Материал: Бухгалтерський облік у схемах і таблицях - Навчальний посібник (Жадько К.С.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Бухгалтерський облік у схемах і таблицях
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. бухгалтерський облІк, його сутнІсть І основи органІзацІЇ
Читать: 1.1. облік і його функції в системі управління
Читать: 1.2. основні принципи бухгалтерського обліку
Читать: 1.3. складові облікової політики підприємства
Читать: 1.4. фактори, що визначають складові облікової політики
Читать: Tema 2. предмет І метод бухгалтерського облІку
Читать: 2.2. склад господарських засобів підприємства і джерела їх утворення
Читать: 2.3. метод бухгалтерського обліку і його основні елементи (способи та прийоми)
Читать: Тема 3. бухгалтерський баланс
Читать: 3.1. поняття балансу, його значення і побудова
Читать: 3.2  зміни в балансі, зумовлені господарськими
Читать: Тема 4. рахунки бухгалтерського облІку І подвІйний запис
Читать: 4.1. поняття про рахунки та їх будову
Читать: 4.3. подвійний запис і його суть
Читать: 4.4. рахунки синтетичного та аналітичного обліку
Читать: Тема 5. первинне спостереження, документацІя та ІнвентаризацІя
Читать: 5.1. бухгалтерські документи та їх класифікація
Читать: 5.2. сутність та види інвентаризації
Читать: Тема 6. план рахункІв бухгалтерського облІку
Читать: 6.1. класифікація бухгалтерських рахунків
Читать: Тема 7. форми бухгалтерського облІку
Читать: 7.1. журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
Читать: 7.2. спрощена форма бухгалтерського обліку
Читать: 7.3. автоматизована форма бухгалтерського обліку
Читать: Тема 8. облІк господарських процесІв план вивчення теми
Читать: 8.1. облік грошових коштів та кредитних операцій
Читать: 8.2. облік запасів
Читать: 8.3. облік власного капіталу
Читать: 8.4. облік необоротних активів
Читать: 8.5. облік роботи та її оплата
Читать: 8.6. облік витрат діяльності план вивчення теми
Читать: 8.7. облік готової продукції та її реалізації
Читать: 8.8. облік фінансових результатів план вивчення теми
Читать: Тема 9. основи бухгалтерськоЇ звІтностІ
Читать: 9.1. поняття та склад фінансової звітності
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури