Материал: Практикум з англійської мови - Навчальний посібник (Бовіна Г.І.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Настановчо-корективний курс з фонетики англІйськоЇ мови
Читать: СпІввІдношення звукІв в англІйськІй та украЇнськІй мовах
Читать: АнглІйська абетка
Читать: ОсновнІ вІдмІнностІ англІйських приголосних у порІвняннІ з украЇнськими:
Читать: ОсновнІ вІдмІнностІ англІйських голосних у порІвняннІ з украЇнськими
Читать: Правила читання англІйських приголосних лІтер та ЇхнІх сполучень
Читать: ПриголоснІ, якІ не вимовляються («нІмІ»)
Читать: Правила читання голосних звукІв
Читать: Практикум з англійської мови читання голосних в ненаголошеному складІ
Читать: ГолоснІ, якІ не вимовляються («нІмІ»)
Читать: Читання дифтонгІв
Читать: словоутворення
Читать: Наголос в реченнІ та слоговидІлення
Читать: Поняття про ІнтонацІю та синтагму
Читать: Практикум з англійської мови ритм в англІйському реченнІ. редукцІя
Читать: Основний курс
Читать: U n i t 1. p e r s o n a l i ty
Читать: Text 1. what do the names tell? (a)
Читать: Text 1. age (a)
Читать: V o c a b u l a r y
Читать: U n i t 2. fa m i ly
Читать: 2.1. family relations a r e a din g
Читать: Text 1. my family. (a)
Читать: Text 2.1 love my family. (b)
Читать: Text 1. the families in britain (b)
Читать: V o c a b u l a r y
Читать: U n i t 3. h o u s i n g
Читать: 3.1. housing conditions
Читать: Text 1. my flat. (a)
Читать: Text 2. my home. (b)
Читать: Text 3. kinds of housing. (b)
Читать: Text 1. the stately home (b)
Читать: V o c л b u l л r y
Читать: U n i i 4. d a i l y a f f a i r s
Читать: 4.1. everyday activities
Читать: Text 1. my working day. (a)
Читать: 2. the past continuous tense
Читать: 4.3. speaking over the telephone a r e a din g
Читать: Text 1. the telephone in modern life. (a)
Читать: V o c a b u l a r y
Читать: U n i t 5. l e i s u r e
Читать: 5.1. weekends
Читать: Text 1. my day-off. (a)
Читать: Text 2. my leisure time. (b)
Читать: Text 1. music. (b)
Читать: V o c aulary
Читать: U n i t 6. s e a s o n s a n d w e a t h e r
Читать: 6.1.what is the weather like? a r e a din g
Читать: Text 1. the four seasons (a)
Читать: Text 2. weather conditions (b)
Читать: Text 2. the climate of great britain (a)
Читать: V o c a b u l a r y
Читать: 6.2. enviromental conditions
Читать: Text 1. environmental pollution (a)
Читать: Text 2. the problem of environmental protection (b)
Читать: Text 3. the environmental situation in ukraine (b)
Читать: V o c a b u l a r y
Читать: U n i t 7. s h o p p i n g
Читать: Text 1. bargaining (a)
Читать: Text 2. the central department store (a)
Читать: Text 3. spending money: shopping (b)
Читать: Text 1. shops and shopping in london (a)
Читать: V o c a b u l a r y
Читать: U n i t в. m e a l s
Читать: Text 1. ukrainian meals (b)
Читать: Text 2. english meals (a)
Читать: text 1. what british people eat (a)
Читать: Text 2. what people drink (a)
Читать: Text 3. the english custom of afternoon tea (a)
Читать: 8.2. receiving guests a r e a din g
Читать: Text 1. a dinner party (b)
Читать: 8.3. eating out
Читать: Text 1. meals in britain (a)
Читать: V o c a b u l a r y
Читать: Довідник з граматики (grammar quide)
Читать: § 1. Іменник (the noun)
Читать: § 1.1. загальна характеристика
Читать: § 1.2. множина іменників (the plural of nouns)
Читать: § 1.3. відмінки іменника. присвійний відмінок (the possessive case)
Читать: § 2. займенник (the pronoun)
Читать: § 2.1. загальна характеристика
Читать: § 2.2. особові займенники (personal pronouns)
Читать: § 2.3. присвійні займенники (possessive pronouns)
Читать: § 2.4. вказівні займенники (demonstrative pronouns)
Читать: Зворотні займенники
Читать: § 2.6. питальні займенники {interrogative pronouns)
Читать: § 2.7. неозначені займенники (indefenite pronouns)
Читать: § 2.8. кількісні займенники (quantitative pronouns)
Читать:  § 3. дІЄслово. система граматичних часІв
Читать: § 3.1. indefinite tenses (неозначені часи)
Читать: § 3.2. тривалі часи (continuous tenses)
Читать: § 3.3. perfect tenses (перфектні часи)
Читать: § 3.4.1. герундій (the gerund)
Читать: § 3.5. дієслово «to ве»
Читать: § 3.6. дієслово «to have»
Читать: § 3.7. модальні дієслова (modal verbs)
Читать: § 4. прикметник (the adjective)
Читать: § 4.1. ступені порівняння прикметників ступені порівняння утворюються декількома способами:
Читать: § 4.2. порівняльні структури
Читать:  § 5. числІвник (the numerals)
Читать: § 5.1. кількісні числівники
Читать: § 5.2. дроби
Читать: § 5.3. порядкові числівники
Читать: § 6. прийменник (the prepositions)
Читать: § 6.1. прийменники місця прийменники місця вживаються:
Читать: § 6.2. прийменники часу
Читать: § 7. артикль (the article)
Читать: § 8. речення (the sentence)
Читать: § 8.1. порядок слів у стверджувальному реченні (word order)
Читать: § 8.2. спеціальні питання (special questions)
Читать: § 8.3. безособові речення (sentences with impersonal «it»)
Читать: § 8.4. неозначено-особові речення (indefinite personal sentences)
Читать: § 8.5. конструкція «there is/there are»
Читать: § 8.6. конструкція «to be going to do something)
Читать: Д о д а т к и
Читать: Додаток № 1 методичнІ рекомендацІЇ щодо самостІйноЇ роботи студентІв
Читать: Додаток № 2 the importance of learning english in modern life & the ways of doing it
Читать: ОсновнІ лІтературнІ джерела