Материал: Соціологія:практикум - Навчальний посібник (Нестуля О.О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: 1. навчальна програма
Читать: 2. тематичний план дисциплІни «соцІологІя»
Читать: 3. методичнІ рекомендацІЇ до вивчення дисциплІни «соцІологІя»
Читать: 4. плани, завдання та тести до семІнарських занять
Читать: 4.1. соцІологІя як наука
Читать: 4.1.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.1.2. опорний конспект
Читать: 4.1.3. план семінарського заняття
Читать: 4.1.4. практичні завдання
Читать: 4.1.5. питання для самостійного вивчення
Читать: 4.1.6. перевір себе (тестові завдання)
Читать: 4.1.7. Інформаційні джерела
Читать: 4.2. становлення І розвиток соцІологІЇ
Читать: 4.2.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.2.2. опорний конспект
Читать: 4.2.3. план семінарського заняття
Читать: 4.2.4. практичні завдання
Читать: 4.2.5. питання для самостійного вивчення
Читать: 4.2.6. перевір себе (тестові завдання)
Читать: 4.2.7. Інфлрмаційні джерела
Читать: 4.3. суспІльство як соцІальна система
Читать: 4.3.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.3.2. опорний конспект
Читать: 4.3.3. план семінарського заняття
Читать: 4.3.4. практичні завдання
Читать: 4.3.5. питання для самостійного вивчення
Читать: 4.3.7. Інформаційні джерела
Читать: 4.4. методика І технІка соцІологІчних дослІджень
Читать: 4.4.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.4.2. опорний конспект
Читать: 4.4.3 питання для семінарського заняття
Читать: 4.4.4 практичні завдання
Читать: 4.4.5. питання для самостійного вивчення
Читать: 4.4.6. перевір себе (тестові завдання)
Читать: 4.4.7. Інформаційні джерела
Читать: 4.5 соціологія конфлікту
Читать: 4.5.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.5.2. опорний конспект
Читать: 4.5.3. план семінарського заняття
Читать: 4.5.4. практичні завдання
Читать: 4.5.5. питання для самостійного вивчення
Читать: 4.5.6. перевір себе (тестові завдання)
Читать: 4.5.7. Інформаційні джерела
Читать: 4.6.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.6.2. опорний конспект
Читать: 4.6.3. план семінарського заняття
Читать: 4.6.4. практичні завдання
Читать: 4.6.7. Інформаційні джерела
Читать: 4.7. соцІологІя культури, релІгІЇ, науки та освІти
Читать: 4.7.2. опорний конспект
Читать: 4.7.3. план семінарського заняття (дискусія)
Читать: 4.7.4. практичні завдання
Читать: 4.7.5. питання для самостійного вивчення
Читать: 4.7.6. перевір себе (тестові завдання)
Читать: 4.7.7. Інформаційні джерела
Читать: 4.8 соціологія економіки
Читать: 4.8.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.8.2. опорний конспект
Читать: 4.8.3. практичні завдання
Читать: 4.8.4. перевір себе (тестові завдання)
Читать: 4.8.5. Інформаційні джерела
Читать: 4.9. соцІологІя працІ та управлІння
Читать: 4.9.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.9.2. опорний конспект
Читать: 4.9.3. практичні завдання
Читать: 4.9.4. перевір себе (тестові завдання)
Читать: 4.9.5. Інформаційні джерела
Читать: 4.10 соціологія політики
Читать: 4.10.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.10.2. опорний конспект
Читать: 4.10.3. практичні завдання
Читать: 4.10.4. перевір себе (тестові завдання)
Читать: 4.10.5. Інформаційні джерела
Читать: 5. ІндивІдуальнІ завдання
Читать: 6. карта самостІйноЇ роботи студента з дисципліни «соціологія»
Читать: 7. порядок І критерІЇ оцІнювання знань
Читать: 8. контрольнІ завдання за І модулем
Читать: 9. контрольнІ завдання за ii модулем
Читать: 10. перелІк питань для пІдготовки до пІдсумкового контролю
Читать: 11. практичнІ завдання для пІдсумкового контролю
Читать: 12. зразок модульного завдання
Читать: 13. зразок екзаменацІйного бІлета
Читать: Додаток «соціологія в обличчях»