Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Модуль 1 теоретичні засади статистики як науки. характеристика сутності і системи статистики
Читать: Тема 1. предмет і метод статистики ключові питання:
Читать: 1.1. Історична довідка про виникнення статистики
Читать: 1.2. предмет статистики
Читать: 1.3. основні поняття в статистиці
Читать: Тема 2. статистичне спостереження
Читать: Суть статистичного спостереження.
Читать: План статистичного спостереження.
Читать: 2.3. форми, види та способи статистичного спостереження
Читать: Тема 3 зведення та групування статистичних даних
Читать: 3.1. зведення статистичних даних
Читать: 3.2. значення і суть групування
Читать: 3.3. види групувань
Читать: 3.4. методика проведення групування
Читать: 3.5. вторинне групування
Читать: Тема 4. статистичні показники ключові питання:
Читать: 4.1. поняття про статистичні показники
Читать: 4.2. абсолютні величини
Читать: 4.3. відносні величини, їх класифікація
Читать: 4.4. суть і значення середніх величин в статистиці і способи їх обчислення
Читать: Тема 5. аналіз рядів розподілу ключові питання:
Читать: 5.1. поняття рядів розподілу
Читать: 5.2. характеристики центру розподілу: мода і медіана
Читать: 5.3. показники варіації
Читать: 5.4. дисперсійний аналіз. правило додавання дисперсій.
Читать: 5.5. прийоми аналізу варіаційних рядів
Читать: Тема 6. аналіз інтенсивності динаміки
Читать: 6.1. поняття про ряди динаміки і їх види
Читать: 6.2. показники аналізу рядів динаміки
Читать: Тема 7. аналіз тенденції розвитку ключові питання:
Читать: 7.1. визначення тенденції розвитку (тренд)
Читать: 7.2. прийоми вивчення сезонних коливань
Читать: Модуль 3. методики розрахунку показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і про8.2. кореляція і регресія
Читать: Тема 9. вибіркове спостереження ключові питання:
Читать: 9.1. поняття про вибіркове спостереження
Читать: 9.2. генеральна і вибіркова сукупність
Читать: 9.3. поняття про помилки вибірки
Читать: Тема 10. графічний метод. статистичні таблиці.
Читать: 10.1. статистичні таблиці. правила побудови статистичних таблиць
Читать: 10.2. статистичні графіки
Читать: Тема 11. аналіз таблиць взаємної спряженості
Читать: 11.2. статистична перевірка гіпотез
Читать: Тема 12. Індекси ключові питання:
Читать: 12.1. визначення індексу і сфера його застосування
Читать: 12.2. класифікація індексів
Читать: 12.3. Індекси індивідуальні і загальні
Читать: 12.4. середній арифметичний і середній гармонійний індекси
Читать: 12.5. ряди індексів з постійною і змінною базою порівняння
Читать: 12.6. Індекси фіксованого і змінного складу. Індекс структурних зрушень (індекс середніх величи12.7. Індекси конкретних економічних явищ
Читать: 3. плани практичних занять
Читать: 4. завдання для поточного модульного контролю
Читать: 5. контрольна тестова програма
Читать: 6. порядок І критерІЇ оцІнювання знань
Читать: 7. зразок екзаменаційного білету №
Читать: 8. термІнологІчний словник
Читать: ЗмІст