Материал: Біржова діяльність - Навчальний посібник (Раровська В.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: ОсновнІ поняття про бІржу. класифІкацІя бІрж
Читать: ІсторІя виникнення І розвитку бІрж
Читать: Порядок утворення та органи управлІння бІржІ. органІзацІйна структура І персонал
Читать: БІржове цІноутворення
Читать: ОрганІзацІя роботи брокерськоЇ фІрми
Читать: ОсновнІ поняття про ринок цІнних паперІв
Читать: Види цІнних паперІв та Їх особливостІ
Читать: ФІнансовІ Інститути ринку цІнних паперІв
Читать: Порядок емІсІЇ цІнних паперІв
Читать: Фондова бІржа
Читать: ІнвестицІйнІ дилери та позабІржовий ринок цІнних паперІв
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури