Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Гетьман О.О.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Структурно-логІчна схема дисциплІни «економІка пІдприЄмства»
Читать: 1.2. нормативно-правові основи функціонування пі­дприємств
Читать: 1.3 види підприємств, їх характеристика
Читать: 1.4 об’єднання підриємств
Читать: 1.5. роль і місце під­приємств в струк-турованому ринко­вому середовищі
Читать: РоздІл 2. основи пІдприЄмницькоЇ дІяльностІ
Читать: 2.1 зміст і поняття підприємницької діяльності
Читать: 2.2. Історія розвитку підприємницької діяльності.
Читать: 2.3 форми здійснення підприємницької діяльності
Читать: 2.5 формування ефективного підприємницького середовища
Читать: 2.6. поняття і зміст інтрапре­нерства
Читать: 2.7 культура підприємницької діяльності
Читать: 2.9 договірна діяльність у сфері підприємництва
Читать: РоздІл 3. управлІння пІдприЄмствами
Читать: 3.1 сутність процесу управління підприємством.
Читать: 3.3 методи і моделі управління підприємством.
Читать: 3.4 організаційні структури управління підприємст­вами, їх види і детальна характеристика.
Читать: 3.5 принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом.
Читать: 3.6 виробнича структура підприємства, її характе­ристика.
Читать: 3.7 принципи формування ефективної виробничої структури підприємства
Читать: РоздІл 4. персонал пІдприЄмства
Читать: 4.1 поняття персоналу, його класифікація.
Читать: 4.2. характеристика персоналу підприєм­ства за професійно-кваліфікаційною оз­накою
Читать: 4.3. особливості встановлення норм і нормативів праці
Читать: 4.4 особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві.
Читать: 4.5 показники руху персоналу на підприємстві.
Читать: 4.6. кадрова політика підприємства
Читать: 4.7 створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві
Читать: РоздІл 5. продуктивнІсть, мотивацІя та оплата працІ
Читать: 5.1 поняття мотивації праці, її зміст і види.
Читать: 5.2. методи підви­щення вмотивова­ності праці
Читать: 5.3 теорії мотивації.
Читать: 5.4 соціально-економічна сутність заробітної плати.
Читать: 5.5 особливості організації оплати праці на підпри­ємстві.
Читать: 5.6 тарифна система оплати праці на підприємстві.
Читать: 5.7 форми і системи оплати праці на підприємстві.
Читать: 5.8 особливості оплати праці бригадної роботи.
Читать: 5.9 особливості преміювання працівників.
Читать: 5.10. продуктив­ність праці: поняття і види
Читать: 5.11. методи обчис­лення продуктивно­сті праці, їх перева­ги та недоліки, сфе­ра застосування
Читать: 5.12. фактори зрос­тання продуктив­ності праці та оцінка її динаміки
Читать: РоздІл 6. капІтал І виробничІ фонди пІдприЄмства
Читать: 6.1 сутність капіталу, його класифікація.
Читать: 6.2. характеристи­ка основних вироб­ничих фондів, їх склад і структура
Читать: 6.3 особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів.
Читать: 6.4 переоцінка основних виробничих фондів.
Читать: 6.7. показники ефективності   використання основних фондів
Читать: 6.8. напрямки підви­щення ефективно­сті використання основних виробни­чих фондів підпри­ємства
Читать: РоздІл 7. нематерІальнІ ресурси та активи
Читать: 7.1 поняття нематеріальних ресурсів, їх види та ха­рактеристика.
Читать: 7.2 поняття нематеріальних активів та особливості їх обліку.
Читать: 7.3 оцінка нематеріальних активів підприємства.
Читать: 7.4 методи і способи оцінки
Читать: 7.5 амортизація нематеріальних активів.
Читать: РоздІл 8. оборотнІ кошти пІдприЄмства
Читать: РоздІл 9. ІнвестицІйнІ ресурси пІдприЄмства
Читать: РоздІл 10. ІнновацІйнІ процеси на пІдприЄмствІ
Читать: РоздІл 11. витрати І цІни на продукцІю
Читать: РоздІл 12. особливостІ органІзацІЇ виробництва
Читать: РоздІл 13. результати господарськоЇ дІяльностІ пІдприЄмства та оцІнка його ефективностІ
Читать: ЗмІст