Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


12.8. перевірка використання коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів та бюджетних позичок

При перевірці використання коштів загальнодержавних цільо­вих, позабюджетних фондів необхідно:

проаналізувати ефективність та економічну обґрунтованість проек­тів, що фінансуються з цих фондів, та визначити їх пріоритетність;

перевірити наявність відповідних документів (угод, програм, ко­шторисів), які повинні своєчасно оформлятися і затверджуватися;

проаналізувати структуру видатків і порівняти з нормативними вимогами;

•           з'ясувати інші питання, передбачені програмою перевірки, ревізії. При перевірці бюджетних позичок (кредитів), які надані устано­вам і організаціям, необхідно:

проаналізувати умови надання і обґрунтованість розмірів бю­джетних позичок, перевірити пакет документів на їх отримання;

проаналізувати дотримання інтересів Державного бюджету при укладанні угод, гарантії і можливості повернення, доцільність надання цих позичок;

перевірити відповідність рішень про надання позичок чинному законодавству з питань бюджету та вимогам закону України про Державний бюджет України на відповідний рік;

перевірити спрямування видатків на погашення і обслуговуван­ня, розмір витрат з виплати відсотків, порівняти з рівнем інфля­ції, перевірити відображення цих операцій у бухгалтерському обліку;

перевірити цільове спрямування цих коштів, законів, доціль­ність і ефективність їх використання;

перевірити дотримання термінів повернення позички, чи існує прострочена заборгованість та які вживаються заходи щодо її погашення.