Материал: Місцеві фінанси - Навчальний посібник (Сунцова О.О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Зміст
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфрас1.1. формування науки про місцеві фінанси
Читать: 1.2. сутність системи місцевих фінансів
Читать: 1.3. прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови ефективн1.4. функції" місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями
Читать: 1.5. функції територіальної громади, її роль та правовий статус
Читать: 1.6. основи фінансової автономії місцевих органів влади
Читать: РоздІл 2. виконання бюджетноЇ полІтики на мІсцевому рІвнІ
Читать: 2.1. основи бюджетної системи україни
Читать: 2.2. роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави
Читать: 2.3. загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету
Читать: 2.4. координація діяльності учасників бюджетного процесу
Читать: 2.5. бюджетний процес
Читать: 2.6. економічний і політичний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування
Читать: 2.8. розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції РоздІл 3. фІнансовІ ресурси мІсцевого самоврядування
Читать: 3.1. бюджет місцевого самоврядування: теоретичні основи організації та функціонування
Читать: 3.2. джерела формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів
Читать: 3.3. місцеві позики в україні
Читать: 3.4. нетрадиційні джерела доходної частини самоврядних бюджетів
Читать: 3.6. місцеві податки та збори
Читать: РоздІл 4. органІзацІя формування І розподІлу коштІв органІв мІсцевого самоврядування
Читать: 4.1. принципи формування і розподілу місцевих бюджетів
Читать: 4.2. бюджетний розпис
Читать: 4.3. складання місцевих бюджетів
Читать: 4.4. затвердження і виконання місцевого бюджету
Читать: 4.5. внесення змін до бюджетних призначень
Читать: 4.6. створення умов для підвищення відповідальності
Читать: 4.7. бюджет розвитку місцевого самоврядування
Читать: РоздІл 5. планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
Читать: 5.1. організація надання державних і громадських послуг
Читать: 5.2. конституційні гарантії" з надання громадських послуг органами місцевого самоврядуванн5.3. фінансування делегованих повноважень органами місцевого самоврядування
Читать: 5.4. фінансування власних повноважень органами місцевого самоврядування
Читать: 5.5. методи планування видаткової частини місцевих бюджетів
Читать: 5.6. ефективне використання видаткової частини
Читать: 5.7. взаємовідносини між органами місцевого самоврядування
Читать: РоздІл 6. управлІння видатками мІсцевих бюджетІв
Читать: 6.1. загальний процес виконання місцевого бюджету за видатками
Читать: 6.2. аналіз виконання відповідного бюджету за доходами та видатками
Читать: 6.3. моніторинг виконання місцевого бюджету
Читать: 6.4. порівняння виконання місцевих бюджетів
Читать: 6.6. державні закупівлі на місцевому рівні
Читать: 6.7. виконання бюджету капіталовкладень
Читать: 6.8. порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту 6.9. порядок перерахування субвенцій на проведення видатків з пільг та субсидій населенню
Читать: 6.10. система контролю за видатками та запобігання заборгованості з них
Читать: РоздІл 7. мІжбюджетнІ вІдносини, Їх складовІ
Читать: 7.1. поняття та принципи бюджетного унітаризму
Читать: 7.2. визначення та види бюджетного федералізму
Читать: 7.3. концепція бюджетної децентралізації
Читать: 7.4. концепція субсидарності
Читать: 7.5. Історія становлення і розвитку бюджетних відносин в україні
Читать: 7.6. Інструменти міжбюджетних відносин
Читать: 7.7. регіональне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин
Читать: 7.8. формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
Читать: 7.9. вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання
Читать: 7.10. горизонтальні фіскальні дисбаланси та їх вирівнювання
Читать: РоздІл 8. управлІння фІнансами І фІнансовий контроль на регІональному рІвнІ
Читать: 8.1. казначейське обслуговування місцевих бюджетів
Читать: 8.2. звітність про виконання місцевих бюджетів
Читать: 8.3. контроль за дотриманням бюджетного законодавства
Читать: 8.4. контроль і аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування
Читать: РоздІл 9. фінанси підприємств комунальної власності
Читать: 9.1. поняття про комунальну власність
Читать: 9.3. види комунальних підприємств
Читать: 9.4. фінансові ресурси комунальних підприємств за їх видами
Читать: 9.5. порядок складання, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів комунальних підпРоздІл 10. фінанси житлово-комунального господарства
Читать: 10.1. проблеми розвитку житлово-комунального господарства в україні
Читать: 10.2. класифікація та групування витрат жкг
Читать: 10.3. планування та калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг
Читать: 10.4. комунальні платежі та методи управління ними
Читать: ОсновнІ термІни
Читать: Список літератури