Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


9.3. порядок застосування фінансових санкцій та стягнення податкової заборгованості

До платників податків і зборів (обов'язкових платежів), що порушу­ють податкове законодавство, застосовують фінансові санкції як засіб покарання за допущене порушення. До фінансових санкцій належать:

стягнення дорахованих сум податків і зборів (обов'язкових платежів) це отримання з платника сум, що були недорахо­вані ним і виявлені в процесі податкової перевірки;

штрафи це плата в фіксованій сумі у формі відсотків від суми податкового зобов'язання (без врахування пені і штрафних санк­цій), що утримується з порушника податкового законодавства, або у сумі кратних чисел неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафи можуть накладатися на громадян, а також як на підприємства (організації, заклади), так і на їх керівників й інших посадових осіб (адміністративні штрафи);

•           пеня це плата у формі відсотків, що нараховані на суму по­даткової заборгованості (без врахування пені), що утримується з порушника податкового законодавства. Нараховується пере­важно пеня на суму податкової заборгованості (із врахуванням суми штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120\% річ­них облікової ставки Національного банку України, що встанов­лена на день виникнення такої податкової заборгованості. Факти порушень податкового законодавства податківець оформ­ляє актом документальної перевірки, де викладає зміст порушення із обґрунтуванням порушених норм законодавства актами та робить посилання на конкретні їх пункти і статті.

Керівники, відповідні посадові особи юридичних осіб та громадяни під час податкової перевірки зобов'язані давати письмові пояснення з усіх податкових питань, підписати акт документальної перевірки та ви­конувати вимоги органів державної податкової служби (ДПС) щодо усу­нення виявлених порушень законодавства про податки, інші обов'язкові платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів.

Якщо керівник або головний бухгалтер підприємства (організа­ції, закладу) чи громадянин платник відмовляються від підписан­ня акта документальної перевірки, податківець повинен скласти акт відмови від підписання довільної форми.

Акт документальної перевірки, акт відмови не пізніше, ніж про­тягом наступного дня після їх складання мають бути зареєстровані у спеціальній книзі та разом з поясненнями платника (якщо вони є) і матеріалами документальної перевірки подаються для розгляду керівнику податкового органу. Цей керівник може затвердити акт, вжити заходів щодо усунення недоліків в оформленні даного акта або призначити повторну перевірку.

Керівник органу ДПС або його заступник (керівник, який розгля­дав матеріали перевірки) приймає рішення про застосування і стягнен­ня фінансових санкцій за наслідками розгляду матеріалів перевірки.

Рішення про застосування і стягнення фінансових санкцій має бути прийняте не пізніше, ніж за 10 днів з дати складання акта до­кументальної перевірки. Це рішення оформляється у двох примір­никах. Перший його примірник:

вручається під розписку керівнику або головному бухгалтеру пе­ревіреної юридичної особи, громадянину платнику податків;

або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

або передається іншим способом, який дозволяє зафіксувати дату його отримання;

другий його примірник:

рішення передається начальнику управління (відділу) обліку та звітності для проведення відповідних записів у картках особо­вих рахунків платників податків, інших платежів або внесків і здійснення контролю за надходженням сум дорахованих подат­ків, інших платежів фінансових санкцій до бюджетів і держав­них цільових фондів.

Дораховані за результатами перевірок суми податків, інших платежів та фінансових санкцій за порушення податкового законо­давства повинні бути добровільно перераховані платником до бю­джетів та державних цільових фондів у десятиденний термін з дати прийняття органом ДПС відповідного рішення.

Якщо суми дорахованих податків, інших платежів і фінансових санкцій не внесені у визначений термін, то органи ДПС стягують їх у беззаперечному порядку з юридичних осіб, а з громадян за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів.

У випадку незгоди з рішенням податкового органу щодо безза­перечного стягнення податкової заборгованості і оскарження дано­го рішення таке стягнення може бути призупинено терміном на 30 днів вищим органом ДПС.

Якщо рішення про застосування фінансових санкцій скасовані, то стягнуті суми фінансових санкцій підлягають поверненню з тих бюджетів і державних цільових фондів до яких вони надійшли, за умови, що не минув річний термін з дати їх надходження.