Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


8.1. мета, планування та підготовка до перевірки

Метою перевірки формування та використання коштів місце­вих бюджетів є об'єктивна необхідність комплексно оцінити роботу територіальних органів виконавчої влади та місцевого самовряду­вання у фінансовій сфері, їх спроможність ефективно забезпечува­ти життєдіяльність існуючого господарства території, ощадливо ви­користовувати наявні фінансові ресурси та вишукувати додаткові джерела наповнення бюджету.

Під час перевірки контролери-ревізори мають на меті з'ясувати, чи забезпечується дотримання чинних нормативно-правових актів України щодо формування та використання бюдже­тів відповідних рівнів, підтримання фінансово-бюджетної дисци­пліни учасниками бюджетного процесу, належний стан економічної та контрольної роботи фінансових органів і органів Державного каз­начейства, здійснення ними заходів для її поліпшення в нинішніх умовах, в тому числі щодо можливостей збільшення доходів бюдже­тів та забезпечення економного й раціонального використання бю­джетних коштів на основі принципів бюджетної системи України:

відстежити рівень дотримання порядку проходження бюджет­них коштів від поточного рахунку місцевого бюджету основного рівня території (обласного, районного, міського) та рахунків з обліку коштів державного та місцевого бюджетів в органах Дер­жавного казначейства через основних розпорядників коштів на фінансування заходів, передбачених показниками видаткової частини відповідного бюджету. Встановити, чи за цільовим при­значенням, правильно і ефективно витрачались кошти, виділені з бюджетів всіх рівнів;

перевірити правильність формування та використання коштів від надходжень, що мають цільове призначення, в тому числі коштів цільових фондів, утворених за рішеннями органів вико­навчої влади і місцевого самоврядування, а також власних над­ходжень бюджетних установ; • оцінити стан збереження та ефективність використання держав­ного і комунального майна, інших матеріальних й нематеріаль­них активів установами, підприємствами та організаціями, що отримують кошти з бюджетів різних рівнів, а також виконання вимог законодавства щодо операцій із необоротними активами, що складають матеріальну основу місцевого самоврядування та балансоутримувачами яких є підприємства і організації, що не фінансуються з бюджету;

Перевірки бюджетів проводяться зазвичай в плановому поряд­ку, органами ДКРС центрального та територіального рівня спільно з іншими органами державного фінансового контролю, в залежності від рівня місцевого бюджету. За дорученням Головного контрольно-ревізійного управління України та в інших передбачених законодав­ством випадках територіальні підрозділи ДКРС проводять перевірки бюджетів незалежно від їх рівня чи від територіальної належності.

Планові перевірки бюджетів проводяться відповідно до таких документів:

. „Основні напрями роботи  органів державної контрольноревізійної служби на поточний рік", які затверджуються Кабіне­том Міністрів України;

. "План контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольноревізійної служби на відповідний період";

. „План перевірок бюджетів та використання бюджетних коштів у

районах, містах обласного значення, районах у містах, які скла­даються контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі". ГоловКРУ України за погодженням з Міністерством фінансів України, Державним казначейством України та Державною по­датковою адміністрацією України планує перевірки бюджетів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севасто­полі і включає їх до основних напрямів роботи органів державної контрольно-ревізійної служби України на наступний рік, який до 1 грудня подається на затвердження до Кабінету Міністрів України. Затверджений Кабінетом Міністрів України план перевірок бюдже­тів органи державного фінансового контролю включають до своїх планів роботи на відповідний період.

Контрольно-ревізійні управління в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі за погодженням з іншими територіальними органами фінансового контролю складають план проведення пере­вірок бюджетів на наступний рік та до 1 листопада подають його на затвердження Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям. Затвердже­ні плани перевірок бюджетів у районах, містах обласного значення, районах в містах у визначені строки скеровуються до Управління контролю у сфері органів державної виконавчої влади і оборони Го-ловКРУ України для контролю за їх виконанням.

Підготовка до перевірки. Проведенню перевірки бюджетів має передувати певна підготовка, яка передбачає ознайомлення із матері­алами попередньої ревізії (перевірки), вивчення матеріалів з питань фінансів та бюджетів території, що є у фінансових органах, органах Державного казначейства України, правоохоронних і митних орга­нах, а також в інших органах, включаючи заклади банків. Порядок надання інформації про обсяги коштів державного та місцевих бю­джетів, що виділялись головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприємствам, затверджено наказом Го-ловКРУ України та Державного казначейства України від 11 червня 2002 р. № 141/105, який зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї­ни 25 червня 2002 р. за № 531/6819 із наступними змінами [4].

Інформацію від інших органів доцільно отримувати за завчас­ним письмовим зверненням органу ДКРС, що має містити дані щодо її структури та змісту. На основі вивчення зазначених матеріалів керівник перевірки бюджетів розробляє програму її проведення, де визначається період перевірки, її мета та основні питання, на яких треба зосередити увагу.

Програма перевірки бюджетів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя затверджується Головою ГоловКРУ України або його заступником, на якого покладено обов'язки супроводження переві­рок бюджетів. Програма перевірки бюджетів районів, міст обласно­го підпорядкування, районів у містах затверджується начальником контрольно-ревізійного управління в АР Крим, області, місті Києві чи Севастополі або його заступником, на якого покладено обов'язки супроводження таких перевірок.

Особа, що супроводжує перевірку бюджетів, перевіряє підго­товленість учасників до проведення ревізій (перевірок) та дає їм відповідні інструктивні вказівки. На основі затвердженої програми керівник перевірки складає план її проведення з визначенням кон­кретних завдань, об'єктів перевірки, виконавців, термінів виконан­ня. В період перевірки за потреби до програми і плану її проведення в установленому порядку вносяться зміни і доповнення.

Ревізії та перевірки, що здійснюються під час перевірки бю­джетів у закладах, організаціях та на підприємствах проводяться за окремими індивідуальними програмами. Програму таких ревізій (перевірок) затверджує керівництво відповідного структурного під­розділу ДКРС, що перевіряє підготовленість учасників до прове­дення ревізії (перевірки) і дає їм необхідні інструктивні вказівки. У випадках неможливості затвердження програм ревізій (перевірок) керівниками підрозділів ДКРС іншого територіального розташу­вання, працівники якого залучені до перевірки бюджетів, такі про­грами затверджуються керівником перевірки бюджетів.

Робочий план за кожним об'єктом затверджує керівник перевір­ки бюджетів, якому також надається право вносити (у разі потреби) зміни до індивідуальної програми ревізії (перевірки).