Материал: Системи соціального страхування зарубіжних країн - Навчальний посібник (Григораш Г.В.)


Передмова

 

Соціальне страхування є найважливішим елементом сис­теми соціального захисту, її організаційно-фінансовою осно­вою в більшості розвинутих країн світу. Вичерпне визначення цього поняття, з огляду на різницю у його трактуванні в наці­ональних законодавствах, навряд чи можливо надати.

Вважається, що це організаційно-фінансова система, дія­льність якої спрямована на захист від соціальних ризиків втрати доходу або необхідності оплати за рахунок спеціальних фондів певних послуг чи інших видатків, пов'язаних із втра­тою здоров'я, працездатності або настанням безробіття. Такі фонди формуються шляхом сплати внесків працівниками, ро­ботодавцями та державою.

З розвитком системи соціального захисту населення Укра­їни постає проблема ефективної підготовки фахівців з управ­ління соціальним страхуванням, які мали б сучасний теорети­чний базис та практичні навички з урахуванням зарубіжного досвіду й національної специфіки побудови системи соціаль­ного страхування населення.

У навчальному посібнику «Системи соціального страхуван­ня зарубіжних країн» подано аналіз систем соціального стра­хування країн, чий досвід у силу історичних та політичних об­ставин має найбільше значення для України країн СНД, США, Японії, Європейського Союзу (ЄС).

У країнах ЄС системи соціального страхування складались історично шляхом розвитку товариств взаємного страхуван­ня; зараз вони отримали законодавчий статус загальнонаціо­нальних систем. Загальнонаціональна система соціального страхування в США виникла значно пізніше за ініціативою державної влади і, на відміну від більшості країн Європейсь­кого Союзу, організовується й керується федеральним урядом та урядами штатів.

Досвід Казахстану та Росії має особливе значення у розро­бці та реалізації сучасної системи соціального страхування в Україні. Спільна основа систем соціального страхування цих пострадянських країн дозволяє краще адаптувати їхній успі­

шний у процесі становлення системи соціального страхування України.

Системи соціального страхування Німеччини, США, Япо­нії, країн СНД та інших країн у посібнику представлено за такими основними видами соціального страхування: пенсій­не, медичне, на випадок безробіття та від нещасних випад­ків на виробництві або професійних захворювань. Крім цих видів, в окремих країнах існують інші види страхування: сі­мейне (Франція), на випадок піклування та догляду (ФРН, Австрія). Страхові системи (фонди) управляються соціальни­ми партнерами (працівниками та роботодавцями) через спе­ціальних представників, зазвичай, на паритетних засадах. Певна тенденція до паритетності спостерігається і при спла­ті внесків соціального страхування.

Представлений у посібнику матеріал буде корисним як для студентів вищих навчальних закладів освіти, так і для фахів­ців системи соціального захисту України.