Материал: Філософія - Навчальний посібник (Сілаєва Т.О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Зміст
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. фІлософІя, її змІст, особливостІ та роль у суспІльствІ
Читать: 1. сутність і структура світогляду.
Читать: 2. міфологія і релігія як типи світогляду.
Читать: 3. особливості філософського знання. основне питання філософії.
Читать: 4. філософія і наука.
Читать: 5. роль філософії у житті суспільства й особистості.
Читать: Тема 2. фІлософІя стародавнього сходу
Читать: 1. зародження філософської думки. східний та західний типи культури і філософування.
Читать: 2. своєрідність давньоіндійської філософії. буддизм.
Читать: 3. філософія стародавнього китаю. конфуціанство і даосизм.
Читать: Тема 3. антична фІлософІя (vi ст. до н.е. vi ст. н.е.)
Читать: 1. натурфілософські ідеї давньогрецької філософії.
Читать: 2. класичний період розвитку античної філософії (сократ, платон, арістотель).
Читать: 3. філософія елліністичного періоду.
Читать: Тема 4. захІдноЄвропейська фІлософІя середньовІччя
Читать: 1. релігійний характер середньовічного світогляду і філософії.
Читать: 2. період апологетики і патристики в умовах античності.
Читать: 3. схоластична філософія.
Читать: Тема 5. фІлософІя епохи вІдродження (ху-хуІ ст.)
Читать: 1. Ідейний зміст світогляду ренесансу та особливості італійського відродження.
Читать: 2. північне відродження та ідеологія реформації.
Читать: 3. розвиток натурфілософських вчень в епоху відродження.
Читать: Тема 6. Європейська класична фІлософІя нового часу І епохи просвІтництва (хуп-хупІ ст.)
Читать: 1. поняття європейської класичної філософії.
Читать: 2. особливості філософії нового часу.
Читать: 3. раціоналізм та емпіризм у теорії пізнання нового часу.
Читать: 4. філософія епохи просвітництва.
Читать: Тема 7. нІмецька класична фІлософІя (хуш перша пол. xix ст.)
Читать: 1. особливості та значення німецької класичної філософії. теоретична розробка діалектики.
Читать: 2. філософське вчення І. канта.
Читать: 3. філософські системи й. фіхте і ф. шеллінга.
Читать: 4. філософія абсолютної ідеї г. гегеля.
Читать: 5. антропологічний матеріалізм л. фейєрбаха.
Читать: Тема 8. традицІЇ та особливостІ розвитку фІлософськоЇ думки в украЇнІ
Читать: 1. особливості української філософської думки.
Читать: 2. основні періоди розвитку філософії в україні.
Читать: 3. філософські ідеї г. сковороди.
Читать: Тема 9. сучасна свІтова фІлософІя
Читать: 1. виникнення сучасної філософії та її особливості.
Читать: 2. «філософія життя» (ф. ніцше).
Читать: 3. психоаналітична філософія: фрейдизм та неофрейдизм.
Читать: 4. екзистенціалізм.
Читать: 5. сучасна «філософія науки»: позитивістський напрям у філософії.
Читать: 6. феноменологія і герменевтика.
Читать: Тема 10. фІлософська онтологІя: проблема буття
Читать: 1. проблема буття в історії філософії.
Читать: 2. структура буття та місце в ній людини.
Читать: 3. простір і час як найзагальніші характеристики буття.
Читать: Тема 11. свІдомІсть, її суть І структура
Читать: 1. поняття духовного світу людини.
Читать: 2. природно-біологічні передумови свідомості.
Читать: 3. соціально-практична сутність свідомості.
Читать: 4. Індивідуальна і суспільна свідомість. структура суспільної свідомості.
Читать: Тема 12. гносеологІя. основний змІст пІзнавальноЇ дІяльностІ.
Читать: 2. основні форми і способи пізнання.
Читать: 3. види і рівні знання
Читать: 4. проблема істини в філософії : основні концепції істини.
Читать: Тема 13. фІлософІя І методологІя науки
Читать: 1. наука та її місце в сучасному світі.
Читать: 2. емпіричний і теоретичний рівні наукового дослідження, їх методи.
Читать: 3. структура наукової теорії.
Читать: 4. динаміка наукового пізнання (класична, некласична і постнекласична наука).
Читать: Тема 14. фІлософська антропологІя
Читать: 1. людина як предмет філософського осмислення.
Читать: 2. проблема історичного походження людини. Єдність при­родного, соціального і духовного в людин3. Індивід, індивідуальність, особистість.
Читать: 4. проблема життя і смерті в духовному досвіді людства.
Читать: 5. проблема людської свободи.
Читать: Тема 15. фІлософське осмислення культури
Читать: 1. цінності і ціннісне ставлення до світу як фундамент куль­тури.
Читать: 2. поняття культури в філософії. основні ознаки культури.
Читать: 3. культура і творчість.
Читать: 4. протиріччя культури.
Читать: Тема 16. соцІальна фІлософІя
Читать: 1. суспільство, його суть, структура і функції.
Читать: 2. структура і функції суспільства.
Читать: 3. основні чинники суспільного розвитку.
Читать: 4. типологія суспільства.
Читать: 5. суспільство і особистість
Читать: Тема 17. фІлософІя ІсторІЇ
Читать: 1. філософське осмислення історії та її сенсу
Читать: 2. проблема спрямованості та єдності історичного процесу. лінійні та циклічні концепції історії3. проблема історичного прогресу.
Читать: Тема 18. суспІльний прогрес І фІлософськІ проблеми глобалІстики
Читать: 1. суспільний прогрес і глобальні проблеми людства.
Читать: 3. філософія і майбутнє людства.
Читать: Література: підручники, навчальні посібники, довідкова література
Читать: Словник-покажчик основних термінів