Материал: Соціологія - Навчальний посібник (Болотіна Є.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: 1. тематичний розклад дисциплІни
Читать: 2. плани семІнарських занять
Читать: 3. органІзацІя самостІйноЇ роботи студентІв
Читать: 3.1. методичні рекомендації до підготовки рефератів
Читать: 3.2. методичні рекомендації до роботи із ситуаційними вправами («case study»)
Читать: 4. практичнІ зауваження щодо проведення занять з використанням кейсІв
Читать: 4.1. кейс «конфлікт»
Читать: 4.2. кейс «відеотренінг спілкування»
Читать: 5. методичнІ рекомендацІЇ щодо проведення соцІологІчного опитування
Читать: 6. методичнІ рекомендацІЇ щодо проведення соцІометричного дослІдження в групІ
Читать: 7. тести для самоконтролю знань
Читать: 8. ІнструментарІЇ по проведенню опитування
Читать: 9. сценарІй проведення фокус-групи
Читать: 10. перелІк питань для пІдготовки до залІку
Читать: Список лІтератури за курсом
Читать: Предметний покажчик
Читать: Роздавальний матерІал за курсом «соцІологІя»