Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

 

Г.В. Григораш, Т.Ф. Григораш В.Я. Олійник, І.Т. Субачов

 

Системи соціального страхування зарубіжних країн

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.271я73

С 40 УДК 368(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18-Г-1294 від 25.07.2007р.)

Рецензенти:

Ковальчук К.С. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національної металургійної академії України;

Мельник Л.Ю. доктор економічних наук, професор, зав. кафедри економіч­ної теорії та економіки Дніпропетровського державного аграрного університету;

Щетинін А.І. доктор економічних наук, професор, декан економічного фа­культету Академії митної справи України.

 

Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я., Субачов І.Т. С 40 Системи соціального страхування зарубіжних країн. Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. 144 с.

ISBN 978-966-364-579-7

У навчальному посібнику «Системи соціального страхування зарубіжних країн» подано аналіз систем соціального страхування країн СНД, США, Японії, Європейсь­кого Союзу, чий досвід у силу історичних та політичних обставин має найбільше значення для України. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, питання та тести для перевірки якості засвоєних знань.

Посібник призначено для студентів економічних вузів, магістрів, фахівців си­стеми соціального захисту України.

 

ISBN 978-966-364-579-7        © Григораш Г.В., Григораш Т.Ф.,

Олійник В.Я., Субачов І.Т., 2008 © Центр учбової літератури, 2008