Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


3.3. види групувань

 

В статистиці виділяють 3 види групувань:

типологічні,

структурні,

аналітичні.

В залежності від мети дослідження виділяють первинні і вторинні групування. Розподіл різнорідної сукупності на якісно однорідні групи в статистиці здійснюються за допомогою типологічних групувань. Виявлення та вивчення зв' язку і взаємозалежності   між   явищами   проводиться   за допомогою

аналітичних групувань.

За допомогою статистичного групування вирішуються 3 основних завдання:

1. Розподіл всієї сукупності на якісно однорідні групи. Іншими словами це виділення соціально-економічних типів. Вирішується це питання за допомогою типологічного групування.

За допомогою типологічних групувань виділяють найхарактерніші групи, типи явищ, з яких складається неоднорідна статистична сукупність. Визначаються істотні відмінності між ними, а також ознаки, що є спільними для всіх груп. Ці групування застосовують при вивченні розподілу підприємств за формами власності, при групуванні населення за суспільними групами (робітники, школяри), працівників за рівнем освіти, при розподілі суспільного виробництва за економічним призначенням продукції (див. табл. 3.1.).

Таблиця 3.1.

Розподіл населення України, зайнятого у народному             господарстві, \%        

Сфера діяльності

1997

2007

Всього зайнято у н/г

100

100

у тому числі

 

у галузях матеріального виробництва

80

73,8

у невиробничій сфері

20

26,2

 

2. Структурні групування характеризують розподіл якісно однорідної сукупності за певною ознакою.

За допомогою структурних групувань вивчається склад населення за віком, статтю, національністю; склад сімей за кількістю дітей і доходів, склад робітників за професією і стажем роботи; склад підприємств за кількістю працюючих, вартістю виробленої продукції її собівартістю і наявністю фондів; склад торгової мережі за розміром товарообігу (див. табл. 3.2).

Типологічні групування відрізняються від структурних лише за метою дослідження, а за формою вони повністю збігаються.

3. Виявлення та вивчення взаємозв'язку між ознаками здійснюється на основі аналітичних групувань (наприклад, вивчення взаємозв' язку між рівнем фаху і рівнем заробітку).

Аналітичні групування проводяться за факторною ознакою і в кожній групі визначається середня величина результативної ознаки (табл. 3.3). За наявності зв' язку між ознаками середні групові систематично збільшуються (прямий зв' язок) або зменшуються (зворотній зв' язок).

Розподіл статистичних групувань на види має велике значення, так як від цього залежить вирішення головних завдань методу групувань, а саме вибір групувальної ознаки; правила утворення груп; склад системи показників, які характеризують кожну групу. Таким чином, групування в статистиці вирішують багато завдань, однак всі вони в кінцевому рахунку зводяться до того, щоб упорядкувати первинний статистичний матеріал, розділити його за суттєвими варіаційними ознаками для подальшого аналізу. Групування за однією ознакою називається простим, а коли для виділення груп беруть 2 і більше ознак, то такі групування називаються комбінаційними.