Материал: Банківське право - Навчальний посібник (Ващенко Ю.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Загальна частина
Читать: Глава 1 банкІвська дІяльнІсть: поняття та особливостІ
Читать: § 1. банк як інститут фінансово-кредитної системи
Читать: § 2. поняття та особливості банківської діяльності
Читать: § 3. банківські операції, банківські угоди та банківські послуги
Читать: Глава 2 банкІвське право украЇни як мІжгалузевий комплексний правовий Інститут
Читать: § 1. поняття банківського права
Читать: § 2. банківські правовідносини: поняття, структура види та особливості
Читать: § 3. джерела банківського права
Читать: § 4. місце нормативно-правових актів
Читать: Глава 3 банкІвська система украЇни
Читать: § 1. теоретичні основи банківської системи
Читать: § 2. Історичні аспекти банківської системи україни
Читать: § 3. поняття та склад банківської системи україни
Читать: Глава 4 правовий статус нацІонального банку украЇни
Читать: § 1. правовий статус нбу як центрального банку держави. подвійна правова природа
Читать: § 2. функції нбу за чинним законодавством
Читать: § 3. керівні органи нбу
Читать: § 4. організаційно-функціональна структура національного банку україни
Читать: Глава 5 правовий статус комерцІйних банкІв
Читать: § 1. особливості правового статусу комер­ційних банків в україні
Читать: § 2. організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту
Читать: Глава 6 правовІ засади банкІвського регулювання та банкІвського нагляду
Читать: § 1. співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду
Читать: § 2. методи банківського регулювання
Читать: § 3. правові засади банківського нагляду
Читать: § 4. порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень
Читать: § 5. надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій
Читать: § 6. проведення інспектування комерційних банків в україні
Читать: Глава 7 правове регулювання банкІвськоЇ таЄмницІ
Читать: § 1. поняття банківської таємниці
Читать: § 2. порядок розкриття банківської таємниці
Читать: § 3. співвідношення понять «банківська таємниця» та «комерційна таємниця банку»
Читать: Глава 8 правовІ засади фІнансового монІторингу
Читать: § 1. поняття та система фінансового моніторингу
Читать: § 4. відповідальність за порушення вимог закону україни «про запобігання та протидію легалізаціГлава 9 правове регулювання безготІв­кових розрахункІв
Читать: § 1. поняття безготівкових розрахунків. співвідношення понять «розрахунки», «безготівкові розра§ 2. форми та способи безготівкових розрахунків
Читать: § 3. види банківських рахунків. порядок їх відкриття
Читать: § 4. порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті
Читать: Глава 10  правове регулювання готІвкових розрахункІв
Читать: § 1. правове регулювання касових операцій в установах банків
Читать: § 2. правила ведення касових операцій клієнтів банків. ліміт касової готівки
Читать: § 3. фінансова відповідальність за правопорушення в сфері готівкових розрахунків
Читать: Глава 11 правовІ засади мІжбанкІвських розрахункІв
Читать: § 1. поняття та види платіжних систем
Читать: § 2. принципи функціонування системно важ­ливих платіжних систем
Читать: § 3. поняття та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банкаГлава 12 правове регулювання кредитних вІдносин банкІв
Читать: § 1. поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин
Читать: § 2. кредитування комерційних банків національним банком україни
Читать: § 3. Іпотечне кредитування в україні
Читать: § 4. кредитування молодіжних житлових програм
Читать: Глава 13 правове регулювання депозитних (вкладних) операцІй
Читать: § 1. поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством україни
Читать: § 2. види депозитних (вкладних) операцій
Читать: § 3. порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій
Читать: § 4. система гарантування вкладів в україні
Читать: § 5. депозитні операції національного банку україни з комерційними банками
Читать: Глава 14 правовІ засади здІйснення валютних операцІй
Читать: § 1. правові засади валютного регулювання та валютного контролю в україні
Читать: § 2. валютні цінності та валютні операції
Читать: § 3. правовий статус резидентів та нерезидентів в україні
Читать: § 4. ліцензування національним банком україни учасників валютних відносин
Читать: § 5. особливості розрахунків в іноземній валюті
Читать: Глава 15 банки як учасники податкових правовІдносин
Читать: ОсновнІ нормативно-правовІ акти
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Теми дипломних (магІстерських) робІт