Материал: Геодезія - Навчальний посібни (С. В. Романчук)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: З м І с т
Читать: Передмова
Читать: Р о з д І л 1 вивчення поверхнІ землІ
Читать: 1.1. форма і розміри землі
Читать: 1.2. застосування проекцій в геодезії
Читать: 1.3. план, карта і профіль місцевості за заданим напрямком
Читать: 1.4. визначення планового і висотного положення точки на земній поверхні
Читать: 1.5. встановлення величини поправки за кривизну землі
Читать: Р о з д І л 2 вивчення топографІчних карт
Читать: 2.1. числовий масштаб
Читать: 2.2. лінійний масштаб
Читать: 2.3. поперечний масштаб
Читать: 2.4. точність масштабу
Читать: 2.5. розграфка і номенклатура топографічних карт
Читать: 2.6. прямокутна система координат гаусса-крюгера
Читать: Р о з д І л 3 орІЄнтування
Читать: 3.1. вимірювання дирекційних кутів за топографічною картою
Читать: 3.2. приклад вимірювання дирекційних кутів за топографічною картою
Читать: Р о з д І л 4 зображення мІсцевостІ на топографІчних картах
Читать: 4.1. основні форми рельєфу місцевості
Читать: 4.2. зображення рельєфу місцевості горизонталями
Читать: 4.3. проведення горизонталей за висотами точок
Читать: 4.4. крутизна схилу і масштаб закладень
Читать: 4.5. обґрунтування висоти перерізу рельєфу
Читать: 4.7. умовні знаки на топографічних картах
Читать: Р о з д І л 5 математична обробка результатІв вимІрювання
Читать: 5.1. введення в теорію похибок
Читать: 5.2. види похибок вимірювання
Читать: 5.3. принцип арифметичної середини
Читать: 5.4. середня квадратична похибка одного виміру
Читать: 5.5. визначення похибок функцій виміряних величин
Читать: 5.6. нерівноточні виміри величин
Читать: 5.7. оцінка точності за відхиленнями окремих вимірів
Читать: Р о з д І л 6 вимІрювання довжин лІнІй
Читать: 6.1. компарування сталевої стрічки
Читать: 6.2. вимірювання довжин ліній
Читать: 6.3. визначення відстаней нитковим віддалеміром
Читать: 6.4. вимірювання віддалей світловіддалеміром
Читать: Р о з д І л 7 будова І перевІрки теодолІтІв
Читать: 7.1. будова теодоліта т30
Читать: 7.2. будова теодоліта 2т30
Читать: 7.3. загальні відомості про теодоліти 2т30 і 2т30п
Читать: 7.4. пристрої для центрування теодолітів
Читать: Р о з д І л 8 вимІрювання вертикальних І горизонтальних кутІв
Читать: 8.1. визначення місця нуля (мо) вертикального круга теодоліта та вимірювання кутів нахилу
Читать: 8.2. вимірювання магнітного азимута
Читать: 8.3. вимірювання горизонтальних кутів способом прийомів
Читать: 8.4. вимірювання горизонтальних кутів способом кругових прийомів
Читать: Р о з д І л 9 будова І перевІрки нІвелІрІв
Читать: 9.1. будова нівеліра н-3
Читать: 9.2. перевірки і юстування нівеліра н-3
Читать: 9.3. перевірки і юстування нівеліра н-зк з компенсатором
Читать: 9.4. перевірки нівелірних рейок
Читать: Р о з д І л 10 побудова планових геодезичних мереж методом полІгонометрІЇ
Читать: 10.1. координатна площина
Читать: 10.2. рішення прямої геодезичної задачі
Читать: 10.3. рішення оберненої геодезичної задачі
Читать: 10.4. схеми побудови теодолітних мереж
Читать: 10.5. обчислення координат точок в замкнутому теодолітному ході
Читать: Р о з д І л 11 побудова планового геодезичного обгрунтування полюсним методом
Читать: 11.1. польові роботи при побудові полюсної мережі
Читать: 11.3. економічна ефективність використання полюсних мереж
Читать: 11.4. камеральні роботи польових результатів полюсної мережі
Читать: 11.5. приклад камеральної обробки польових вимірювань полюсної мережі
Читать: Р о з д І л 12 побудова висотного геодезичного обгрунтування
Читать: 12.1. польові роботи при технічному нівелюванні
Читать: 12.2. камеральна обробка результатів технічного нівелювання
Читать: 12.3. урівнювання розімкнутого нівелірного ходу технічного нівелювання
Читать: 12.4. урівнювання замкнутого полігону
Читать: Р о з д І л 13 горизонтальне знІмання мІсцевостІ
Читать: 13.1. теодолітне знімання місцевості
Читать: 13.2. полярний спосіб
Читать: 13.3. спосіб перпендикулярів
Читать: 13.4. спосіб кутової засічки
Читать: 13.5. спосіб лінійної засічки
Читать: 13.6. спосіб створної засічки
Читать: 13.7. побудова горизонтального плану
Читать: Р о з д І л 14 топографІчне знІмання мІсцевостІ методом геометричного нІвелювання
Читать: 14.1. нівелювання поверхні за квадратами
Читать: 14.2. нівелювання поверхні за паралельними лініями
Читать: 14.3. нівелювання поверхні за полігонами і створами
Читать: 14.4. побудова топографічного плану за результатами нівелювання поверхні
Читать: Р о з д І л 15 тахеометричне знІмання мІсцевостІ
Читать: 15.1. загальні відомості про тахеометричне знімання
Читать: 15.2. основні формули тахеометрії
Читать: 15.3. польові роботи при тахеометричному зніманні місцевості
Читать: 15.4. побудова топографічного плану за матеріалами тахеометричного знімання
Читать: Р о з д І л 16 мензульне знІмання мІсцевостІ
Читать: 16.1. суть мензульного знімання
Читать: 16.2. основні перевірки кіпрегеля ка-2
Читать: 16.3. перевірки кіпрегеля кн
Читать: 16.4. підготовка мензули до роботи
Читать: 16.5. знімання ситуації і рельєфу
Читать: Р о з д І л 17 поняття про фотограмметричнІ знІмання мІсцевостІ
Читать: 17.1. основні відомості про аерофотознімання
Читать: 17.2. аерофотознімання місцевості
Читать: 17.4. поняття про дешифрування
Читать: 17.5. трансформування аерофотознімків
Читать: 17.6. складання фотопланів
Читать: 17.7. обладнання для цифрової фотограмметрії і картографії
Читать: Р о з д І л 18 геодезичнІ роботи при перенесенІ проектІв в натуру
Читать: 18.1. побудова на місцевості проектного кута
Читать: 18.2. побудова на місцевості проектної лінії
Читать: 18.3. побудова на місцевості точки з заданою висотою
Читать: 18.4. побудова на місцевості лінії і площини заданих ухилів
Читать: 18.5. перенесення проектної точки в натуру полярним способом та оцінка його точності
Читать: 18.6. перенесення проектної точки в натуру способом перпендикулярів та оцінка його точності
Читать: 18.7.   перенесення проектної точки в натуру способом кутової засічки та оцінка його точності
Читать: 18.8.   перенесення проектної точки в натуру способом лінійної засічки та оцінка його точності
Читать: Р о з д І л 19 амеральнІ І польовІ роботи при трасуваннІ лІнІйних споруд
Читать: 19.1. камеральне трасування осі лінійної споруди
Читать: 19.3. закріплення основних точок кругової кривої за її віссю
Читать: 19.4. розмічування пікетажу по осі лінійної споруди
Читать: 19.5. розрахунок пікетажних значень точок кругових кривих
Читать: 19.6. детальне розмічування на місцевості кругової кривої
Читать: 19.7. спосіб прямокутних координат
Читать: 19.8. перенесення пікету на криву
Читать: 19.9. спосіб продовження хорд
Читать: 19.10. спосіб кутів
Читать: 19.11. розмічування поперечників на місцевості
Читать: 19.12. заповнення пікетажного журналу в польових умовах
Читать: 19.13. технічне нівелювання по осі лінійної споруди
Читать: 19.14. камеральна обробка журналу технічного нівелювання
Читать: 19.15. побудова поздовжнього і поперечного профілів лінійної споруди
Читать: 19.16. проектування за профілем
Читать: 19.17. безпікетний спосіб трасування по осі лінійних споруд
Читать: Р о з д І л 20 агальнІ вІдомостІ з садово-паркового господарства
Читать: 20.1. основні задачі садово-паркового господарства
Читать: 20.2. розвиток садово-паркового господарства
Читать: Література
Читать: Додатки