Материал: Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесніков О.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Перелік умовних позначень
Читать: Розділ i цІни І конкуренцІя
Читать: Тема 1 основні положення
Читать: 1.1. функції ціни за різних умов господарювання
Читать: 1.2. розподіл цін за категоріями
Читать: 1.3. види цін
Читать: 1.4. впливання ціни на діяльність фірми
Читать: 1.5. етапи ринкової реформи та її вплив на ціноутворення
Читать: Тема 2 структура ціни. витрати і прибуток
Читать: 2.1. склад ціни
Читать: 2.3. ціна і прибуток
Читать: 3.1. поняття про попит. чинники, що впливають на попит
Читать: 3.2. поняття про пропозицію. чинники, що впливають на пропозицію
Читать: Тема 4 ціна і корисність
Читать: 4.1. корисність товару кількісна і порядкова,гранична і загальна
Читать: 4.2. закон зменшуваної граничної корисності і його вплив на попит і ціни
Читать: 4.3. споживчий оптимум при кількісному вимірюванні корисності
Читать: Тема 5 визначення оптимуму споживача при порядковому способі визначення корисності
Читать: 5.1. крива байдужості та її властивості. гранична норма заміщення
Читать: 5.2. корисність і прибуток. умови оптимуме споживача при порядковому способі визначення корисно5.3. ефект заміщення і ефект прибутку
Читать: Тема 6 еластичність попиту і пропозиції
Читать: 6.1. пряма еластичність попиту за ціною
Читать: 6.2. перехресна еластичність за ціною
Читать: 6.3. еластичність попиту за прибутком і чинники, що її визначають
Читать: 6.4. еластичність пропозиції
Читать: 6.5. еластичність цінових очікувань
Читать: Тема 7 ринкова рівновага та її види
Читать: 7.1. динаміка зміни ціни рівноваги
Читать: 7.2. „павутинна" модель (динамічний підхід до рівноваги)
Читать: Тема 8 державне регулювання ринку
Читать: 8.1. фіксовані ціни
Читать: 8.2. зміна надлишків виробника і споживача. податки
Читать: 8.3.    дотації, валютний курс, квота, мито
Читать: 8.4.    оцінювання структури монопольного ринку (визначення міри монополізації р9.1. поняття про ринкову структуру та її види
Читать: 9.2. основні положення теорії досконалої конкуренції
Читать: Тема 10 чиста монополія
Читать: 10.2. дискримінаційні ціни, умови і принципи їх створення
Читать: 10.3. стратегії ціноутворення в умовах монополістичного ринку
Читать: Тема 11 монополістична конкуренція
Читать: 11.1. основні особливості ринку монополістичної конкуренції
Читать: 11.2. процес формування ціни на ринку монополістичної конкуренції
Читать: Тема 12 ціноутворення в умовах олігополії
Читать: 12.1. особливості олігополістичного ринку.
Читать: 12.2. моделі ціноутворення в олігополи
Читать: 12.3. модель ламаної кривої попиту
Читать: 12.4. лідерство на ринку, модель лідера
Читать: 12.5. модель курно прийняття стратегічних рішень щодо ціни продукції при олігополи
Читать: Розділ ii цІнова полІтика
Читать: Тема 13 сутність, мета і роль цінової політики
Читать: 13.1. ринок монополістичної конкуренції
Читать: 13.2. ринок чистої монополії
Читать: 13.3. цінова дискримінація
Читать: 13.4. монополістична конкуренція
Читать: 13.5. олігополістичний ринок
Читать: Тема 14 методи ціноутворення
Читать: 14.1. визначення цін на підставі витрат виробництва
Читать: 14.2. визначення цін з орієнтацією на ціннісну значущість товару
Читать: 14.3. визначення цін з орієнтацією на конкуренцію
Читать: 14.4. визначення цін на підставі рівноваги між витратами виробництва і станом ринку
Читать: Тема 15 параметричні методи ціноутворення і метод статистичних ігор
Читать: 15.1 метод питомих показників
Читать: 15.2. кореляційно-регресивний метод
Читать: 15.3. експертний метод
Читать: 15.4. метод структурної аналогії
Читать: 15.5. агрегатний метод
Читать: 15.6. метод статистичних ігор
Читать: Тема 16 основи практичного ціноутворення
Читать: 16.1. порядок розрахунку вихідної ціни
Читать: 16.2. методи встановлення вихідної ціни
Читать: 16.3. визначення ціни виходячи з цільового прибутку з урахуванням беззбитковості
Читать: 16.4. визначення ціни з урахуванням попиту
Читать: Тема 17 політика зміни поточних цін
Читать: 17.1. зниження цін
Читать: 17.2. підвищення цін
Читать: 17.3. залежність зміни поточних цін та еластичності попиту
Читать: 17.4. вплив зміни поточних цін на прибуток
Читать: 18.1.  реакція споживачів
Читать: 18.2.  реакція конкурентів
Читать: 18.3. реакція фірми
Читать: Розділ ІІІ цінові стратегії
Читать: Тема 19 поняття про цінову стратегію фірми
Читать: 19.1. поняття про цінову стратегію фірми
Читать: 19.2. значення цінових стратегій в економіці країни
Читать: 20.1. фактори, що впливають на цінову стратегію фірми
Читать: 20.2. цінова стратегія фірми в ринковій ситуації
Читать: 20.3. маркетингова інформація при виборі цінової політики
Читать: Тема 21 маркетингові стратеги цін
Читать: 21.1. стратегія високих цін
Читать: 21.2. стратегія середніх цін
Читать: 21.3. стратегія низьких цін
Читать: 21.4. стратегія цільових і незмінних цін
Читать: 21.5. стратегія пільгових цін
Читать: 21.6. стратегія цін залежно від цін попиту і витрат виробництва
Читать: 21.7. стратегія цін залежно від призначення товару і від репутації фірми
Читать: 21.8. стратегія гнучких і неокруглених цін
Читать: 21.9. стратегія цін і географічний фактор
Читать: Тема 22 стратегія знижок, дискримінаційні ціни
Читать: 22.1. основні знижки з цін
Читать: 22.2. безкоштовні заохочення
Читать: 22.3. цінові лінії, діапазон цін
Читать: Тема 23 змішані маркетингові стратегії
Читать: 23.1. фактори, які зумовлюють ціну на новий товар
Читать: Розділ iv практикум
Читать: Список використаної та рекомендованої літератури
Читать: Зміст