Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


ЗмІст

 

ПЕРЕДМОВА           4

ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ „СТАТИСТИКА" 6

1.1. Програмний матеріал блоків змістових модулів        6

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ

МОДУЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ         10

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади статистики як науки.

Характеристика сутності і системи статистики    10

Змістовий модуль 2. Статистичні методи дослідження варіації та

динаміки показників            34

Змістовий модуль 3. Методики розрахунку показників статис- тичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів            62

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ            107

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади статистики як науки.

Характеристика сутності і системи статистики    107

Змістовий модуль 2. Статистичні методи дослідження варіації та

динаміки показників            117

Змістовий модуль 3. Методики розрахунку показників статис- тичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів            136

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТ- РОЛЮ            155

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади статистики як науки.

Характеристика сутності і системи статистики    155

Змістовий модуль 2. Статистичні методи дослідження варіації та

динаміки показників            159

Змістовий модуль 3. Методики розрахунку показників статис- тичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів            162

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА  166

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ           179

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК            184

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА           200

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Н. Б. КУШНІР Т. В. КУЗНЄЦОВА Ю. В. КРАСОВСЬКА І. З. ЗАГОРОВСЬКА

І. Р. ПЕТРУК Н. В. МЕЛЬНИЧУК

Ю. А. ГОРБАЧУК

Т. В. ЖУРАВЛЬОВА

 

СТАТИСТИКА

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

 

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

 

Підписано до друку 25.07.2008. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 13. Наклад 1000 прим.

 

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006