Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


12.5. перевірка касового та фактичного виконання бюджету

При проведенні перевірки, ревізії касового та фактичного вико­нання бюджету, фінансово-господарської діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яка стосується вико­ристання коштів Державного бюджету, з'ясовуються:

чи забезпечується виконання ними завдань щодо законного та ефективного використання коштів державного бюджету, загаль­нодержавних цільових, позабюджетних фондів;

фінансовий стан галузі, кількість збиткових підприємств і орга­нізацій, розрахунки з бюджетом, загальний розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, повернення підпорядкованими їм підприємствами коштів із-за кордону;

розмір коштів, отриманих з Державного бюджету України на фі­нансування цільових комплексних науково-технічних програм та забезпечення їх використання за призначенням;

економічний ефект від впровадження у виробництва закінчених науково-технічних розробок;

чи не мали місця факти припинення робіт за окремими загаль­нодержавними програмами, причини припинення робіт та роз­мір витрачених на ці програми бюджетних коштів;

чи отримувалися за рішенням Кабінету Міністрів України кре­дити, які їх розміри, спрямування і використання, чи не припус­калися у їх використанні порушення;

суми коштів, отримані у зв'язку з видачею суб'єктам підприєм­ницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснен­ня окремих видів діяльності та за державну реєстрацію суб'єктів підприємництва, правомірність спрямування цих коштів за при­значенням;

правильність і ефективність використання іноземної валюти, її конвертації, витрачання її на відрядження за кордон, дотриман­ня при цьому чинних нормативних актів;

стан контролю за збереженням та ефективним використанням державного майна, закріпленого за організаціями та підприєм­ствами галузі; чи має місце сприяння його роздержавленню і де­монополізації відповідно до чинного законодавства;

доцільність і ефективність використання коштів на капітальні вкладення;

обґрунтованість використання коштів на капітальний та поточ­ний ремонти;

наявність фактів незаконного відволікання коштів Державного бюджету України на створення підприємств, організацій, про­ведення благодійних заходів тощо;

законність і обґрунтованість проведення розрахунків шляхом взаємозаліків заборгованості та казначейськими векселями;

правомірність укладення угод (контрактів), розрахунків, прове­дених у вільноконвертованій валюті; отримані доходи від роз­міщення коштів в установах банків, у тому числі за кордоном, та напрями їх подальшого спрямування;

правильність витрачання коштів на утримання апарату управ­ління;

інші питання, що виникатимуть у ході перевірок, ревізій.