Материал: Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання - Підручник (Лень В.С.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1.
Читать: 1.1. визначення бухгалтерського обліку
Читать: 1.2. класифікація видів обліку
Читать: 1.3. предмет і метод бухгалтерського обліку
Читать: 1.4. значення та завдання бухгалтерського обліку
Читать: 1.5. основні принципи та елементи бухгалтерського обліку
Читать: 1.6. технологічна структура процесу бухгалтерського обліку
Читать: 1.7. креативний облік
Читать: 1.8. питання для самоконтролю
Читать: 1.9. тести
Читать: 2.     первинні документи
Читать: 2.2.   первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарс2.3. оборотна відомість
Читать: 2.4. поняття про баланси
Читать: 2.5. Інвентаризація
Читать: 2.6. питання для самоконтролю
Читать: 2.8. тести
Читать: Розділ ІІІ.
Читать: 3.1. план рахунків бухгалтерського обліку
Читать: 3.2 форми бухгалтерського обліку
Читать: 3.3. питання для самоконтролю
Читать: Розділ iv.
Читать: 4.1. поняття основних засобів та їх класифікація
Читать: 4.2. оцінка та переоцінка основних засобів
Читать: 4.3. облік руху основних засобів
Читать: 4.4. амортизація та знос основних засобів
Читать: 4.5. ремонт основних засобів, реконструкція, модернізація
Читать: 4.6. витрати на утримання і експлуатацію основних засобів
Читать: 4.7. нематеріальні активи і їх облік
Читать: 4.8. облік гудвілу
Читать: 4.9. облік майна в фінансовій та операційній оренді
Читать: 4.10. облік основних засобів соціальної сфери, що не належать
Читать: 4.11. облік інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів
Читать: 4.12. питання для самоконтролю
Читать: Розділ v. облІк запасІв
Читать: 5.2. оформлення руху запасів
Читать: 5.3. методи оцінки запасів у обліку та звітності
Читать: 5.4. облік тари і тарних матеріалів
Читать: 5.5. облік запасних частин
Читать: 5.6. облік пально-мастильних матеріалів
Читать: 5.7. облік бланків суворого обліку
Читать: 5.8. переоцінка запасів
Читать: 5.9. питання для самоконтролю
Читать: 5.11. тести
Читать: Розділ vi.
Читать: 6.2. заробітна плата і доходи. поняття заробітної плати і доходів.
Читать: 6.3. організація оплати праці
Читать: 6.4. регулювання фонду оплати праці і фонду споживання
Читать: 6.5. облік робочого часу і виробітку та порядок розрахунку
Читать: 6.6. облік відпусток
Читать: 6.7. відрахування до фондів соціального захисту
Читать: 6.8. облік простоїв
Читать: 6.9. облік заробітної плати та розрахунків з робітниками і служ­бовцями в системі бухгалтерськи6.11. облік службових відряджень і розрахунків з підзвітними
Читать: 6.12. автоматизований облік заробітної плати
Читать: 6.13. питання для самоконтролю
Читать: 6.15. тести
Читать: Розділ vii.
Читать: 7.1. загальні поняття про витрати та собівартість
Читать: 7.3. методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції
Читать: 7.4. склад витрат, що включаються до собівартості продукції
Читать: 7.5. облік витрат основного виробництва
Читать: 7.6. облік загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут
Читать: 7.7. облік витрат майбутніх періодів
Читать: 7.8. облік браку та збитків від браку
Читать: 7.9. надзвичайні витрати та їх облік
Читать: 7.10. зведений облік витрат на виробництво
Читать: 7.11. поняття валових витрат та отримання інформації про вало­ві витрати з даних бухгалтерськог7.12. облік фінансових витрат
Читать: 7.13. питання для самоконтролю
Читать: 7.15. тести
Читать: Розділ 8.
Читать: 8.2. документальне оформлення руху готової продукції
Читать: 8.3. витрати на збут та їх облік
Читать: 8.4. облік реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг
Читать: 8.5. облік інших доходів
Читать: 8.7. облік доходів майбутніх періодів
Читать: 8.8. питання для самоконтролю
Читать: 8.10. тести
Читать: Розділ ix.
Читать: 9.2. форми безготівкових розрахунків та їх облік
Читать: 9.3. облік касових операцій
Читать: 9.4. облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками
Читать: 9.5. облік бартерних операцій
Читать: 9.6. розрахункові операції в іноземній валюті
Читать: 9.7. облік заставних операцій
Читать: 9.8. облік розрахунків за претензіями
Читать: 9.10. облік кредитів
Читать: 9.11. облік фінансової допомоги
Читать: 9.12. облік цінних паперів
Читать: 9.13. питання для самоконтролю
Читать: 9.15. тести
Читать: Розділ x.
Читать: 10.1. основні поняття про фонди та резерви
Читать: 10.3. нормативно-методична база з обліку фондів, резервів і цільового фінансування
Читать: 10.4. облік статутного капіталу
Читать: 10.5. облік додаткового капіталу
Читать: 10.6. облік резервного капіталу
Читать: 10.7. облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
Читать: 10.8. облік вилученого капіталу
Читать: 10.9. облік фінансових результатів
Читать: 10.10. облік податку на прибуток
Читать: 10.11. облік забезпечень майбутніх витрат і платежів
Читать: 10.12. облік коштів цільового призначення і цільових надходжень
Читать: 10.13. питання для самоконтролю
Читать: 10.15. тести
Читать: Розділ 11. облІк ІнвестицІй
Читать: 11.1. економічна сутність капітальних інвестицій, їх класифіка­ція та джерела фінансування
Читать: 11.2. облік інвестицій у придбання матеріальних та нематеріальних необоротних активів
Читать: 11.3. облік капітального будівництва у підрядчика
Читать: 11.4. облік капітального будівництва у замовника
Читать: 11.5. облік некапітальних робіт
Читать: 11.6. облік фінансових інвестицій
Читать: 11.7. питання для самоконтролю
Читать: 11.9. тести
Читать: Розділ xii. позабалансовий облІк
Читать: 12.1. призначення та функції позабалансового обліку
Читать: 12.2. позабалансовий облік необоротних активів та запасів
Читать: 12.4. позабалансовий облік гарантій та забезпечень
Читать: 12.5. позабалансовий облік списаних активів
Читать: 12.6. позабалансовий облік амортизаційних відрахувань
Читать: 12.7. питання для самоконтролю
Читать: 12.9. тести
Читать: Розділ xiii.
Читать: 13.1. обґрунтування необхідності визначення облікової політики
Читать: 13.2. класифікація розділів політики
Читать: 13.3. облікова політика щодо фінансового обліку
Читать: 13.4 політика податкових відносин
Читать: 13.5. облікова політика щодо управлінського обліку
Читать: 13.6. політика щодо організації бухгалтерського обліку
Читать: 13.7. дивідендна політика
Читать: 13.8. відображення в обліковій політиці принципу суттєвості
Читать: 13.9. питання для самоконтролю
Читать: 13.13. тести
Читать: Додаток а.
Читать: Додаток б.
Читать: ВІдповІдІ на тести
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури[7]