Материал: Соціально-політичне управління - Навчальний посібник (Шульга М.А.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмови
Читать: Тематичний план навчального посІбника
Читать: Тема 1 предмет, структура та основнІ поняття науки управлІння
Читать: Тема 2 кібернетика управління
Читать: Тема 3 сутнІсть та сенс проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Тема 4 теоретичнІ засади осмислення проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Тема 5 проблема соцІально-полІтичного управлІння у контекстІ загальноЇ теорІЇ управлІння
Читать: Тема 6 складовІ механІзму соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Тема 7 соцІально-полІтичне управлІння та проблема масово-ІндивІдуальноЇ поведІнки
Читать: Тема 10 теорІя колективноЇ поведІнки в контекстІ масово-психологІчноЇ моделІ соцІально-полІтичнТема 11 бІкевІористичне тлумачення проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Тема 12 соцІобІкевІористичнд модель соцІдльно-полІтичного упрдвлІння
Читать: Тема 13 варІанти соцІобІкевІористичноЇ моделІ соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Тема 14 теорІя соцІальних груп у контекстІ проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Тема 15 цІннІсно-свІтогляднІ прІоритети практики соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Тема 16 проблема соцІально-полІтичного управлІння в контекстІ теорІЇ соцІальноЇ дІЇ
Читать: Тема 17 психоаналІтичнІ вимІри проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Тема 18 проблема соцІально-полІтичного управлІння в сучаснІй фІлософськІй та соцІологІчнІй думцТеми для дискусІЇ
Читать: Питання для самоконтролю
Читать: ГлосарІй
Читать: Рекомендована навчальна І довІдкова лІтература
Читать: Алфавітний покажчик