Материал: Антикризовий менеджмент - Навчальний посібник (Скібіцький О.М.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1 теоретичнІ основи антикризового управлІння пІдприЄмством
Читать: 1.1. економІчний механІзм виникнення кризового стану виробничих систем. мІсце антикризового упр1.3. теоретичне обҐрунтовування механІзму управлІння пІдприЄмством у кризовому станІ
Читать: 1.4. сутнІсть І класифІкацІя методІв антикризового управлІння
Читать: 1.5. створення системи антикризового управлІння пІдприЄмством
Читать: 1.6. державне регулювання та економІчна безпека пІдприЄмства
Читать: 1.7. аналІз нормативно-законодавчоЇ бази
Читать: 1.8. особливостІ антикризового менеджменту в краЇнах розвитоЇ ринковоЇ економІки
Читать: Тема  2 управлІння ризикозахищеннІстю пІдприЄмства
Читать: 2.1. поняття ризику, його особливостІ в сучасних умовах
Читать: 2.2. класифІкацІя ризику
Читать: 2.3. основнІ пІдходи до процесу управлІння ризиком на пІдприЄмствІ
Читать: 2.4. економІчнІ ризики й економІчна безпека пІдприЄмства
Читать: 2.5. оцІнка схильностІ системи управлІння до ризику
Читать: 2.6. методологІя та система показникІв оцІнки ризику в управлІннІ пІдприЄмством
Читать: 2.7. шляхи пІдвищення ефективностІ управлІння ризиком у пІдприЄмствІ
Читать: Темаа 3 дІагностика рІвня кризового стану пІдприЄмства
Читать: 3.1. концепцІя побудови системи дІагностики рІвня кризового стану пІдприЄмства
Читать: 3.2. оцІнка фІнансових загроз виникнення кризи
Читать: 3.3. методичнІ пІдходи до аналІзу кризи результату
Читать: 3.4. дослІдження кризи чинникІв стратегІчного управлІння
Читать: Тема 4 криза як етап життЄвого циклу розвитку пІдприЄмства
Читать: 4.1. сутнІсть та формування життєвого циклу розвитку пІдприЄмства
Читать: 4.2. аналІз факторІв, що впливають на формування життЄвого циклу розвитку пІдприЄмств
Читать: 4.3. методичнІ пІдходи до оцІнки рІвня розвитку пІдприЄмств у контекстІ теорІЇ життЄвого циклу
Читать: 4.4. система вихІдних показникІв для оцІнки стадІЇ життЄвого циклу розвитку пІдприЄмства
Читать: 4.5. метод розрахунку показникІв стадІЇ життЄвого циклу розвитку пІдприЄмства
Читать: 4.6. систематизацІя стратегІй за стадІями життЄвого циклу розвитку пІдприЄмства
Читать: 4.7. модель стратегІчного планування життЄвого циклу розвитку пІдприЄмства
Читать: Тема 5 маркетинг як фІлософІя виживання пІдприЄмства на ринку
Читать: 5.1. включення маркетингу в стратегІчне управлІння
Читать: 5.2. ринок та його роль в господарському механІзмІ суспІльства та пІдприЄмства
Читать: 5.3. процес планування ринковоЇ стратегІЇ фІрми
Читать: 5.4. органІзацІя управлІння маркетингом фІрми
Читать: Темаа 6 конкурентноздатнІсть пІдприЄмства як основа його ризикозахищеностІ
Читать: 6.1. розвиток концепцІЇ управлІння пІдприЄмством
Читать: 6.2. ключовІ характеристики стану пІдприЄмства
Читать: 6.3. оцІнка конкурентноздатностІ пІдприЄмства
Читать: 6.4. внутрІшнІ Індикатори розвитку фІнансовоЇ мІкросистеми
Читать: 6.6. аналІз управлІння операцІями
Читать: 6.7. аналІз людського потенцІалу пІдприЄмства
Читать: 6.9. оцІнка рІвня культури пІдприЄмства
Читать: 6.10. ІнформацІйне забезпечення системи конкурентоздатностІ пІдприЄмства
Читать: Тема 7 формування портфеля заходІв санацІЇ
Читать: 7.1. санацІя та банкрутство як методи антикризового управлІння пІдприЄмством
Читать: 7.2. реалІзацІя методу реструктуризацІЇ заборгованостІ пІдприЄмства за рахунок внутрІшнІх фІнан7.3. оптимІзацІя обсягу дІяльностІ пІдприЄмства, який забезпечуЄ результативну санацІю
Читать: 7.4. розробка стратегІчних рІшень в антикризовому управлІннІ пІдприЄмством
Читать: Тема 8 керІвництво, стиль управлІння та лІдерство у подоланнІ криз
Читать: 8.1. поняття та загальна характеристика керІвництва (психологІя стосункІв керІвника І пІдлеглих8.2. теорІЇ лІдерства
Читать: 8.3. стилІ управлІння та Їх характеристика
Читать: Тема 9 конфлІкти як чинник виникнення,розвитку І лІквІдацІЇ кризи органІзацІЇ
Читать: 9.1. Історичний екскурс у конфлІктологІю
Читать: 9.2. загальне поняття конфлІктноЇ ситуацІЇ та конфлІкту
Читать: 9.3. типи та види конфлІктІв
Читать: 9.5. методи подолання конфлІктІв
Читать: 9.6. соцІально-психологІчний клІмат у трудовому колективІ
Читать: 9.7. система соцІально-психологІчних методІв управлІння конфлІктами
Читать: Тема 10 проведення органІзацІйних змІн як засІб подолання криз
Читать: 10.1. природа та цІлІ органІзацІйних змІн
Читать: 10.2. передумови та чинники успІшного проведення органІзацІйних змІн
Читать: 10.3. використання працІвникІв в управлІннІ для впровадження змІн
Читать: 10.4. ІндивІдуальний та груповий опІр змІнам
Читать: 10.5. переборення опору змІнами
Читать: 10.6. управлІння змІнами як засІб подолання кризи в органІзацІЇ
Читать: Тема 11 органІзацІя системи контролІнгу пІдприЄмства для запобІгання кризовим явищам
Читать: 11.1. принципи та сфера застосування контролІнгу
Читать: 11.3. ІнструментарІй контролІнгу для управлІння пІдприЄмством в умовах кризи
Читать: 11.4. децентралІзована служба контролІнгу як лІнІйна служба
Читать: 11.6. контролІнг І стратегІчний менеджмент
Читать: Тема 12 ІнвестицІЇ та ІнновацІЇ в антикризовому менеджментІ
Читать: 12.1. економІчна сутнІсть ІнвестицІй
Читать: 12.3. основнІ поняття ІнновацІйного менеджменту
Читать: 12.4. мета, завдання та функцІЇ ІнновацІйного менеджменту
Читать: 12.5. етапи, стадІЇ та моделІ ІнновацІйного процесу
Читать: 12.6. класифІкацІя ІнновацІй
Читать: 12.7. життЄвий цикл ІнновацІй
Читать: 12.8. розвиток ІнновацІйноЇ дІяльностІ та ЇЇ вплив на виробництво
Читать: 12.9. система управлІння ІнновацІйними процесами та монІторинг ІнновацІй
Читать: 12.10. правове регулювання ІнновацІйноЇ дІяльностІ
Читать: Список літератури