Материал: Антикризове управління - Навчальний посібник (Іванюта С.М.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова  
Читать: СутнІсть І роль криз у тенденцІях макроІ мІкророзвитку
Читать: 1.1. циклічності та кризові явища в соціально-економічних системах. типологія кризових явищ
Читать: 1.2. кризові явища в природі та демографії
Читать: Tema 2 концептуальнІ положення життЄвого циклу пІдприЄмства та причини вини­кнення кризових яв2.1. концепція життєвого циклу підприємства
Читать: 2.2. причини виникнення криз на етапах життєвого циклу підприємства
Читать: 2.3. зовнішні та внутрішні загрози й наслідки кризових явищ
Читать: Tema 3 заходи державного антикризового регулювання
Читать: 3.1. державні цикли і кризи
Читать: 3.2. державне регулювання кризовими явищами
Читать: 3.3. система соціального захисту населення
Читать: ТеоретичнІ, методологІчнІ й практичнІ основи антикризового управлІння
Читать: Тема 4 сутнІсть та особливостІ антикризо­вого управлІння
Читать: 4.1. концепція побудови антикризового управління
Читать: 4.2. функції і принципи антикризового управління
Читать: 4.3. процес антикризового управління
Читать: Tema 5 дІагностика виникнення І розвитку кризового процесу
Читать: 5.1. методичне забезпечення діагностики кризового процесу
Читать: 5.2. етапи діагностики кризового процесу
Читать: 5.3. оцінювання симптомів розвитку кризових явищ
Читать: Tema  6 стратегІя І тактика антикризового управлІння
Читать: 6.1. значення стратегії в антикризовому управлінні та послідовність розробки антикризових заход6.2. Інноваційно-інвестиційна політика в системі антикризового управління
Читать: 6.3. управління маркетинговою стратегію в період фінансового оздоровлення підприємства
Читать: АнтикризовІ заходи в соцІально-економІчних системах
Читать: Тема 7 банкрутство, лІквІдацІя та санацІя як методи антикризового управлІння
Читать: 7.1. сутність, форми та економічні наслідки банкрутства
Читать: 7.2. поняття та форми санації підприємства
Читать: 7.3. ліквідація збанкрутілих підприємств
Читать: Tema 8 особливостІ кадрового менеджменту в кризових ситуацІях
Читать: 8.1 сутність та особливість формування кадрового антикризового потенціалу на підприємстві
Читать: 8.2. антикризова кадрова політика на підприємстві
Читать: 8.3. формування антикризових груп
Читать: Tema 9 технологІя антикризового управлІння
Читать: 9.1. система раннього упередження і реагування (срур)
Читать: 9.2. організація внутрішньогосподарського антикризового механізму
Читать: 9.3. функції державного департаменту з питань банкрутства
Читать: Тема 10 ризики в антикризовому управлІннІ
Читать: 10.1. поняття про ризики та їх види
Читать: 10.2. управління ризиками
Читать: 10.3. страхування та його місце в управлінні ризиками
Читать: Література
Читать: ЗмІст