Материал: Система технологій - Навчальний посібник (Остапчук М.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1. технологІчнІ процеси І технологІчнІ системи
Читать: 1.1. технологія як складова економіки і суспільства
Читать: 1.2. етапи та закономірності розвитку технології
Читать: 1.3. класифікація технологічних процесів та апаратів технології
Читать: 1.4. перспективні напрями удосконалення технології
Читать: 1.4.1. використання мікрохвильових (мх) технологій
Читать: 1.4.2. нанотехнології
Читать: 1.4.3. генна інженерія
Читать: Розділ 2. закономІрностІ технологІчного розвитку
Читать: 2.1. технологічні і економічні цикли розвитку
Читать: 2.2. завдання ефективного управління та прогнозування розвитку виробництва
Читать: Розділ 3. прІоритетнІ напрями технологІчного розвитку
Читать: 3.1. наукові засади технології
Читать: 3.2. фізико-хімічні та біохімічні закономірності технології
Читать: 3.2.1. закони збереження маси та енергії в умовах рівноваги систем
Читать: 3.2.2. кінетика технологічних процесів
Читать: 3.3. технологічні закономірності технології
Читать: 3.3.1. використання законів фундаментальних наук у технології
Читать: 3.3.2. принципи ресурсота енергозбереження в технології
Читать: 3.3.3. принципи інтенсифікації процесів
Читать: 3.3.4. принцип найкращого використання устаткування
Читать: 3.3.5. принцип оптимального варіанта
Читать: 3.4. основні теоретичні положення про стан фізичних систем
Читать: 3.5. визначення затрат на здійснення технологічних операцій
Читать: 3.6. практичні завдання з визначення затрат на здійснення одиничних технологічних операцій
Читать: Розділ 4. технологІчний розвиток як удосконалення системи
Читать: 4.1. загальні уявлення про систему
Читать: 4.2. технологічна лінія як система та пріоритетні напрями ії розвитку
Читать: 4.3. система керування підприємством
Читать: 4.3.1. визначення системи керування
Читать: 4.3.2. виявлення і аналіз проблем та суперечностей суперсистеми
Читать: 4.4. моделювання систем керування (управління)
Читать: 4.4.1. загальна постановка завдань моделювання
Читать: 4.4.2. методи одержання інформації при моделюванні систем керування
Читать: 4.4.3. модель для визначення собівартості продукції. економічний зміст і класифікація витрат у 4.5.1. показники якості технологічних процесів
Читать: 4.5.2. номенклатура показників якості
Читать: 4.5.3. методи визначення показників якості
Читать: 4.5.4. економічна оцінка технічного рівня
Читать: 4.5.5. визначення затрат на здійснення технологічних операцій
Читать: Розділ 5. економІчна оцІнка технологІЇ
Читать: 5.1. класифікація і облік витрат на виробництво
Читать: 5.2. показники собівартості виробництва
Читать: 5.3. мета процесу керування собівартістю продукції
Читать: 5.4. планування собівартості продукції
Читать: 5.5. методичні підходи до визначення собівартості продукції
Читать: 5.6. підвищення ефективності витрат підприємства
Читать: 5.7. завдання і методи оптимізації технологічних процесів
Читать: 5.8. економічні моделі складних систем (модель «витрати-випуск»)
Читать: Розділ 6. оцІнка та вибІр технологІчних рІшень (проектІв)
Читать: 6.1. показники якості технологічних процесів
Читать: 6.1.1. показники технологічності
Читать: 6.1.2. показники уніфікації
Читать: 6.1.3. показники призначення
Читать: 6.1.4. показники надійності
Читать: 6.1.5. ергономічні показники
Читать: 6.1.6. естетичні показники
Читать: 6.1.7. показники безпеки
Читать: 6.1.8. екологічні показники
Читать: 6.2. методи визначення показників якості
Читать: 6.3. особливості оцінки якості функціонування технологічних систем у часі
Читать: 6.4. оцінка якості продукції на етапах виробництва і експлуатації
Читать: 6.5. методи оцінки якості готової продукції
Читать: 6.6. принципи керування процесами підвищення якості
Читать: 6.7. економічна оцінка технології в ринкових умовах
Читать: 6.8. альтернативні основи вибору показників якості на основі swot-аналізу
Читать: Розділ 7. галузевІ особливостІ технологІчного розвитку украЇни
Читать: 7.1. сучасний стан і тенденції розвитку технології харчових виробництв
Читать: 7.1.1. харчування та харчові продукти
Читать: 7.1.2. сировина та асортимент харчових продуктів
Читать: 7.1.3. класифікація харчових виробництв
Читать: 7.2. шляхи удосконалення систем технологій харчових виробництв
Читать: 7.2.1. перспективи розвитку харчової промисловості
Читать: 7.2.2. екологічні аспекти виробництва харчових продуктів
Читать: 7.2.3. енергозбереження в харчовій промисловості
Читать: 7.2.4. виробництво ферментних продуктів
Читать: 7.2.5. проблеми удосконалення технології виробництва хлібопродуктів
Читать: 7.2.6. сировина для харчових продуктів
Читать: Д о д а т к и
Читать: Додаток б
Читать: Додаток в
Читать: Додаток г
Читать: Додаток д
Читать: ЛІтература
Читать: ЗмІст