Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


9.4. оскарження рішень податкової адміністрації

Оскарження рішень органів ДПС здійснюються в адміністра­тивному або судовому порядку.

В адміністративному порядку будь-який платник податків може оскаржити такі рішення органів державної податкової служби:

податкові повідомлення про суми податкових зобов'язань;

постанови про накладання адміністративних стягнень та рішень ДПС щодо визначення сум податкових зобов'язань, узгоджен­ня операцій із заставленими активами платника податків, узго­дження плану реорганізації, продажу активів, що перебувають у податковій заставі про застосування штрафних фінансових санкцій, арешт активів, покладання відповідальності за пога­шення залишкового боргу платника податку на третю особу;

дострокове розірвання договорів про розстрочення, відстрочен­ня податкових зобов'язань за ініціативою органу ДПС.

Не може бути оскаржене платником податків в адміністратив­ному або судовому порядку податкове зобов'язання, самостійно ним визначене у податковій декларації (розрахунку). У випадку, коли у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно вияв­ляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декла­рації (розрахунку), то такий платник зобов'язаний подати нову по­даткову декларацію, що має виправлені показники.

У разі нарахування органом ДПС фізичній особі податкового зобов'язання, що не пов'язане зі здійсненням даною особою під­приємницької діяльності, із використанням непрямих методів на­рахування і фізична особа не погоджується з цим нарахуванням, су­перечка вирішується виключно у судовому порядку за поданням органу державної податкової служби.

Платник податків має право, з урахуванням термінів позовної давності, оскаржити в суді (господарському суді) рішення орга­ну ДПС про нарахування податкового зобов'язання у будь-який момент після отримання відповідного податкового повідомлення. Платник податків зобов'язаний у письмовій формі повідомляти ор­ган ДПС про кожен випадок судового оскарження його рішень.

Реєструють скаргу (заяву) платника в день її подання або над­ходження до органу державної податкової служби, але не пізніше наступного робочого дня. Відмовляти у прийнятті скарги (заяви) від платника податків забороняється.

Платник податків у скарзі (заяві) повинен зазначити наступ­не:

прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання особи, а для юри­дичної особи її назва і місцезнаходження;

назва органу державної податкової служби, яким видано подат­кове повідомлення або рішення, що оскаржується, дата і номер;

суть порушеного питання, прохання або вимога;

чи подавалась (не подавалась) позовна заява до суду (господар­ського суду) про визнання недійсним податкового повідомлен­ня або рішення органу державної податкової служби;

підпис фізичної особи або уповноваженої на те особи, а для юри­дичної особи підпис керівника чи представника юридичної особи, скріплений її печаткою.

Скарга (заява) має бути викладена у письмовій формі та наді­слана до органу державної податкової служби поштою або передана фізичною чи юридичною особою через представника.

Скарга (заява) подається до органу ДПС протягом 10 календар­них днів, наступних за днем отримання платником податків подат­кового повідомлення або іншого рішення органу ДПС, або протягом 30 календарних днів, якщо податкове зобов'язання виникло за при­чинами, не пов'язаними із порушенням податкового зобов'язання чи відповіді органу державної податкової служби на скаргу.

Якщо орган ДПС надсилає платникові податків рішення про по­вну або часткову відмову в задоволенні його скарги, то даний плат­ник має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до органу ДПС вищого рівня, а за повторного повного або часткового незадоволен­ня скарги до органу ДПС вищого рівня із дотриманням зазначе­ного десятиденного терміну для кожного випадку оскарження і два-дцятиденного терміну для відповіді на нього.

Скарга (заява), що надійшла, реєструється в ДПА (ДПІ), яка прийняла рішення, що оскаржується, і протягом 3 діб надсилається разом з документами, необхідними для розгляду, до органу держав­ної податкової служби вищого рівня.

Особа, котра подала скаргу (заяву) на рішення (постанову) органу ДПС, має право:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу (за­яву), та брати участь у перевірці поданої скарги (заяви);

ознайомитись з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті орга­ном ДПС, який розглядає скаргу (заяву).

бути присутнім при розгляді скарги (заяви);

користуватись послугами адвоката або уповноваженого пред­ставника, оформивши це уповноваження в установленому зако­ном порядку;

одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги (заяви);

висловлювати усно чи письмово вимогу щодо дотримання таєм­ниці розгляду скарги (заяви);

вимагати відшкодування збитків, якщо вони є результатом не­правомірних рішень;

відкликати або анулювати подану скаргу (заяву) в будь-який час до моменту прийняття рішення за наслідками розгляду скарги (заяви). Відкликання або анулювання скарги (заяви) проводиться за письмовою заявою особи, яка подала цю скаргу

(заяву).