Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


10.4. взаємодія органів державного казначейства з органами державної контрольно ревізійної служби та державної митної служби україни

З метою вдосконалення механізму надання інформації про обся­ги коштів державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і підпри­ємствам, та відповідно до Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговуван­ня" [1] затверджено зміни і доповнення до Порядку надання інформа­ції про обсяги коштів державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організа­ціям і підприємствам, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України та Державного казначейства України.

Відповідно до даного Порядку Державним казначейством Украї­ни, управліннями Державного казначейства в Автономній Республі­ці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щокварталу через 35 днів після закінчення звітного кварталу формується файл звіту про отримане фінансування та надходження бюджетних коштів і засоба­ми електронної пошти (модемний зв'язок) надсилається відповідно ГоловКРУ України, контрольно-ревізійним управлінням в Автоном­ній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Для отримання додаткової інформації про видатки державного та місцевих бюджетів, що проведені розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів центрального та регіонального (територіально­го) рівнів, необхідність у якій виникла під час здійснення контроль­них заходів ГоловКРУ України, контрольно-ревізійні управління в областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні підроз­діли (відділи, групи) в районах, містах, районах у містах, у тому чис­лі міжрайонні контрольно-ревізійні відділи направляють письмові запити відповідно Державному казначейству України, управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх районним та міським відділенням.

Державне казначейство здійснює обмін інформацією з органами Державної митної служби України відповідно до Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та органами Державної митної служби України в процесі казначей­ського обслуговування державного бюджету за доходами, що контро­люються митними органами. Цей Порядок установлюється у зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника систе­ми електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ).

Належні Державному бюджету України митні платежі та інші податки і збори, контроль за справлянням яких здійснюється мит­ними органами (далі митні платежі), зараховуються останніми на рахунки з обліку доходів, відкриті в розрізі митниць в управліннях Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та кодів бюджетної класифікації.

При змінах у складі та/або розташуванні митних органів органи Державної митної служби України протягом двох тижнів з дня ви­никнення зазначених змін подають відповідну інформацію Держав­ному казначейству України.

Після прийняття Закону України „Про Державний бюджет України" на відповідний рік у разі зміни переліку видів митних платежів та/або порядку їх зарахування до бюджету в управліннях Державного казначейства України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі відкриваються (перевідкриваються) рахунки відповідно до змін, унесених зазначеним законом України.

Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування митних платежів, операції на яких здійснюватимуться у термін не раніше 10 робочих днів від дати відкриття (перевідкриття) цих рахунків, надається управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі митним органам, Державним казначейством України -Державній митній службі України (у частині рахунків, відкритих на центральному рівні) протягом трьох робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) цих рахунків.

Управління Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі щоденно наступного робочого дня, після зарахування митних платежів на відповідні рахунки, до 11 го­дини формують для уповноважених митних органів виписки з цих рахунків у вигляді електронного реєстру, який уповноважені митні органи отримують засобами електронної пошти (модемного зв'язку) для подальшої передачі їх відповідним митним органам.

Державне казначейство України щоденно після отримання звітів про виконання державного бюджету за доходами від управлінь Держав­ного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 13-ї години формує звіт про зарахування коштів за доходами у вигляді електронного документа, який Державна митна служба України отри­мує засобами електронної пошти (модемного зв'язку).

Щомісяця, не пізніше четвертого числа місяця, наступного за звітним, митні органи проводять з органами Державного казначей­ства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі звірку надхо­джень, перерахованих митними органами в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів за станом на перше число місяця, наступно­го за звітним, результати якої оформлюються актом звірки. Акти звірок надсилаються митними органами та управліннями Держав­ного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до Державної митної служби України та Державного казначейства України не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. Акти оформлюють у чотирьох примірниках (1 для управління Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 2 для Державного казначейства України; 3 для митних органів; 4 для Державної митної служби України). Акти звірки узагальнюються відповідно Державним казначейством України та Державною митною службою України. На підставі уза-гальнювальних актів складається загальний акт звірки не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним.

Питання для обговорення та самоперевірки

Якими законодавчими актами керується Державне казначей­ство у своїй діяльності?

Основні завдання Державного казначейства.

Що здійснює Державне казначейство відповідно до покладених на нього завдань?

Права Державного казначейства України.

Обов'язки Державного казначейства України.

Обов'язки Голови Державного казначейства України.

Дайте визначення попереднього контролю.

Дайте визначення поточного контролю.

У яких випадках Казначейство відмовляє розпорядникам бю­джетних коштів в оплаті рахунків?

Взаємодія органів Державного казначейства з органами Держав­ної контрольно-ревізійної служби.

Взаємодія органів Державного казначейства з органами Держав­ної митної служби України.

Рекомендована література за розділом 10 Основна література

1. Указ Президента України від 05.12.2002 № 1133/2002 ( 1133/2002) „Про невідкладні заходи щодо вдосконалення меха­нізмів казначейського обслуговування".

2.         Порядок надання інформації про обсяги коштів державного та

місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприємствам, затверджений наказом Головного контрольно-ревізійного управління України та Державного казначейства України від 11.06.2002 № 141/105 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.06.2002 за № 531/6819.

Додаткова література

3.         Наказ Державного казначейства України та Державної митної служби України від 31.07.2002 року № 150/ 417 про затверджен- ня „Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами".