Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


11.4. перевірка правильності здійснення операцій з готівкою підприємствами, організаціями, закладами

Заклади банків не рідше одного разу на два роки мають право перевіряти дотримання касової дисципліни в підприємствах, орга­нізаціях, закладах, які ці банківські заклади обслуговують (незалеж­но від форми власності), а також одержувати від них інформацію про касові обіги за джерелами надходжень і цільовим призначенням витрачання грошей.

Перевіркою питань готівкового обігу і порядку ведення касових операцій в нашій державі займаються також працівники ДПС, фі­нансових органів, ДКРС, органів МВС України.

Керівники закладів банку затверджують плани перевірок дотри­мання касової дисципліни в підприємствах, організаціях, закладах та з інших питань, з яких заклади банку мають право проводити пере­вірки. У цих планах визначається перелік підприємств, організацій, закладів, у яких плануються перевірки дотримання касової дисци­пліни. Це не стосується перевірок дотримання касової дисципліни в закладах та організаціях, що перебувають на державному й місцевих бюджетах, де перевірки здійснюють фінансові органи.

Відповідно до планів перевірок працівники бухгалтерського об­ліку закладів банку готують необхідну інформацію про суми готів­ки, що здана до кас банку, в підприємствах, організаціях, закладах, які перевірятимуть. У перевірках касової дисципліни беруть участь всі економісти закладу банку. Особи, що скеровуються на перевірку, зобов'язані мати із собою посвідчення на право перевірки, підписане керівником закладу банку.

Перевірка дотримання касової дисципліни здійснюється за да­ними фінансового обліку підприємств, організацій, закладів (а в окремих випадках й за первинними грошовими та іншими докумен­тами) за встановлений період (квартал, півріччя), але не менше, ніж за три місяці з обов'язковим виділенням операції за кожен місяць.

Умови зберігання грошей, цінностей, наявність готівки безпосеред­ньо в касах підприємств, організацій, закладів працівники закладів банків не перевіряють. Проте може здійснюватись контроль за до­статністю в касах розмінної монети для видачі здачі громадянам.

Під час перевірки касової дисципліни працівники закладів бан­ків визначають:

•           наявність встановленого ліміту залишку готівки в касі. Понад­лімітні залишки готівки в касі обчислюють прямим рахунком за кожен робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі суб'єкта господарювання на кінець дня з встановленим йому (або самостійно визначеним ним) обслуговуючим закла­дом банку лімітом залишку готівки в касі (незалежно, були в цей день надходження та витрачання готівки (касові обіги) чи ні). У випадку, якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановлений, то вся наявна в його касі готівка розглядається як позалімітна. Готівка, що видана під звіт (у тому числі і на відря­дження), але не витрачена й не повернена до каси підприємства не пізніше 10 робочих днів з дня видачі її під звіт (за відряджен­нями не пізніше 3 робочих днів після повернення з відряджен­ня) в повній сумі виданій під звіт чи у сумі, не підтвердженій авансовими звітами наступного дня після закінчення зазначених вище термінів, додається до суми фактичного залишку готівки в касі на кінець дня. Обчислена таким чином розрахункова сума порівнюється із встановленим лімітом залишку готівки в касі. У випадку використання підприємством, організацією, закла­дом готівки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг), на виплату заробітної плати або дивідендів, використана сума включа­ється до фактичних залишків готівки в касі саме того дня, коли були проведені такі виплати, з наступним порівнянням отриманої суми із встановленим лімітом каси;

повнота оприбуткування готівки, одержаної з банку, в касі під­приємства, організації, закладу; відповідність записів сум у ка­совій книзі підприємства про отримані з банку або здані в банк гроші, даним наявним в банку. Якщо під час перевірки виявлені значні зловживання, то в цьому випадку матеріали перевірки необхідно негайно передати правоохоронним органам;

забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лі­мітів залишків готівки в касі, термінів і порядку здавання гро­шової виручки, своєчасність повернення в банк не виплачених у встановлений термін сум. Якщо виявлені зазначені порушення, то потрібно з'ясувати, протягом якого часу і яка сума не була здана в банку та чому таке трапилось, коли і на яку суму переви­щено ліміт каси, що перевіряється;

правильність використання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Проблема полягає в тому, що деякі керівники підприємств (організацій, закладів) помилково вва­жають, що готівку з виручки від реалізації продукції (робіт, по­слуг) можна довільно використовувати. Проте, це не так, адже готівку можна використовувати лише у суворій відповідності з вимогами НБУ. Зокрема, готівка з виручки може використо­вуватись, за певних обставин, на виплати, пов'язані з оплатою праці; на видачу підзвітних сум; на проведення готівкових роз­рахунків з іншими підприємствами (підприємцями) тощо;

точність ведення касової книги та своєчасність й повнота відобра­ження в ній надходжень і вибуття готівки; правильність оформ­лення касиром прибуткових та видаткових касових ордерів. Результати перевірки правильності здійснення операцій з готівкою

підприємствами, організаціями, закладами оформляються актом з до­данням до нього довідки. У цьому акті вказують на стан надходження готівки до кас підприємств, організацій, закладів, що перевіряються.

Акт й довідка підписуються керівником, головним (старшим) бухгалтером підприємства, організації, закладу і представником (представниками) банку. У випадку відмови підписувати акт з боку підприємства, організації, закладу в акті роблять напис „відмовив­ся" і додається певне письмове пояснення. Коли ж під час перевір­ки порушень не виявлено, перевіряючий складає лише довідку про проведену ним перевірку.

У випадку виявлення порушень касової дисципліни або зловжи­вань окремі примірники актів перевірок мають бути передані подат­ковій адміністрації чи правоохоронним органам для застосування до порушників певних санкцій, визначених законодавством.

Матеріали про наслідки перевірок дотримання касової дисци­пліни підприємствами, організаціями, закладами і вжиті щодо по­рушників заходи щомісячно (до третього числа включно місяця наступного, за місяцем завершення перевірки) подаються для уза­гальнення дирекціям (управлінням) банків.

Дирекції (управління) банків подають своїм центральним бан­кам, регіональним управлінням НБУ (до сьомого числа (включно) місяця, наступного за місяцем завершення перевірки) синтезовані (узагальнені) матеріали із зазначенням суттєвих типових фактів по­рушень касової дисципліни, а регіональні управління Національ­ному банку до 12 числа (включно) місяця, наступного за місяцем завершення перевірки.

До порушників норм із регулювання обігу готівки застосовують фінансові санкції у вигляді штрафу:

за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки;

за не оприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готів­ки у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми;

•           за не встановлення лімітів залишків кас у п'ятикратному роз­мірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен випадок. Відповідальність за не встановлення лімітів залишків готівки в касах покладається на заклади комерційних банків. Ці штрафи перераховуються у встановленому порядку до Дер­жавного бюджету України.

Питання для обговорення та самоперевірки

Від якого іноземного слова походить слово «банк»?

Дайте визначення терміна „банк".

Які характерні ознаки сучасних банків?

Зі скількох рівнів складається банківська система України?

Яку роль виконує Національний банк України (НБУ)?

В чому полягає значення НБУ для розвитку вітчизняної економіки?

Розкажіть про структуру Національного банку України.

Що розуміють під поняттям «функція» в нашому випадку, тоб­то коли мова йде про НБУ?

Що таке операція Національного банку України?

Перелічіть основні функції НБУ.

Охарактеризуйте види операцій, які здійснює НБУ.

Які права має Національний банк України у випадку порушення юридичними особами банківського законодавства і власних нор­мативних актів?

На які групи поділяються економічні нормативи НБУ?

За яких умов економічні нормативи вважаються звітними?

Хто конкретно проводить контроль за дотриманням комерцій­ними банками економічних нормативів?

Як часто заклади банку мають право перевіряти дотримання касової дисципліни на підприємствах, в організаціях, закладах?

Що визначають працівники закладів банків під час перевірки ка­сової дисципліни на підприємствах, в організаціях, закладах?

Які документи складають працівники закладів банків за резуль­татами перевірки правильності здійснення операцій з готівкою підприємствами, організаціями, закладами?

Як, ким і з якою періодичністю узагальнюються матеріали про наслідки перевірок касової дисципліни і вжиті щодо порушників заходи?

Які фінансові санкції застосовуються до порушників норм з регу­лювання обігу готівки?

Рекомендована література за розділом 11 Основна література

Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. С.75-86; 180-194.

Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. - К.: КНЕУ, 1999. С. 325-353.

Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлу, А.М.Мороз, М.Ф. Пу-довкіна та ін. К.: Либідь, 1992. С.182-201.

Закон України „Про банки і банківську діяльність" від 12 грудня 2000р. № 2121-ІІІ.

Закон України „Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. №679 ХІУ.

Додаткова література

Господарське право: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2005. С.427-462.

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у редакції від 1 червня 2000 р. № 1776ІІІ.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник. К.: Центр на­вчальної літератури, 2004. С. 144-153.

Інструкція про організацію роботи щодо готівкового обігу уста­новами банків України / Затверджена постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 р. № 69.

Положення про ведення касових операцій у національній валю­ті в Україні / Затверджене постановою Правління НБУ від 19

лютого 2001 р. № 72.

11.       Указ Президента України „Про застосування штрафних санк- цій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12 черв- ня 1995 р. № 436/95.

12.       Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та

доп. К.: ЦНЛ, 2006. С. 287-299.