Материал: Економіка та організація інноваційної діяльності - Навчальний посібник (Волков О.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Вступ
Читать: ЗмІстовий модуль 1 теоретичнІ та органІзацІйнІ засади ІнновацІйного розвитку
Читать: РоздІл 1. сутнІсна характеристика ІнновацІй та ІнновацІйних процесІв
Читать: 1.1. Інновації: сутність та класифікація
Читать: 1.2. основні етапи інноваційного процесу
Читать: РоздІл 2. теоретичнІ засади та сучаснІ тенденцІЇ ІнновацІйного розвитку економІки
Читать: 2.1. основні тенденції розвитку економіки
Читать: 2.2. еволюція технологічних укладів
Читать: 2.3. характеристика інноваційної діяльності
Читать: РоздІл 3. державне регулювання та пІдтримка ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 3.1. мета і принципи державної інноваційної політики
Читать: 3.2. засоби державного регулювання інноваційної діяльності
Читать: 3.3. система державного регулювання інноваційної діяльності
Читать: РоздІл 4. органІзацІйнІ форми ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 4.1. організаційні структури для реалізації нововведень
Читать: 4.2. світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування інноваційних структур
Читать: 4.3. формування інноваційних структур та забезпечення їхньої ефективної діяльності
Читать: РоздІл 5. особливостІ створення ІнновацІй І формування попиту на них
Читать: 5.2. основні засоби створення та стимулювання попиту на інновації та особливості їх застосуванн5.3. основні фактори мотивації споживання
Читать: РоздІл 6. стимулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 6.1. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу
Читать: 6.2. мотивація праці науковців
Читать: 6.3. мотиваційні аспекти інноваційної діяльності персоналу підприємств
Читать: 6.4. стимулювання праці дослідників і розробників нововведень
Читать: РоздІл 7. науково-освІтянськІ структури як складова нацІональноЇ ІнновацІйноЇ системи краЇни
Читать: 7.1. вища школа україни основа національної інноваційної системи
Читать: 7.2. загальна характеристика сектора вищої освіти україни
Читать: 7.3. сектор вищих навчальних закладів у системі наукового комплексу україни
Читать: 7.4. напрями вдосконалення вітчизняної системи освіти, науки вищих навчальних закладів і підгот7.5. важливість болонського процесу для модернізації вищої освіти в україні
Читать: 7.6. заходи щодо підготовки кадрів з менеджменту інноваційної діяльності
Читать: ЗмІстовий модуль 2 система управлІння ІнновацІйною дІяльнІстю пІдприЄмства
Читать: РоздІл 8. управлІння ІнновацІйним розвитком пІдприЄмства
Читать: 8.1. концепція управління інноваційним розвитком підприємств
Читать: 8.3. структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємсРоздІл 9. ІнновацІйна полІтика пІдприЄмства
Читать: 9.1. Інноваційна політика підприємства у плановій та змішаній економіках
Читать: 9.2. формування інноваційної політики підприємства та її місце в загальній стратегії підприємстРоздІл 10. управлІння ІнновацІйними процесами
Читать: 10.1. концептуальні основи управління інноваційним процесом на засадах маркетингу
Читать: 10.2. Інноваційна стратегія підприємства та особливості її формування
Читать: 10.3. методи управління вибором інноваційних стратегій
Читать: РоздІл 11. оновлення технІко-технологІчноЇ бази пІдприЄмства
Читать: 11.1. техніко-технологічна база підприємства: сутність, оцінка та напрями розвитку
Читать: 11.2. оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції
Читать: РоздІл 12. ІнформацІйне забезпечення ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 12.1. сутність та економічна природа категорії «інформація»
Читать: 12.2. знання як стратегічний ресурс інноваційних змін
Читать: 12.3. стратегічна парадигма інноваційного розвитку
Читать: 12.4. Інформаційні системи та технології обробки знань
Читать: 12.5. моделювання інноваційного розвитку суспільства
Читать: 12.6. грід-технологія інформаційно-обчислювальна інновація xxi століття
Читать: РоздІл 13. фІнансування ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: 13.1. сутність, принципи, мета і завдання системи фінансування науково-технічної та інноваційно13.2. організаційні форми фінансування науково-технічної й інноваційної діяльності
Читать: 13.3. фінансування науково-технічних та інноваційних програм і проектів
Читать: 13.4. фінансування створення і функціонування технопарків та інших інноваційних структур
Читать: РоздІл 14. ІнновацІйний проект: обҐрунтування та реалІзацІя *
Читать: 14.1. поняття інноваційного проекту та управління ним
Читать: 14.2. методологічні аспекти оцінки ефективності інноваційних проектів
Читать: 14.3. показники оцінки ефективності інноваційних проектів
Читать: 14.4. аналіз ризиків інноваційних проектів
Читать: РоздІл 15. монІторинг ІнновацІй
Читать: 15.1. моніторинг науково-технічної і інноваційної діяльності
Читать: 15.2. моніторинг інноваційного проекту
Читать: РоздІл 16. комплексне оцІнювання ефективностІ ІнновацІйноЇ дІяльностІ пІдприЄмства *
Читать: 16.1. види ефектів від інноваційної діяльності
Читать: 16.2. комплексний аналіз інноваційної діяльності підприємства
Читать: РоздІл 17. комерцІалІзацІя результатІв ІнновацІйноЇ дІяльностІ*
Читать: 17.1. сутність комерціалізації результатів інноваційної діяльності
Читать: 17.2. Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт
Читать: 17.3. оцінка вартості інтелектуальної власності
Читать: 17.4. способи комерціалізації інтелектуальної власності
Читать: РоздІл 18. ІнновацІйно-технологІчна безпека
Читать: 18.1. Інтелектуальна власність та її захист
Читать: 18.2. захист інтересів україни в інноваційній сфері
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Термінологічний словник
Читать: ЗмІст