Материал: Аналіз банківської діяльності - Навчальний посібник (Косова Т.Д.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Основи аналІзу банкІвськоЇ дІяльностІ та банкІвського балансу
Читать: Тема 1 теоретичнІ аспекти аналІзу банкІвськоЇ дІяльностІ
Читать: 1.1. роль аналізу в управлінні комерційним банком
Читать: 1.3. методи та прийоми аналізу і моделювання банківської діяльності
Читать: 1.4. види та етапи аналізу банківської діяльності
Читать: 1.5. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності
Читать: Тема 2 аналІз власного капІталу банку
Читать: 2.1. значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу власного капіталу банку
Читать: 2.2. оцінка вартості власного капіталу
Читать: 2.3. коефіцієнтний аналіз власного капіталу
Читать: 2.4. аналіз руху власного капіталу
Читать: 2.5. аналіз ринкової вартості і доходності акцій комерційного банку
Читать: 2.6. прикладний аспект аналізу власного капіталу
Читать: 3.2. аналіз депозитів комерційного банку і розвитку клієнтської бази
Читать: 3.4. аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
Читать: Тема 4 загальний аналІз активІв банку
Читать: 4.1. значення, задачі та етапи аналізу активів банку
Читать: 4.2. аналіз ліквідності активів
Читать: 4.3. аналіз ризиковості активів
Читать: 4.4. прикладний аспект аналізу активів банку
Читать: АналІз банкІвських операцІй та послуг
Читать: Тема 5 аналІз кредитних операцІй банку
Читать: 5.1. значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу кредитних операцій банку
Читать: 5.2. аналіз обсягів і вартості кредитних вкладень
Читать: 5.3. аналіз структури кредитного портфеля
Читать: 5.4. аналіз оборотності кредитів
Читать: 5.5. аналіз руху кредитів
Читать: 5.6. аналіз ризиків кредитного портфеля і формування резервів
Читать: 5.7. прикладний аспект аналізу кредитних операцій банку
Читать: Тема 6 аналІз операцІй банку з цІнними паперами
Читать: 6.1. значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу операцій банку з цінними паперами
Читать: 6.2. загальний аналіз операцій банку з цінними паперами
Читать: 6.3. оцінка вартості цінних паперів
Читать: 6.4. вимоги до розрахунку та формування резерву за цінними паперами
Читать: 6.5. методика визначення класу емітента та ризику цінного папера
Читать: 6.7. прикладний аспект аналізу операцій банку з цінними паперами
Читать: Тема 7 аналІз валютних операцІй банку
Читать: 7.1. значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу валютних операцій банку
Читать: 7.2. аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій
Читать: 7.3. аналіз валютних курсів і контрактів
Читать: 7.4. аналіз валютної позиції банку
Читать: 7.5. аналіз ефективності валютних операцій
Читать: Тема 8 аналІз Інших активно-пасивних операцІй
Читать: 8.1. значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу інших активно-пасивних операцій
Читать: 8.2. аналіз недохідних активів
Читать: 8.4. аналіз операцій кредитного характеру
Читать: Tema 9 аналІз банкІвських послуг
Читать: 9.1. значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу банківських послуг
Читать: 9.2. аналіз розрахункових і касових операцій
Читать: 9.3. аналіз операцій банку з банківськими платіжними картками
Читать: 9.4. аналіз трастових послуг
Читать: 9.5. аналіз депозитарних послуг
Читать: 9.6. аналіз операцій з банківськими металами
Читать: 9.7. аналіз операцій з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів
Читать: 9.8. послуги банку з обслуговування вексельного обороту
Читать: АналІз узагальнюючих показникІв банкІвськоЇ дІяльностІ
Читать: Тема 10 аналІз доходІв І витрат банку
Читать: 10.1. значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
Читать: 10.2. аналіз доходів банку
Читать: 10.3. аналіз витрат банку
Читать: 10.4. прикладний аспект аналізу доходів і витрат банку
Читать: Тема 11 аналІз прибуткуІ рентабельностІ банку
Читать: 11.1. значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку
Читать: 11.2. аналіз прибутку банку
Читать: 11.3. аналіз показників дохідності банку
Читать: 11.4. аналіз рентабельності банку
Читать: 11.5. прикладний аспект аналізу прибутку і рентабельності банку
Читать: Тема 12 аналІз лІквІдностІ банку
Читать: 12.1. значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу ліквідності банку
Читать: 12.2. аналіз ліквідної позиції банку
Читать: 12.3. коефіцієнтний аналіз ліквідності
Читать: 12.4. оцінка потреби банку у ліквідних коштах
Читать: Тема 13 аналІз банкІвських ризикІв
Читать: 13.1. значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу банківських ризиків
Читать: 13.2. аналіз кредитного ризику
Читать: 13.3. аналіз депозитного ризику
Читать: 13.4. аналіз валютного ризику
Читать: 13.5. аналіз відсоткового ризику
Читать: 13.6. аналіз інвестиційного та системних ризиків
Читать: 13.7. аналіз функціональних і зовнішніх ризиків
Читать: Тема 14 аналІз фІнансового стану банку
Читать: Аналіз ділової активності
Читать: Аналіз фінансової стійкості
Читать: 14.3. рейтингові оцінки діяльності банку
Читать: 14.4. прикладний аспект рейтингування банків в україні
Читать: Глосарій
Читать: Література