Материал: Статистика - Навчальний посібник (Лугінін О.Є.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Частина 1. теорІя статистики
Читать: Глава 1. предмет і метод статистики. організація статистики в україні
Читать: 1.1. статистика як наука
Читать: 1.2. предмет статистики та її категорії
Читать: 1.3. методологія статистики
Читать: 1.4. організація статистики в україні та на міжнародному рівні
Читать: Глава 2. статистичне спостереження
Читать: 2.1. сутність статистичного спостереження та вимоги до нього
Читать: 2.2. програмно-методологічне та організаційне забезпечення статистичного спостереження
Читать: 2.3. форми, види та способи спостереження
Читать: 2.4. помилки спостереження та методи їх контролю
Читать: Глава 3. зведення, класифікації та групування статистичних даних
Читать: 3.1. суть та організація статистичного зведення
Читать: 3.2. класифікації в економічній практиці
Читать: 3.3. групування статистичних даних
Читать: 3.4. ряди розподілу
Читать: Глава 4. статистичні показники
Читать: 4.1. види, типи та значення статистичних показників
Читать: 4.2. абсолютні та відносні величини
Читать: 4.3. середні величини
Читать: 4.4. показники варіації
Читать: Глава 5. вибіркове спостереження
Читать: 5.1. поняття про вибіркове спостереження
Читать: 5.2. характеристики генеральної та вибіркової сукупностей
Читать: 5.3. помилки вибіркового спостереження
Читать: 5.4. закон великих чисел
Читать: 5.5. проста випадкова вибірка
Читать: 5.6. механічна вибірка
Читать: 5.7. районована (типова) вибірка
Читать: 5.8. серійна вибірка
Читать: 5.9. ступенева вибірка
Читать: 5.10. малі вибірки
Читать: 5.11. поняття про метод моментних спостережень
Читать: 6.2. регресійний аналіз
Читать: 6.3. кореляційний аналіз
Читать: Глава 7. ряди динаміки
Читать: 7.1. елементи та види рядів динаміки. приведення рядів динаміки до порівнюваного вигляду
Читать: 7.2. показники рядів динаміки
Читать: 7.3. середні показники ряду динаміки
Читать: 7.4. методи обробки динамічних рядів
Читать: 7.5. вимірювання сезонних коливань в рядах динаміки
Читать: Глава 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях
Читать: 8.1. поняття індексів та їх роль у статистико-економічному аналізі
Читать: 8.2. класифікація індексів
Читать: 8.3. Індивідуальні індекси
Читать: 8.4. агрегатна форма загальних індексів кількісних показників
Читать: 8.5. агрегатна форма загальних індексів якісних і змішаних показників
Читать: 8.6. середньозважені індекси
Читать: 8.7. загальні індекси середніх величин
Читать: Частина 2. економІчна та соцІальна статистика
Читать: Глава 9. методологічні основи економічної та соціальної статистики
Читать: 9.1. мета, завдання і предмет економічної та соціальної статистики і система їх показників
Читать: 9.2. категорії економічної статистики
Читать: 9.3. основні класифікації в економічній статистиці
Читать: 9.4. сучасний стан та перспективи розвитку соціально-економічної статистики в україні
Читать: Глава 10. система національних рахунків
Читать: 10.1. виникнення системи національних рахунків і її порівняння з іншими економічними моделями
Читать: 10.2. загальні принципи побудови снр та її класифікація
Читать: 10.3. основні макроекономічні показники снр
Читать: Глава 11. статистика національного багатства
Читать: 11.1. поняття національного багатства та його класифікація у снр
Читать: 11.2. статистика основного капіталу
Читать: 11.3. статистика оборотних засобів
Читать: 11.4. джерела інформації про основні та оборотні виробничі засоби
Читать: Глава 12. статистика продукції
Читать: 12.1. види, типи та форми продукції
Читать: 12.2. методи вимірювання та показники продукції промислових підприємств
Читать: 12.3. статистика продукції сільського господарства
Читать: 12.4. статистика продукції інших галузей
Читать: 12.5. джерела інформації про промислову і сільськогосподарську продукцію
Читать: Глава 13. статистика ринку та цін
Читать: 13.1. статистичне вивчення ринку, методи його аналізу та показники
Читать: 13.2. статистичний аналіз товарообороту на ринку
Читать: 13.3. статистика цін та тарифів
Читать: 13.4. джерела інформації про товарооборот та ціни на споживчому ринку
Читать: Глава 14. статистика праці
Читать: 14.1. склад робочої сили на підприємстві, її показники чисельності та руху
Читать: 14.2. робочий час та його використання
Читать: 14.3. ефективність праці, її показники та методи вимірювання
Читать: 14.4. статистичне вивчення оплати праці
Читать: 14.5. джерела інформації про чисельність персоналу, витрати робочого часу та оплату праці
Читать: Глава. 15. статистика витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності
Читать: 15.1. завдання статистики витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності
Читать: 15.2. класифікація витрат на продукцію
Читать: 15.3. собівартість продукції та її обчислення
Читать: 15.4. показники фінансових результатів господарської діяльності
Читать: 15.5. джерела інформації про витрати на продукцію та фінансові результати господарської діяльно16. статистика ефективностІ економІчноЇ дІяльностІ
Читать: 16.1. ефективність суспільного виробництва як основний чинник успішного розвитку економіки
Читать: 16.2. показники ефективності економічної діяльності у мі­жнародній статистиці
Читать: Глава 17. статистика населення
Читать: 17.1. категорії населення та їх характеристики
Читать: 17.2. статистичні показники природного та механічного руху населення
Читать: 17.3. статистика зайнятості та безробіття
Читать: 17.4. джерела інформації про населення, його чисельність та зайнятість
Читать: Глава 18. статистика рівня життя населення
Читать: 18.1. комплекс індикаторів життєвого рівня та їх показники
Читать: 18.2. макроекономічні показники життєвого рівня населення
Читать: 18.3. показники матеріального забезпечення населення та домогосподарств
Читать: 18.4. соціальні та демографічні показники життєвого рівня
Читать: ТестовІ завдання [17,47] за кредитно-модульною системою контролю знань студентІв
Читать: Список лІтератури