Материал: Екологічна статистика - Навчальний посібник (Тарасова В.В.)


Содержание

Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Частина 1 теоретичнІ І правовІ основи формування І перетворення статистичних даних в екологІЇ
Читать: 1.1.1.  загальне поняття про статистику
Читать: 1.1.2. галузі статистичної науки
Читать: 1.1.3. предмет і метод екологічної статистики
Читать: 1.1.4. основні поняття курсу ес
Читать: ІнформацІйне забезпечення еколого-статистичних дослІджень
Читать: 1.2.1. поняття про екологічну інформацію, її характер, види.
Читать: 1.2.2. етапи та техніка збору і обробки інформації
Читать: 1.2.3. статистична звітність в екології
Читать: Програмне забезпечення еколого-статистичних дослІджень
Читать: 1.3.1. сучасний ринок програмних продуктів для обробки великих масивів екологічної інформації
Читать: 1.3.3. робота з банками екологічної інформації
Читать: Види статистичних даних та узагальнюючІ статистичнІ показники
Читать: 1.4.1. суть і значення статистичних показників
Читать: 1.4.2. абсолютні показники, їх значення й види
Читать: 1.4.3. відносні показники, їх види і форми
Читать: Методи узагальнення екологІчноЇ ІнформацІЇ
Читать: 1.5.1. табличний метод в екологічних дослідженнях
Читать: 1.5.2. графічний метод в екологічних дослідженнях
Читать: Формування бази статистичних даних в екологІЇ
Читать: 1.6.1. проведення статистичного спостереження: план і програма
Читать: 1.6.2. організаційні форми, види і способи статистичного спостереження
Читать: 1.6.3. помилки спостереження і контроль вірогідності даних
Читать: Зведення І первинне оброблення статистичних даних
Читать: 2.1.1. зміст і завдання статистичного зведення
Читать: 2.1.2. статистичні ряди і первинне оброблення статистичної інформації
Читать: 2.1.3. ряди розподілу та їх графічне зображення
Читать: Статистична оцІнка екологІчного стану нс І закономІрностей його розподІлу
Читать: 2.2.1 характеристика центра розподілу
Читать: 2.2.2. характеристики розміру та ступеня варіації
Читать: 2.2.3. характеристики форм розподілу
Читать: Статистичне групування в екологІЇ
Читать: 2.3.1. статистичне групування, його суть і завдання
Читать: 2.3.2. види статистичних групувань
Читать: 2.3.3. основи методології групувань
Читать: ДисперсІйний аналІз в екологІЇ
Читать: 2.4.1. сутність і значення дисперсного аналізу
Читать: 2.4.2. показники, які застосовують у дисперсійному аналізі
Читать: 2.4.3.схема і моделі дисперсійного аналізу
Читать: 2.5.1. сутність і значення кореляційного аналізу
Читать: 2.5.2. статистичні характеристики кореляційного методу
Читать: Статистичний аналіз тенденцій і закономірностей динаміки в екології
Читать: 2.6.1.    основні поняття і види рядів динаміки
Читать: 2.6.2. характеристики динамічних рядів
Читать: 2.6.3. встановлення основної тенденції розвитку
Читать: 2.6.4. прогнозування рядів динаміки
Читать: Індексний метод в екологІЇ
Читать: 2.7.1. сутність індексів і основи індексного методу
Читать: 2.7.2. види і форми індексів
Читать: 2.7.3. системи співзалежних індексів і визначення впливу окремих факторів
Читать: 2.7.4. використання індексного методу аналізу в екології
Читать: Частина 3 статистичний аналіз екологічного стану навколишнього середовища
Читать: Статистика природних факторів і антропогенних проблем довкілля
Читать: 3.1.1. класифікація природних факторів
Читать: 3.1.2. класифікація процесів антропогенного впливу на природу
Читать: 3.1.3. характеристика процесів порушення природи
Читать: 3.1.4. антропогенні проблеми довкілля
Читать: 3.1.5. антропогенні чинники
Читать: Система екологІчних показникІв
Читать: 3.2.2. економічні показники природоохоронної діяльності та ефективності природоохоронних заході3.2.3. показники еколого-економічної ефективності
Читать: 3.3.1. статистика екології атмосфери
Читать: 3.3.2. статистика екології водних ресурсів
Читать: 3.3.3. статистика екології земельних ресурсів
Читать: Статистична оцІнка техногенних впливІв
Читать: 3.4.1. комплексна оцінка техногенного впливу на біосферу
Читать: 3.4.2. комплексна оцінка території
Читать: 3.4.3. оцінка впливу на людину
Читать: Статистичний аналіз екологічності виробництва
Читать: 3.5.1. класифікація показників екологічності виробництва.
Читать: 3.5.2. система статистичних показників екологічності виробництва
Читать: 3.5.3. комплексна оцінка екологічності виробництва
Читать: 3.5.4. екологізація стратегічного і маркетингового планування
Читать: 3.5.5. склад витрат природоохоронного призначення
Читать: Економічний механізм захисту довкілля
Читать: 3.6.1. основи платного природокористування в україні
Читать: 3.6.2. збори за використання природних ресурсів
Читать: 3.6.3. платежі (збори) за порушення природного середовища
Читать: ЛІтература
Читать: Д о д а т к и