на ринку товарів і по­слуг як сучасної форми діяльності в ринковій1.2. підприємницька ідея, типи, форми підприємств на ринку товарів і послуг
Читать: 1.4. законодавчо-правова база, значення та зміст інформаційного забезпечення підприємницької діГлава 2 економІка та органІзацІя становлення пІдприЄмництва на ринку товарІв І послуг
Читать: 2.1. функціональні страте на ринку товарів і послуг
Читать: 2.2. вплив підприємницького середовища на розвиток підприємницького капіталу
Читать: 2.3. джерела формування та розвитку підприємницького капіталу
Читать: 2.4. економічна відповідальність за результати підприємницької діяльності
Читать: 2.5. форми контролінгу на ринку товарів і послуг
Читать: 2.7. методологія та методи визначення рейтингу підприємницьких структур у ринковій системі госпСкладовІ чинники пІдприЄмницького успІху
Читать: Глава 3 суть І характеристика пІдприЄмницького успІху
Читать: 3.1. сутність і складники підприємницького успіху
Читать: 3.2. підприємець як визначальна особистість у бізнесі
Читать: 3.3. характеристика професійної культури підприємця
Читать: 3.4. вплив етики підприємництва на підвищення рівня підприємницького успіху
Читать: Глава 4 органІзацІя планування та прогнозування пІдприЄмницькоЇ дІяльностІ на ринку товарІв І п4.1. організація і функціонування системи планування підприємництва на ринку товарів і послуг
Читать: 4.2. види планів, їх сутність, призначення, методологія розробки
Читать: 4.3. система прогнозування розвитку підприємницьких формувань
Читать: Глава 5 фІнансово-економІчна дІяльнІсть пІдприЄмництва на ринку товарІв І послуг
Читать: 5.1. бюджетування та планування фінансів підприємницьких структур
Читать: 5.2. аналіз структури каналів реалізації продукції на ринку товарів і послуг
Читать: 5.3. механізм ціноутворення, мета вибору ціни, методика розрахунку ціни
Читать: 5.4. місце і роль цін у системі агромаркетингу, їх формування та модифікація
Читать: Антикризова полІтика пІдприЄмництва на ринку товарІв І послуг
Читать: Глава 6 формування конкурентоспроможностІ пІдприЄмницьких структур на ринку товарІв І послуг
Читать: 6.1. сутність, форми та види конкуренції
Читать: 6.2. фактори конкурентної боротьби, її вплив на формування підприємницького середовища
Читать: 6.3. формування конкурентного статусу підприємницьких структур, оцінювання його рівня
Читать: 6.4. організація та вплив державного регулювання та підтримки для підвищення конкурентоспроможн6.5. методи визначення конкурентоспромож­ності та позицій підприємств на ринку товарів і послуг
Читать: Глава 7 система безпеки пІдприЄмництва на ринку товарІв І послуг
Читать: 7.1. економічна безпека підприємств на ринку товарів і послуг
Читать: 7.2. рівень використання потенційних виробничих можливостей підприємницьких формувань
Читать: 7.3. оцінювання фінансової стійкості і платоспроможності підприємницьких структур у ринковому сГлава 8 банкрутство: законодавство І практика правозастосування
Читать: 8.1. санація: основні форми та особливості, етапи проведення
Читать: 8.2. Інститут банкрутства
Читать: 8.3. законодавчо-правова база банкрутства
Читать: 8.4. практика застосування законодавства про банкрутство
Читать: МеханІзм пІдвищення ефективностІ пІдприЄмництва на ринку товарІв І послуг
Читать: Глава 9 поЄднання державного І ринкового регулювання пІдприЄмництва
Читать: 9.1. обґрунтування методів і форм активізації підприємництва
Читать: 9.2. адаптація систем управління до вимог ринку
Читать: 9.3. фінансово-економічне регулювання розвитку підприємництва на ринку товарів і послуг
Читать: 9.4. Інвестиційна, орендна, лізингова політика при формуванні матеріальних ресурсів у підприємн9.5. поєднання державного і ринкового регулювання розвитку економіки підприємництва
Читать: Глава 10 розвиток мІжнародних економІчних вІдносин пІдприЄмницьких формувань на ринку товарІв І10.2. основні види зовнішньоекономічної діяльності підприємств, пошук і вибір партнерів
Читать: 10.3. зарубіжний досвід інноваційної діяльності фірм і компаній
Читать: 10.4. механізм регулювання міжнародних економічних відносин підприємницьких структур на ринку тКонтрольні тести для перевірки знань
Читать: Додатки