Материал: Екологія - Навчальний посібник (Л. І. Юрченко)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 екологІя як наукова І навчальна дисциплІна. предмет І завдання дисциплІни
Читать: Розділ 2 антропогенний вплив на навколишнЄ середовище. регІональнІ екологІчнІ проблеми украЇни
Читать: 2.1. вплив людської діяльності на навколишнє середовище
Читать: 2.2. екологічні проблеми україни
Читать: Розділ 3 екологІчний монІторинг. система екологІчноЇ ІнформацІЇ
Читать: 3.1. поняття екологічного моніторингу, його мета та завдання
Читать: 3.2. види та рівні екологічного моніторингу
Читать: 3.3. державна система моніторингу навколишнього природного середовища
Читать: 3.4. дані моніторингу забруднення навколишнього середовища в україні
Читать: Розділ 4 екологІзацІя економІки
Читать: 4.1. науково-технічний та інформаційний прогрес і економіка природокористування
Читать: 4.2. госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього сере4.3. економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів
Читать: Розділ 5 еколого-економІчнІ аспекти та проблеми використання природних ресурсІв
Читать: 5.1. цілі, завдання та напрямки раціонального природокористування
Читать: 5.2. наукові засади раціонального природокористування
Читать: 5.3. принципи раціонального природокористування
Читать: 5.4. економічні методи раціонального природокористування
Читать: Розділ 6 екологІчна експертиза та проблеми ЇЇ органІзацІЇ
Читать: 6.1. екологічна експертиза, загальні положення
Читать: 6.2. основні методологічні підходи в процедурі проведення екологічної експертизи
Читать: 6.3. правовий статус експерта екологічної експертизи
Читать: 6.4. розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі еколРозділ 7 екологІчний аудит
Читать: 7.1. етапи становлення та розвитку екологічного аудиту
Читать: 7.2. екологічний аудит як вид управлінської та підприємницької діяльності
Читать: 7.3. процедура проведення екологічного аудиту
Читать: 7.4. правові основи екологічного аудиту
Читать: 7.5. екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства
Читать: 8.1. передумови впровадження міжнародних стандартів iso серії 14000 на системи управління навко8.2. мета та принципи управління навколишнім середовищем
Читать: 8.3. проведення первинного екологічного аналізу
Читать: 8.4. розробка екологічної політики та планування
Читать: 8.5. переваги, які надає організації система управління навколишнім середовищем
Читать: 9.2. міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі охорони навколишнього середовища і раціо9.3. міжнародне екологічне законодавство
Читать: 9.4. екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та това9.5. нові форми міжнародного екологічного співробітництва
Читать: ЛІтература