Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


3.2. значення і суть групування

 

Статистичним групуванням називається розподіл сукупності на групи і підгрупи за певними суттєвими ознаками. Це дозволяє вивчити зв' язок між групами, типами і формами явищ. Крім того розглядаючи зміну ознак від групи до групи можна вивчити залежність результативної ознаки від факторної, яка покладена в основу групування.

Факторна ознака це ознака, що відображає причину, а ознака, що відображає наслідок називається результативною.

Варіаційними ознаками одиниць сукупності називаються ознаки, які приймають різне кількісне або якісне значення у окремих одиницях сукупності.

Наприклад, підприємство як одиниця сукупності підприємств в промисловості характеризується приналежністю до певного соціального сектора (державного або приватного); до певної галузі виробництва; має певну чисельність працівників; наявність основних засобів; вартість виробленої продукції.

Групувальна ознака варіаційна ознака, тому групи створюються на основі варіації ознак.

За формою вираження ознаки групування бувають:

Атрибутивні (якісні).

Варіативні (кількісні).

Так, приналежність до соціального сектора, стать, освіта, спеціальність це атрибутивна ознака. Чисельність працівників, вартість продукції, вартість фондів, сума заробітної плати -кількісні (варіаційні) ознаки, тобто вони варіюють кількісно. Таким чином, розрізняють групування за атрибутивними і за кількісними ознаками.