Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


4. завдання для поточного модульного контролю

Поточний модульний контроль № 1. Теоретичні засади статистики як науки. Характеристика сутності і системи статистики

Дати визначення поняття:

«Аналітичне групування»

Дати відповіді на тестові питання:

1.         Сутність статистичного спостереження полягає:

у планомірному, науково організованому зборі масових даних про суспільно економічні явища та процеси;

в статистичній обробці цифрових даних;

обидві відповіді вірні.

2.         В плані статистичного спостереження розглядають:

послідовність проведення статистичного спостереження;

програмно методологічні та організаційні питання;

обидві відповіді вірні.

3.         Програмно методологічна частина плану спостереження включає визначення:

місця, часу, форми, виду, способу спостереження;

мети, об'єкта, одиниці і програми спостереження;

обидві відповіді вірні.

4.         Об'єктом спостереження в статистиці називається:

сукупність одиниць, про які мають бути зібрані необхідні дані;

первинна ланка сукупності, від якої мають бути отримані дані в процесі спостереження;

3)         первинний елемент сукупності, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації.

5.         Суб'єктивним часом спостереження називають:

1)         час, до якого відносяться зареєстровані в процесі спостереження факти;

час, протягом якого проводиться спостереження;

обидві відповіді вірні.

6.         Абсолютні величини можуть виражатися в одиницях вимірювання: а) натуральних та умовно натуральних; б) трудових та грошових.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б .

Види абсолютних величин: а) індивідуальні, сумарні; б) виконання плану, планового завдання, структури, координації, динаміки, інтенсивності, порівняння. Види відносних величин: в) індивідуальні, сумарні; г) виконання плану, планового завдання, структури, координації, динаміки, інтенсивності, порівняння.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, г.

а) Виробництво побутових холодильників збільшилось в 2000 р. порівняно з 1990 р. у 10,3 рази; б) питома вага сільського населення у загальній чисельності населення України склало на 1.01.1986 року 60\%.

Вкажіть відносні величини динаміки.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

У господарстві "Світанок" в 2007 році урожайність зернових склала 28,2 ц/га, а у 2006 році 30 ц/га. Планом на 2007 рік передбачалось збільшення урожайності на 4\%.

Визначити виконання господарством плану з підвищення урожайності.

Відповіді: 1) 90,38\%; 2) 110,63\%; 3) 97,76\%.

Випуск продукції по заводу у 2007 році склав 4 млн. грн. Планом на 2008 р. передбачалось випустити продукції на 5 млн. грн.

Визначити відносну величину планового завдання.

Відповіді: 1) 80\%; 2) 110\%; 3) 125\%.

11.       а) У 1995 році пенсіонери складали 17 \% всього населення; б) питома вага свинини в загальному виробництві м'яса у 1995 році склала 37,6 \%.

Вкажіть відносні величини структури.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

а) 38\% усієї посівної площі колгоспу засіяно пшеницею, 15\% - цукровим буряком; б) в колгоспі на 100 га посівів пшениці припадає 6,5 га цукрових буряків.

Вкажіть відносні величини координації.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

а) В Україні у 1996 році на 10000 людей припадало 9 закладів громадського харчування; б) у 1990 році 78,1 \% всього населення країни належали до робітників та службовців.

Вкажіть відносні величини інтенсивності.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

14.       а) У 1913 році в Росії було випущено промислової продукції у 12,5 разів менше, ніж у США; б) у 1974 році на душу населення в СРСР було випущено 457 кг цементу, в США 382 кг.

Вкажіть відносні величини порівняння.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

Якщо всі індивідуальні значення ознаки зменшити на 20 одиниць, то середня: 1) зменшиться на 20; 2) зменшиться у 20 разів; 3) не зміниться.

Відповіді: 1, 2, 3.

Модою в ряді розподілу є: 1) найбільша частота; 2) варіанта, яка найчастіше зустрічається; 3) варіанта, що ділить впорядкований ряд значень на дві рівні частини.

Відповіді: 1, 2, 3.

дискретного ряду розподілу без зміни, а їх частоти зменшити у 4 рази, то медіана: 1) зменшиться у чотири рази; 2) не зміниться; 3) зміну передбачити неможливо. Відповіді: 1, 2, 3.

Розподіл сімей за кількістю дітей:  

Кількість дітей      0   1          2          3          4     5 6 і більше Разом

Кількість сімей  І   6   І  28І22І19  І   13   І 5І       7       | 100

Медіана у цьому ряді розподілу: 1) 3; 2) 19;3) 2.

Відповіді: 1, 2, 3.

По трьох підприємствах тресту, що випускають одинакові

Визначіть середню собівартість одного виробу. Відповіді: 1) 6,2; 2) 6,75; 3) 6,44. 3. Розв'язати вправи: Вправа 1.

Відомі  такі   дані   про   виробництво   валової  продукції на

промисловому підприємстві (тис. грн.)    

Місяць            План Фактично

Січень             90        100 ~

 

Лютий

106

110

 

Визначити відносну Відповідь: а)117,7; Вправа 2.

величину планового завдання. б)106,0;           в) 94,3.

 

 

№ пп

Товарооборот, млн. грн.

Середньоспискова

чисельність працівників, чол.

Прибуток, млн. грн.

Витрати

обігу, млн. грн.

1

1.1

36

16.0

54.1

2

2.7

69

61.0

146.2

3

2.2

51

29.2

131.0

4

0.9

22

20.8

37.1

5

1.8

55

19.2

123.3

6

3.3

61

92.8

150.6

7

2.4

46

56.0

117.0

8

1.3

37

60.4

78.0

9

7.4

151

192.4

297.0

10

3.0

56

68.0

124.8

11

0.5

21

15.2

31.2

12

0.9

24

26.1

44.2

13

1.0

19

33.9

35.9

14

1.1

29

24.1

54.1

15

0.8

20

19.9

45.8

За допомогою метода групувань необхідно виявити характер залежності між зміною товарообороту і прибутком.

За факторною ознакою створити 4 групи підприємств з рівними інтервалами.

По кожній групі визначити: а) число підприємств; б) розмір товарообороту; в) прибуток.

Зробити висновки.

Поточний модульний контроль № 2 Статистичні методи дослідження варіації та динаміки показників

„ Дати визначення поняття: „Властивості дисперсії"

Дати відповіді на тестові питання:

 

При знаходженні середніх коефіцієнтів або темпів росту динаміки вивчає мого явища застосовується:

а)         середня геометрична;

б)         середня арифметична;

в)         середня гармонійна.

Різниця між двома порівнюваними рівнями ряду, яка характеризує абсолютну швидкість росту це а)         темп росту;

б)         темп приросту;

в)         середній темп росту;

г)         абсолютний приріст.

Для інтервального ряду з рівними інтервалами середня визначається за формулою:

а)         середньої арифметичної простої;

б)         середньої хронологічної;

в)         середньої арифметичної зваженої;

г)         середньої геометричної.

Для моментного ряду з інтервалами, що рівно знаходяться один від одного середній рівень ряду розраховується за формулою:

а)         середньої арифметичної простої;

б)         середньої арифметичної зваженої;

в)         середньої хронологічної;

г)         середньої квадратичної.

5.Відношення абсолютного приросту до попереднього або базисного року є:

а)         темп приросту;

б)         темп росту;

в)         абсолютне значення приросту.

6.Середнє квадратичне відхилення може вимірюватись:

а)         лише в метрах;

б)         лише у відсотках;

в) і в метрах, і у відсотках.

7.Різниця між максимальним і мінімальним значеннями ознаки це:

а)         лінійне відхилення;

б)         розмах варіації;

в)         коефіцієнт осциляції.

8.Загальна дисперсія ознаки поділяється на дві дисперсії:

а)         групову, міжгрупову.

б)         рівне, нерівну.

в)         відкриту, закриту.

9.         До основних характеристика ряду розподілу не належить:

а) мода; б) дисперсія; в) медіана.

Середній рівень ряду динаміки вираховується як середня арифметична проста в наступних рядах динаміки:

а)         виробництво електроенергії по роках;

б)         залишки основних будівельних матеріалів на початок кожного місяця;

в)         обидві відповіді правильні.

Інтервальним рядом динаміки є:

а)         парк тракторів у фермерському господарстві на кінець кожного року;

б)         постачання мінеральних добрив фермерському господарству по рокам.

в)         обидві відповіді правильні.

Якщо всі значення ознаки зменшити в 10 разів, то дисперсія:

а)         не зміниться;

б)         зменшиться в 10 разів;

в)         зменшиться в 100 разів.

13.       Для вирівнювання ряду динаміки, що характеризує зміну кількості машин в автопарку, використана пряма у = а0 + аї * ї . Параметр "а/' характеризує:

а)         середньорічний абсолютний приріст;

б)         середньорічний темп росту;

в)         середній рівень ряду.

14.       Середнє лінійне відхилення являє собою: а) відхилення індивідуальних  значень  ознаки від  середньої;     б) абсолютне відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої; в) квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої.

15.       Дисперсія це: а) середнє відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої; б) середній квадрат цих відхилень; в) сума абсолютних значень цих відхилень.

За якою формулою визначається коефіцієнт варіації:

а) =х100,\%;       б) -£х100,\%;      в)    ^ .

X         X         е /

Значення медіани збігається із значенням середньої: а) у

симетричному розподілі; б) в асиметричному розподілі; в) зміну медіани передбачити не можливо.

Медіана в ряду розподілу — це: а) найбільша частота; б) найпоширеніше значення ознаки; в) значення ознаки, яке ділить ряд навпіл.

Правило складання дисперсій полягає в тому, що загальна дисперсія дорівнює:

а) сумі групових дисперсій; б) сумі міжгрупової та середньої з групових дисперсій; в) міжгрупова дисперсія дорівнює сумі міжгрупових дисперсій.

Ряд динаміки може складатись: а) із абсолютних сумарних величин; б) із відносних та середніх величин; в) обидві відповіді правильні.

Моментним рядом динаміки є: а) випуск продукції на підприємстві за кожен день місяця; б) залишки товарів на складі за даними щорічних інвентаризацій; в) обидві відповіді правильні.

Інтервальним рядом динаміки є: а) кількість впроваджених у виробництво винаходів по роках; б) вартість основних виробничих фондів у промисловості на початок кожного року; в) обидві відповіді правильні.

Середній рівень моментного ряду обчислюється як середня арифметична зважена при: а) рівних інтервалах між датами; б) нерівних інтервалах між датами; в) обидві відповіді правильні.

Базисний темп росту рівний: а) сумі ланцюгових темпів росту; б) добутку ланцюгових темпів росту; в) обидві відповіді правильні.

25. Темп росту виробництва чавуну в Україні показує: а) на скільки млн.. т збільшилося виробництво чавуну; б) на скільки відсотків збільшилося виробництво чавуну; в) в скільки разів збільшилося виробництво чавуну.

3. Розв'язати вправи:

Вправа 1

За два роки  (2005-2006  рр.)  валовий  дохід фермерських господарств країни збільшився на 7,1\%. Темп приросту в 2005 р. склав 2\%. Визначити темп приросту валового доходу за 2006 р. а) 5,1\%;           б) 9,1\%;           в) 3,55\%;        г) 5\%

Вправа 2

Відомі дані про динаміку товарообороту в магазинах області (млн. грн.):

Поточний модульний контроль № 3 Методика розрахунку показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ та процесів

Дати визначення поняття: „ Кореляція"

Дати відповіді на тестові питання:

1.         За якою формулою обчислюється необхідна чисельність вибірки для частки при безповторному випадковому відборі:

а) «V;   б)        ;  в) а, 'У ^

2.         Згідно даних вибіркового обстеження норм виробітку на

підприємстві   Х = 123\%   при   /1 = 1\%.  На основі  цього з

ймовірністю 0, 954 можна стверджувати, що середній процент виконання норм виробітку:

а)         не більше 125\% і не менше 121\%;

б)         не менше 121\%;

в)         не більше 121\% і не менше 125\%.

3.         Який із видів відбору забезпечує найкращу репрезентативність вибірки:

а) випадковий;      б) механічний;   в) серійний.

2

Якщо при а = 0,05 критичне значення 7] = 0,5, це означає, що:

2

а) в 95 вибірках із 100 може бути отримане значення 7] , яке не

перевищує 0,5;    б) в 95 вибірках із 100 може бути отримане 2

значення 7] , яке перевищує 0,5; в) кореляційне співвідношення в аналітичному групуванні дорівнює 0,5.

Обчисленні наступні значення параметрів рівняння регресії між кваліфікацією (розряд) і заробітною платою (грн.) Y = 3 — 9 • X. Явно помилково обчислені параметри:

а0 ; б) аі ; в) а0 і аі .

6.         Обчислено рівняння регресії між зростанням надоїв молока у корів (кг) та споживанням концентрованих кормів (кг) : Y = 5 + 0.5 • X. Це означає, що при збільшенні споживання кормів на 1 кг надої підвищаться в середньому на :

а) 5\%; б) 5,5 кг; в) 0,5 кг.

Якщо в системі індексів вагою виступає кількісний показник, то його прийнято фіксувати на рівні: а) базисного періоду; б) звітного періоду; в) взагалі неможливо зафіксувати.

Вкажіть, який з індексів є загальним індексом трудомісткості:

а) I = xf^L ;      б) j = хіА ;      в) j = 2>і .

Абсолютне збільшення (зменшення) товарообігу по реалізації певного виду продукції у звітному періоді у порівнянні з базисним за рахунок зміни фізичного обсягу визначається як:

а) РііЧі — q0);  б) q0 (Pi — p0 ) ;   в) p0 (Чі — q0 ).

10.       Вкажіть, який з індексів є середньоарифметичним зваженим індексом фізичного обсягу продукції, тотожним агрегатній формі:

а) j = zp0q0 ; б) I = 1 'чР040 ;   в) j = хpiqi . l p0 q0 z p0q0 z p1q1

1 p lq

Індекс продуктивності праці дорівнює 1,13. Як змінилась продуктивність праці у звітному періоді порівняно з базисним: а) підвищилась на 13\%; б) знизилась на 13\%; в) підвищилась на 1,13\%.

До індексів відносяться показники, які характеризують: а) ступінь виконання плану з випуску валової продукції; б) співвідношення валової продукції і середньорічної вартості основних фондів у 2007 році на заводі; в) обидві відповіді вірні.

Індивідуальний індекс являє собою результат порівняння двох одноіменних величин, які відносяться до:

а) різних періодів часу; б) до різних територій; в) обидві відповіді вірні.

14.       За якою формулою визначається середня помилка вибірки для середньої при серійному безповторному відборі:

За даними вибіркового обстеження 30 підприємств середня тривалість обороту дебіторської заборгованості 70 днів при середньоквадратичному відхиленні 10 днів. Визначити граничну похибку вибірки для середньої тривалості обороту з ймовірністю 0,954.

Відповіді: а) 3,26; б) 1,63; в) 3,65.

Визначити обсяг вибірки із загального поголів'я 3000 корів. Встановлено, що помилка частки з ймовірністю 0,954 не повинна перевищувати 3\% при питомій вазі породистих корів у 80\%. Відбір безповторний.

Відповіді: а) 711; б) 900; в) 575.

Генеральною сукупністю називається: 1) частина одиниць сукупності, яка підлягає вибірковому спостереженню; 2) вся сукупність одиниць. Вибірковою сукупністю називається: 3) частина генеральної сукупності, що попала у вибірку; 4) частина одиниць усієї сукупності, для якої характерна суттєва ознака.

Відповіді: а) 1, 3; б) 1,4; в) 2, 3.

Проведено обстеження: 1) восьми їдалень, об'єднаних в трест, з метою вивчення санітарного стану цих їдалень; 2) шести гастрономів із 40, переведених на самообслуговування, з метою визначення ефективності впровадження самообслуговування у продовольчих магазинах міста. Вибірковим спостереженням є: а) 1; б) 2; в) 1, 2.

19.       Які значення може приймати індекс кореляції: а) може бути лише більше 0; б) від -1 до +1; в) від 0 до 1.

2

20.       Якщо при  а = 0,01  критичне значення  Т]  = 0,5, це

означає, що: а) в 99 вибірках із 100 може бути отримане значення

2

Т]    яке не перевищує 0,5; б) в 99 вибірках із 100 може бути

2

отримане   значення   Т]     яке   перевищує  0,5;   в) кореляційне співвідношення в аналітичному групуванні дорівнює 0,5. 3.  Розв'язати вправи:

Вправа №1

 

Назва товару

Обсяг виробленої продукції, тис. шт.

Собівартість одиниці продукції, грн.

 

базисний період

звітний період

базисний період

звітний період

А В

3,0

3,2

1,0

1,1

 

5,0

6,0

0,8

0,7

Визначити загальні індекси витрат на виробництво продукції та собівартості.

а) 114,3\%        б) 110,3\%        в) 96,5\%

Вправа №2

Використовуючи дані про роботу 12 заводів однієї з галузей промисловості оцінити тісноту між ознаками за допомогою індексу

 

Номер

Середньорічна кількість

Виконання плану, \%

п/п

робітників, чол. 

 

1

360

103,1

2

380

120,0

3

220

109,5

4

460

104,5

5

395

104,8

6

280

94,3

7

580

108,1

8

200

125,0

9

270

101,4

10

340

102,4

11

200

108,5

12

250

102,1