Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


2.2. види соціального страхування в німеччині

 

Система соціального страхування Німеччини характеризу­ється сукупністю заходів, що мають забезпечувати економіч­ний та соціальний захист існування різних груп населення від таких загальних загроз для життя, як нещасний випадок, хвороба, інвалідність, старість, безробіття і смерть годуваль­ника.

Понад століття система соціального страхування Німеччи­ни мала три напрями: медичне страхування, пенсійне страху­вання та страхування по безробіттю. У 1995 році до них був доданий четвертий напрям страхування на випадок необ­хідності догляду під час хвороби або у зв'язку зі старістю.

Соціальне страхування є обов'язковим і регулюється зако­ном. Воно фінансується за рахунок страхових внесків, що здійснюються працівниками, які працюють за наймом.

Загалом ставка внесків залежить від загальної кількості платників. Чим більше страхувальників перераховують внески до каси соціального страхування, тим нижчі відрахування кожного з них. У 1999 р. соціальні витрати Німеччини у роз­рахунку на душу населення склали 6600 євро. За їх питомою вагою у валовому внутрішньому продукті Німеччина посідала третє місце серед країн ЄС (цей показник був майже вдвічі бі­льшим, ніж в Ірландії або Іспанії).