Материал: Класифікація фінансових ризиків страхових компаній - Реферат (Асист М.В.)


Метою цієї статті

є систематизація фінансових ризиків, які супрово­джують діяльність страхових компаній.

В економічній літературі запропоновано багато класифікацій фінансо­вих ризиків за різноманітними ознаками. Водночас, науковці не враховують галузевої специфіки, яка безумовно впливає на склад фінансових ризиків під­приємств та організацій.

І.Ю. Івченко в роботі "Економічні ризики" класифікує фінансові ризи­ки на три групи: валютні, процентні, кредитні, інвестиційні [3, с. 52-53]. Здійснений автором поділ фінансових ризиків є досить суперечливим, оскіль­ки окремо виділено процентний та інвестиційний ризики, в той час як про­центний ризик є складовою інвестиційного. Подібною є класифікація фінан­сових ризиків, запропонована В.В. Вітлінським, який виділяє валютний, кре­дитний та інвестиційний ризики [2, с. 28-29].

Класифікуючи, фінансові ризики Л.Н. Тепман, розкладає їх на два види: ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей (інфляційні, дефляційні, валютні, ризики ліквідності) та ризики, пов'язані із вкладеннями капіталу ін­вестиційні ризики (ризик упущеної вигоди, процентні, кредитні) [6, с. 34].

У роботі Л.О. Коваленко та Л.М. Ремньової [4, с. 355-360] наведено та охарактеризовано найбільш поширені види фінансових ризиків, які включа­ють ризик зменшення фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності, ін­фляційний, процентний, інвестиційний, депозитний, кредитний, валютний, ризик упущеної вигоди. Всі ці класифікації фінансових ризиків не стосують­ся певних ознак, до того ж вони не враховують специфіку діяльності страхо­вих компаній і, відповідно, притаманні їй ризики.

Класифікація І. А. Бланка [1, с. 21-30] виконана за такими ознаками: за видами, за об'єктом, за сукупністю досліджуваних інструментів, за комплек­сністю дослідження, за джерелами виникнення, за фінансовими наслідками, за характером прояву в часі, за рівнем фінансових втрат, за можливістю пе­редбачення, за можливістю страхування, за рівнем ймовірності реалізації, тіс­но переплітається з класифікаціями, наведеними у [2-4, 6], однак автор пропо­нує дещо ширшу систематизацію саме фінансових ризиків підприємства за різними ознаками, водночас не акцентуючи на галузевому аспекті.