Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


4.4. здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання та обробки інформації, яка підлягає дослідженню

У Стандарті ДФК-5 „Здійснення контрольних заходів в умо­вах електронного зберігання і обробки інформації, яка підлягає дослідженню" визначено загальні засади здійснення контрольних заходів щодо суб'єктів господарювання, які застосовують засо­би електронного зберігання та обробки інформації у фінансово-господарській діяльності, веденні бухгалтерського обліку і складан­ні фінансової звітності.

Основним принципом застосування норм Стандарту-5 є необхід­ність дотримання режиму спеціальних обмежень, встановлених зако­нодавством, насамперед під час роботи з таємною інформацією.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади само­стійно розробляють методичні прийоми здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і обробки інформації з огляду на специфіку загальних способів та методичних прийомів фінансового контролю, які вони застосовують відповідно до зако­нодавства.

Норми Стандарту-5 поширюються на суб'єкти господарюван­ня, які застосовують засоби електронного зберігання і обробки ін­формації, в частині їх зобов'язань щодо забезпечення проведення суб'єктами ДФК контрольних заходів.

Службові особи суб'єктів ДФК під час здійснення контрольних заходів мають право користуватися засобами електронного збері­гання і обробки інформації, що застосовуються суб'єктами господа­рювання в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Посадові особи суб'єктів ДФК під час здійснення контрольних заходів можуть використовувати службові портативні засоби елек­тронного зберігання і обробки інформації.

Інформація в електронному вигляді суб'єкта господарювання може переноситися на портативні засоби електронного зберігання і обробки інформації або на інші власні носії електронної інформації службової особи суб'єкта ДФК лише з відома керівника суб'єкта господарювання та надалі використовуватися виключно в рамках контрольного заходу.

Службові особи суб'єкта господарювання, на якому проводиться контрольний захід, зобов'язані забезпечити посадових осіб суб'єктів ДФК доступом до своїх засобів електронного зберігання і обробки інформації, а також гарантувати отримання повної і достовірної ін­формації, що в них міститься.

Перед початком проведення контрольного заходу службова осо­ба суб'єкта ДФК має впевнитись у достовірності і цілісності інфор­мації, що міститься в засобах електронного зберігання і обробки ін­формації суб'єкта господарювання, яка підлягатиме опрацюванню.

Посадові особи суб'єктів ДФК зобов'язані мати необхідні знання та досвід роботи з електронною обчислювальною технікою, електро­нними інформаційними ресурсами та програмним забезпеченням й дотримуватися встановлених технічних правил користування.

За потреби суб'єкти ДФК можуть залучати до здійснення контр­ольних заходів своїх чи сторонніх спеціалістів із інформаційних тех­нологій, про що повідомляється керівник суб'єкта господарювання.

Заборонено технічно втручатись у функціонування засобів елек­тронного зберігання і обробки інформації суб'єкта господарювання, зокрема встановлення службовою особою суб'єкта державного фі­нансового контролю індивідуальних засобів захисту (паролів, кодів, тощо) на інформацію, що є власністю суб'єкта господарювання, за ви­нятком інформації, яка з відома керівника суб'єкта господарювання чи уповноважених ним осіб скопійована для проведення контрольно­го заходу, а також створена службовою особою в ході цих заходів.

Службові особи суб'єктів ДФК мають дотримуватись оператив­ності та економічності використання обчислювальної техніки та електронних інформаційних ресурсів обробки даних.

Для оформлення службовими особами суб'єктів ДФК офіцій­ної та додаткової документації за результатами контрольних захо­дів, проведених в умовах застосування суб'єктом господарювання засобів електронного зберігання й обробки інформації, необхідна для документування інформація переноситься на паперові носії та належним чином завіряється власним підписом службової особи та підписами керівника інших відповідальних осіб суб'єкта господа­рювання.