Материал: Бухгалтерський облік (теорія) - Навчальний посібник (Михайлов М.Г.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Зміст
Читать: Вступ
Читать: Тема 1 загальна характеристика І функцІЇ бухгалтерського облІку
Читать: 1.2. поняття господарського обліку і його види
Читать: 1.3. вимірники, що застосовуються в господарському обліку
Читать: 1.4. мета та принципи бухгалтерського обліку. державне регулювання обліку в україні
Читать: 1.5. вимоги до бухгалтерського обліку та його функції
Читать: 1.6. історія розвитку бухгалтерського обліку
Читать: Тема 2 предмет І метод бухгалтерського облІку
Читать: 2.1 загальна характеристика предмету бухгалтерського обліку
Читать: 2.2 господарські засоби, їх характеристика і класифікація
Читать: 2.3. господарські процеси
Читать: 2.4. загальна характеристика методу бухгалтерського обліку
Читать: Тема 3 бухгалтерський баланс
Читать: 3.1. поняття і види балансів
Читать: 3.2. зміст і будова бухгалтерського балансу
Читать: 3.3. зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями
Читать: Тема 4 система бухгалтерських рахункІв як елемент методу бухгалтерського облІку
Читать: 4.1. сутність і призначення бухгалтерських рахунків
Читать: 4.2. будова бухгалтерських рахунків
Читать: 4.3. характеристика активних, пасивних та активно-пасивних рахунків
Читать: 4.4. подвійний запис
Читать: 4.5. рахунки синтетичного І аналІтичного облІку
Читать: 4.6. узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку
Читать: Тема 5 план рахункІв І Їх класифІкацІя
Читать: 5.1. єдиний план рахунків —основа організації обліку на підприємстві
Читать: 5.2. поняття класифікації рахунків
Читать: 5.3. класифікація рахунків за економічним змістом
Читать: Тема 6 оцІнка І калькуляцІя в системІ бухгалтерського облІку
Читать: 6.1. оцінка як система вартісного виміру
Читать: 6.2. калькуляція в системі бухгалтерського обліку
Читать: Тема 7 документацІя як елемент методу бухгалтерського облІку
Читать: 7.1 загальне поняття про документи і бухгалтерську документацію
Читать: 7.2 правовий і економічний зміст бухгалтерських документів, їх значення
Читать: 7.3. класифікація документів
Читать: 7.4. документообіг і його організація
Читать: 7.5. зберігання документів
Читать: Тема 8 ІнвентаризацІя, як елемент методу бухгалтерського облІку
Читать: 8.1. завдання інвентаризації і її значення
Читать: 8.2. види інвентаризації
Читать: 8.3. порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації
Читать: 8.4. відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку
Читать: Тема 9 методологІя облІку основних господарських процесІв
Читать: 9.1. методологічні основи обліку кругообігу господарських активів. стадії руху активів, їх зага9.2. облік процесу постачання
Читать: 9.3. облік процесу виробництва
Читать: 9.4. облік процесу реалізації
Читать: Тема 10 облІковІ регІстри та форми бухгалтерського облІку
Читать: 10. 1 суть, призначення і будова бухгалтерських регістрів
Читать: Види і форми бухгалтерських регістрів
Читать: 10.3. способи і техніка запису в облікових регістрах
Читать: 10.4. способи виправлення помилок в бухгалтерських регістрах
Читать: 10.5. форми бухгалтерського обліку та їх розвиток
Читать: Тема 11 основи бухгалтерськоЇ звІтностІ
Читать: 11.1. сутність і значення бухгалтерської звітності, основні вимоги до неї
Читать: 11.2. основні форми і показники бухгалтерської звітності
Читать: 11.3. порядок складання, розгляду І затвердження звІтностІ
Читать: 11.4. використання звітності для оцінки економічного і фінансового стану підприємства
Читать: Тема 12 основи організації бухгалтерського обліку
Читать: 12.1. завдання організації бухгалтерського обліку
Читать: 12.2. централізація і децентралізація обліку
Читать: 12.3. планування облікової роботи на підприємстві
Читать: 12.4 організація роботи архіву підприємств
Читать: Ключі до тестів
Читать: ГолосарІй
Читать: Закон украЇни про бухгалтерський облІк та фІнансову звІтнІсть в украЇнІ
Читать: ЛІтератури