Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


3.6. страхування від виробничого травматизму і професійних захворювань

У зв'язку з високим рівнем виробничого травматизму і розповсюдженням професійних захворювань у США існує ряд програм страхування, в основному на рівні штатів. Єдина федеральна програма в цій сфері передбачає виплати шахта­рям, які страждають від професійного захворювання „чорні легені", і членам їх сімей. Програма була введена федеральним законом про безпеку праці на шахтах (1969) і діє з 1970 р., фінансується за рахунок коштів федерального бюджету.

У більшості штатів законодавство встановлює відповіда­льність підприємців за травму, яку робітник одержав на ви­робництві, і визначає рівень відшкодування, тривалість ви­плат з тимчасової непрацездатності, а також розміри компен­сації сім'ї загиблого у результаті нещасного випадку на вироб­ництві. Рівень відшкодування визначається у процентному співвідношенні до заробітної плати працівника і складає не більше 2/3 від неї. Основна частина грошової компенсації виплачується не підприємцями, а приватними страховими компаніями, оскільки більшість підприємців заздалегідь стра­хується від подібних випадків. У деяких штатах створені спе­ціальні страхові фонди за рахунок податку з підприємців, з яких влада штатів виплачує страховку потерпілим та членам їх сімей. За останні роки зросла кількість робітників, зайнятих на небезпечних виробництвах, які надають перевагу само­страхуванню від нещасних випадків в приватних страхових фірмах. У більшості штатів закони про відповідальність підп­риємців за професійні захворювання або взагалі відсутні, або охоплюють дуже вузьке коло цих захворювань.

 

Питання для самоконтролю

Яким чином організовано систему соціального страху­вання США?

Що є законодавчою основою побудови системи соціаль­ного страхування?

За якими основними напрямами надається соціальна допомога населенню?

Назвіть основні проблеми системи соціального забезпе­чення США та обґрунтуйте оптимальний варіант їх вирішення.

5.       Які рівні включає система пенсійного забезпечення США?

6.       У чому полягає призначення Загальної федеральної про- грами (ЗФП)?

7.       За яким принципом функціонує ЗФП?

Опишіть сучасний стан надходжень та виплат за пен­сійним страхуванням у США.

За якими програмами здійснюється медичне страхуван­ня у США?

 

Яка частина населення є захищеною медичним страху­ванням?

Назвіть найбільш відомі приватні компанії США, які займаються страхування здоров'я.

Які фонди є основою програми соціального забезпе­чення від безробіття?

Яким чином здійснюється фінансування національної програми соціального забезпечення на випадок безробіття?

Які програми страхування від нещасного випадку на виробництві використовуються у США?

Яким чином фінансуються виплати потерпілим від не­щасного випадку на виробництві?

 

Тести для самоконтролю знань

 

1.       Систему соціального страхування США побудовано та- ким чином:

а)       існує єдина загальнонаціональна система соціального страхування;

б)       існує ряд різного роду соціальних програм;

в)       кожен штат має свою систему соціального страхуваання.

2.       Законодавчою основою соціального страхування США є:

а)       Закон про соціальне забезпечення, прийнятий Кон- гресом у 1935 р.;

б)       OASDI;

в)       Загальна федеральна програма (ЗФП).

3.       Програма Medicare передбачає:

а)       медичне страхування всіх громадян;

б)       медичне страхування для осіб пенсійного віку;

в)       пенсійне страхування всіх громадян.

4.       Система соціальної безпеки США включає дві основні форми:

а)       соціальну допомогу і державне страхування;

б)       соціальну допомогу і соціальне страхування;

в)       соціальне страхування і державну допомогу.

5.       Фінансовою основою програм соціального страхування є внески:

а)       працівників, роботодавців і держави;

б)       працівників і роботодавців;

в)       працівників і держави.

6.       Основна проблема системи соціального страхування в США полягає у такому:

а)       демографічна криза служить причиною нестачі внес- ків працюючих для здійснення виплат пенсій;

б)       високий темп народжуваності служить причиною потреби у значних виплатах допомоги з материнства;

в)       загальна нестача коштів для виплати соціального за- безпечення.

7.       Система соціального страхування США не передбачає страхування:

а)       виробничого травматизму

б)       по хворобі, у зв'язку з вагітністю та пологами;

в)       від безробіття.

8.       Загальна федеральна програма це:

а)       основний документ, що забезпечує соціальну захище- ність громадян США;

б)       основний документ, що забезпечує соціальну захище- ність пенсіонерів;

в)       програма перепису населення.

9.       У пенсійній системі США відсутній такий рівень:

а)       державне соціальне забезпечення;

б)       обов'язкове пенсійне страхування;

в)       добровільні внески до приватних страхових фондів

10. Американці не можуть забезпечити собі таку пенсію:

а)       державну накопичувальну;

б)       недержавну за місцем роботи;

в)       недержавну індивідуальну через відкриття особисто- го пенсійного рахунку.

11.     Соціальне забезпечення за програмою ОЛББІ здійсню- ється двома трастовими фондами:

а)       «Пенсійне страхування та медичне страхування» і «Страхування на випадок інвалідності (непрацездатності)»;

б)       «Страхування людей похилого віку та у зв'язку зі втратою годувальника» і «Страхування на випадок інвалідно- сті (непрацездатності)»;

в)       «Страхування людей похилого віку та у зв'язку із втратою годувальника» та «Пенсійне страхування та медич- не страхування.

12.     Програмою ОЛББІ керує:

а)       Управління з пенсійного забезпечення;

б)       Агенція з медичного забезпечення;

в)       Управління з соціального забезпечення.

13.     Страхування від безробіття фінансується і здійснюється:

а)       на загальнонаціональному рівні;

б)       на рівні окремих штатів;

в)       на рівні окремих підприємств.

14.     Програма фінансування виплат постраждалим від за- хворювання «чорні легені» передбачає виплати:

а)       людям, легені яких постраждали від тривалого паління;

б)       шахтарям;

в)       людям, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

15.     Основна частина грошової компенсації по страхуван- ню від виробничого травматизму та професійних захворю- вань виплачується:

а)       підприємцями;

б)       приватними страховими компаніями;

в)       державою.