Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


2.2.5. соціальна допомога з материнства

 

У Німеччині надається допомога жінкам з материнства. Кожна жінка як майбутня мати має особливий захист від не­безпеки на робочому місці, а також від звільнення в період чотирьох місяців перед народженням дитини і чотирьох міся­ців після пологів. Терміни захисту матері на 6 тижнів перед пологами і 8 тижнів після них дають жінці змогу займатися дитиною. При ранніх пологах, а також при народженні близ­нюків термін захисту матерів продовжується до 12 тижнів пі­сля пологів. У цей період жінка одержує допомогу із материн­ства. Після цього вона може отримати відпустку й допомогу на виховання дитини.

Для отримання допомоги з материнства жінка повинна мати страховий і трудовий стаж. У період між 10-им та 4-им місяцями перед пологами вона повинна бути щонайменше 12 тижнів застрахованою на випадок хвороби (страховий стаж) або працювати (трудовий стаж). Розмір допомоги з материнс­тва залежить від «чистої» заробітної плати жінки в останні три календарні місяці або останні 13 тижнів перед початком тер­міну захисту (перед пологами). Цей розмір становить щонайбі­льше 25 БМ на день. Якщо середня «чиста» заробітна плата жінки вища, вона отримує різницю від роботодавця. Він му­сить виплатити цю суму як дотацію до допомоги з материнст­ва.

Якщо жінка не працює, але в установленому законом по­рядку застрахована і має право на кошти у разі хвороби, роз­мір допомоги з материнства відповідає розміру коштів на ви­падок хвороби.

Коли жінка безробітна і має право на кошти у разі безро­біття, то розмір допомоги з материнства відповідає сумі тієї чи іншої виплати по безробіттю, яку вона отримувала перед початком терміну захисту.

Коли жінка не застрахована ні приватно, ні в установле­ному законом страхуванні на випадок хвороби, але до почат­ку терміну захисту працювала або займалася домашньою ро­ботою, то застосовується такий порядок: вона одержує допо­могу з материнства з коштів федерації, але щонайбільше 400 БМ на місяць, і їх виплачує Федеральне страхове відомство. Ці та інші правові основи містяться в Законі про допомогу з ма­теринства.

 

Питання для самоконтролю

Розкажіть про становлення і розвиток системи соціаль­ного страхування Німеччини.

Які основні напрями соціального страхування Німеччини?

За яким принципом побудовано систему медичного страхування?

За рахунок яких джерел фінансується система медично­го страхування Німеччини?

Що таке лікарняні каси? Які види лікарняних кас Ви знаєте?

Який відсоток відрахувань сплачують громадяни за ме­дичним страхуванням?

Які види виплат отримують громадяни Німеччини за медичним страхуванням?

Яким чином сплачуються внески за пенсійним страху­ванням?

На якому принципі засновано систему пенсійного стра­хування?

10.     Які рівні включає система пенсійного страхування Ні- меччини?

Які заходи включає пенсійне страхування?

У чому полягає основна проблема у сфері пенсійного забезпечення Німеччини?

13.     Яка величина страхових внесків та страхових виплат при страхуванні від безробіття? Хто є їх платниками?

За яких умов надається допомога по безробіттю?

Що таке «зимові» кошти?

 

Які основні завдання соціального страхування від не­щасного випадку?

Які умови та порядок надання допомоги з материнства в Німеччині?

 

Тести для самоконтролю знань

 

1.       Напрямом, який було додано до німецької системи соці- ального страхування лише в 1995 р., є:

а)       медичне страхування;

б)       страхування по безробіттю;

в)       страхування на випадок необхідності догляду під час хвороби або по старості.

2.       Частка тарифу на медичне страхування в Німеччині складає приблизно від тарифу на пенсійне забезпечення:

а)       75\%;

б)       15\%;

в)       30\%.

3.       До структури виплат за медичним страхуванням не входить:

а)       виплата на лікування захворювань;

б)       оплата   перебування   працівників   у   санаторно- профілактичних закладах під час чергової відпустки;

в)       сімейна допомога для дружини і дітей застрахованих.

4.       До особливостей лікарняних кас не належить:

а)       вони є некомерційними страховими організаціями;

б)       вони не мають встановлювати внески вище базового

рівня;

в)       членство в цих касах є обов'язковим або добровільним залежно від суми доходу працівника.

5.       Система пенсійного забезпечення Німеччини фінансу- ється переважно за рахунок:

а)       держави;

б)       підприємств;

в)       працівників.

6.       До рівнів пенсійної системи Німеччини не належить:

а)       приватне;

б)       виробниче;

в)       державне;

г)       обов'язкове.

7.       Система пенсійного страхування базується на такому принципі:

а)       населення, яке зараз заробляє, сплачує страхові внес- ки у розрахунку на те, що наступне покоління буде сплачу- вати страхові внески для нього;

б)       кожен громадянин здійснює страхові внески виключно для себе;

в)       працівники здійснюють відрахування до фондів соціа- льного страхування на рахунки своїх батьків.

8.       Тариф відрахувань на пенсійне страхування складає:

а)       20,3\% і сплачується порівну працівниками і робото- давцями;

б)       10,15\% і сплачується порівну працівниками і робото- давцями;

в)       40,6\% і сплачується порівну працівниками і роботода- вцями.

9.       Пенсійне страхування не включає:

а)       виплату пенсій з професійної та загальної непраце- здатності;

б)       виплату пенсій на випадок втрати годувальника;

в)       виплату допомоги на випадок безробіття.

10.     Розмір пенсії насамперед визначається:

а)       розміром заробітної плати;

б)       стажем роботи;

в)       кількістю осіб на утриманні.

11.     Пенсії підприємств є:

а)       обов'язковими;

б)       добровільними;

в)       це залежить від регіону Німеччини.

12.     Для отримання допомоги по безробіттю можна не до- тримуватися такої умови:

а)       страхові внески сплачувалися щонайменше протягом 12 місяців протягом останніх трьох років;

б)       людина працювала підприємстві державної форми власності;

в) працівник своєчасно зареєструвався на біржі праці і не брав участі у страйках.

13.     Страхування по безробіттю здійснюється за рахунок:

а)       страхових внесків працівників;

б)       страхових внесків працівників роботодавців;

в)       держави.

14.     Тариф відрахувань на соціальне страхування від без- робіття складає:

а)       6,5\% і сплачується порівну роботодавцем і працівни- ком;

б)       13\% і сплачується порівну роботодавцем і працівни- ком;

в)       6,5\% сплачується працівником.

15.     Страхування від нещасних випадків є:

а)       обов'язковим;

б)       добровільним;

в)       залежить від сфери діяльності страхувальника.