Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


6.1. поняття про ряди динаміки і їх види

 

Процес розвитку і руху соціально-економічних явищ у часі в статистиці прийнято називати динамікою. Для її відображення будуються ряди динаміки.

Ряди динаміки це ряди послідовно розставлених у хронологічному порядку показників, які характеризують розвиток явища. У ряді динаміки є два основних показника: рівень розподілу у і показник часу ї.

При статистичному вивченні динаміки вирішуються такі завдання:

Визначення швидкості і інтенсивності розвитку явища за допомогою зміни рівнів ряду і середніх величин.

Визначення основної тенденції ряду динаміки (тренду), який дозволяє представити зміну рівнів ряду за певний проміжок часу у вигляді моделі.

Визначення величини коливання рівнів ряду навколо тренду; виділення сезонних і інших періодичних коливань і вимір їх глибини.

Порівняння у часі окремих соціально-економічних показників різних країн.

5.         Застосування методів аналізу динамічних рядів для прогнозування і інтерполяції.

В залежності від способу вираження рівнів ряду (у вигляді абсолютних, відносних і середніх величин) ряди динаміки поділяють відповідно на ряди абсолютних, відносних і середніх величин. Ряди динаміки відносних і середніх величин будуються на основі рядів динаміки абсолютних величин.

Прикладом ряду динаміки абсолютних величин можуть бути статистичні дані про виробництво сталі, чавуна, нафти, продукції сільського господарства тощо за певну кількість років. Динамічний ряд відносних величин - це ряд, що показує, наприклад, питому вагу міського населення в загальній кількості населення за ряд років, зміну структури промислової продукції, зміну виробництва продукції на душу населення. Прикладом рядів динаміки середніх величин є дані про середню врожайність сільськогосподарських культур, середнє виробництво продукції. Ряди динаміки відносних і середніх величин використовуються в статистиці для характеристики якісних змін в економіці.

Ряди динаміки в залежності від того як відображають рівні ряду стан явища поділяються на моментні та інтервальні. Моментний ряд відображає стан явища на конкретну дату (рік, квартал, місяць). Інтервальний ряд відображає стан явища за певні періоди або проміжки часу. Інтервал моментного ряду це проміжок часу між датами, на які наведена інформація. Прикладом інтервального ряду можуть бути дані про валовий збір зернових культур за 5-ти річний період (його рівні відносяться до річних інтервалів часу).

Прикладом моментного ряду може бути ряд динаміки, що характеризує, наприклад, стан колгоспів в області на кінець року або дати перепису населення; чисельність працівників на кінець року; вартість основних виробничих фондів станом на кінець або на початок року.

Ряди динаміки повинні відповідати таким вимогам:

1. Рівні рядів повинні бути співставлені у часі, за територіями і об'єктами з метою запобігання впливу фактора цін на економічні показники. Ці показники виражаються в співставлених цінах.

Рівні рядів динаміки повинні бути однозначними за економічним змістом і мати одні одиниці виміру.

Необхідно дотримуватись єдиної методології розрахунку показників ряду динаміки.