Материал: Сільськогосподарське дорадництво - Навчальний посібник (Галич О.А.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Tema 1 ІсторІя створення та функцІонування дорадчих служб
Читать: 1.1. моделІ дорадчих служб у рІзних краЇнах свІту
Читать: 1.2. особливостІ дорадчих служб в украЇнІ
Читать: 1.3. закон та ІншІ нормативнІ акти, що регулюють дорадчу дІяльнІсть
Читать: Tema 2 мотивацІя дорадчоЇ дІяльностІ
Читать: 2.1. основнІ фІлософськІ засади дорадництва
Читать: 2.2. психологІчнІ та етичнІ аспекти дорадчоЇ дІяльностІ
Читать: 2.3. теорІя змІн у дорадництвІ
Читать: 2.4. освІта як засІб досягнення мети
Читать: 2.5 роль людських та матерІальних ресурсІв
Читать: Tema 3 напрями дІяльностІ дорадчоЇ служби
Читать: 3.1. надання дорадчих послуг органам виконавчоЇ влади, органам мІсцевого самоврядування та сІль3.2. надання дорадчих послуг виробникам сІльськогосподарськоЇ продукцІЇ
Читать: 3.3. несІльськогосподарське пІдприЄмництво в сІльськІй мІсцевостІ
Читать: 3.4. робота з сІльською молоддю, ІнІцІювання та реалІзацІя молодІжних програм
Читать: 3.5. розвиток ринковоЇ Інфраструктури в сІльськІй мІсцевостІ
Читать: Tema 4 органІзацІя практичноЇ роботи дорадчоЇ служби
Читать: 4.1. органІзацІйна структура дорадчоЇ служби
Читать: 4.2. статус дорадника та експерта-дорадника
Читать: 4.4. офІсне дІловодство
Читать: Tema 5 принципи формування та функцІонування дорадчих комІтетІв та Їх роль у рІзних напрямках р5.1. дорадчІ комІтети у дІяльностІ служби
Читать: 5.2. поняття про дорадчий комІтет
Читать: 5.3. мета створення та дІяльностІ
Читать: 5.4. види дорадчих комІтетІв
Читать: 5.5. основнІ принципи рацІональноЇ органІзацІЇ роботи комІтетІв
Читать: 5.7. побудова партнерських вІдносин через роботу дорадчих комІтетІв
Читать: 5.8. органІзацІя засІданьдорадчих комІтетІв та Їх проведення
Читать: Tema 6 монІторинг дорадчих послуг
Читать: 6.1. ситуативний аналІз, його суть та мІсце в дорадчІй дІяльностІ
Читать: 6.2. методи збору даних для аналІзу
Читать: 6.3. використання даних аналІзу для здІйснення дорадчоЇ дІяльностІ
Читать: 6.4. монІторинг ефективностІ реалІзацІЇ дорадчих послуг
Читать: Tema 7 навчання дорослих
Читать: 7.1. поняття про андрагогІку
Читать: 7.2. вчитель дорослих: вимоги, функцІЇ, типи та мІсІя
Читать: 7.3. андрагогІчна модель процесу навчання дорослих
Читать: 7.4. дорадництво як метод навчання дорослих
Читать: Tema 8 методи освІтньоЇ дІяльностІ в системІ сІльськогосподарського дорадництва
Читать: 8.1. поняття про формальну І неформальну освІту
Читать: 8.2. види неформальноЇ освІти та Їх роль у системІ дорадництва
Читать: 8.3. класифІкацІя навчальних методІв дорадництва
Читать: 8.4. ІндивІдуальнІ методи, Їх характеристика, переваги І недолІки
Читать: 8.5. характеристика, переваги та недолІки групових методІв
Читать: 8.6. характеристика, переваги та недолІки масових методІв
Читать: 8.7. ІнтерактивнІ методи навчання:обговорення, дискусІЇ, вивчення випадку, рольова гра, органІз8.8. виставки та Їх роль у процесІ навчання
Читать: Tema 9 органІзацІя та оцІнювання консультацІйного процесу
Читать: 9.1. процес консультування та його види
Читать: 9.2. етапи процесу консультування
Читать: 9.3. угода про консультування
Читать: 9.4. оцІнювання ефективностІ консультування
Читать: Tema 10 основнІ принципи планування та розробки освІтнІх програм
Читать: 10.1. мета освІтнІх програм та її формування в процесІ складання програм
Читать: 10.2. методи І форми планування освІтнІх заходІв
Читать: 10.3. модель процесу складання освІтньоЇ програми
Читать: 10.4. завдання робочих програм та Їх визначення
Читать: 10.5. планування освІтнІх заходІв. виконання
Читать: 10.6. схема оцІнювання програми
Читать: 10.7. роль дорадникІв, експертІв-дорадникІв І дорадчих комІтетІв у плануваннІ освІтнІх заходІв
Читать: Tema 11 органІзацІя впровадження результатІв наукових дослІджень та ІнновацІй у виробництво
Читать: 11.1. роль науки в роботІ дорадчоЇ служби
Читать: 11.2. планування, вибІр мІсця, проведення, оцІнювання та пІдсумок демонстрацІй. проведення дня 11.4. вивчення І узагальнення передового досвІду
Читать: 11.5. способи доведення науковоЇ ІнформацІЇ до клІЄнта
Читать: Tema 12 маркетинг дорадчих послуг
Читать: 12.1. бІзнес-планування роботи дорадчоЇ служби
Читать: 12.2. види дорадчих послуг та визначення Їх цІни
Читать: 12.3. фІнансування дорадчоЇ дІяльностІ: джерела, умови тощо
Читать: Список лІтератури