Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


12.10. узагальнення та систематизація матеріалів контролю

За результатами перевірки складається довідка або акт, а за результатами ревізії акт у трьох примірниках, який підписуєть­ся всіма перевіряльниками, керівником та головним бухгалтером об'єкта перевірки, а за їх відсутності особами, що їх заміщають. Один примірник довідки (акта) залишається керівнику об'єкта пе­ревірки, а за його відсутності посадовій особі, що його заміщає, під розписку.

У разі відмови від підписання довідки (акта) керівником або іншою відповідальною посадовою особою об'єкта перевірки, ревізії керівник контрольної групи (посадова особа, уповноважена прово­дити перевірку, ревізію) здійснює про це спеціальний запис у довід­ці (акті) з обов'язковим зазначенням дати, часу і обставин звернення до керівника чи іншої посадової особи з пропозицією ознайомитися і підписати довідку чи акт, а також дати, часу і обставин отримання відмови чи періоду, протягом якого від керівника об'єкта перевірки чи посадової особи, що його заміщає, не отримано письмової відпо­віді.

У разі незгоди керівника об'єкта перевірки, ревізії з фактами та їх обгрунтуванням, викладеним у довідці (акті), він протягом п'яти робочих днів подає конкретні, аргументовані письмові зауваження стосовно питань, з якими не погоджується. Зазначені зауваження повинні бути розглянуті і перевірені перевіряльниками протягом п'яти робочих днів. Результати перевірки викладаються окремою довідкою і підписуються керівником контрольної групи. Зауважен­ня і довідка про результати їх перевірки додаються до довідки (акта) перевірки чи акта ревізії і є їх невід'ємними частинами. Відмова від підписання довідки (акта) не припиняє їх подальшого розгляду. Керівник, головний бухгалтер, інша відповідальна посадова особа об'єкта перевірки не допускаються до ознайомлення з довідкою чи актом, не підписаними перевіряльниками.

У довідці перевірки, акті ревізії повинні бути зазначені:

підстава, мета, предмет перевірки, ревізії, тобто, що саме пере­віряється: забезпечення законності, своєчасності, доцільності виділення коштів, їх цільове використання за конкретною про­грамою; ефективність використання коштів тощо; об'єкти пере­вірки, ревізії; фактичні трудовитрати в людино-годинах; поса­дові особи Рахункової палати та залучені Рахунковою палатою особи, які брали участь у проведенні перевірки, ревізії;

період, за який проводяться перевірка, ревізія;

перелік нормативних, адміністративних, розпорядчих актів та інших досліджених у ході перевірок, ревізії відомчих докумен­тів, які не відповідають актам чинного законодавства;

перелік вивчених об'єктів, дані яких порівнювалися з даними документів;

перелік документів і матеріалів, у наданні яких перевіряльникам було відмовлено, із зазначенням причин відмови, інших фактів, що перешкоджали роботі, із зазначенням конкретних посадових осіб, які припустилися таких дій, з посиланням на складені про це акти;

перелік усіх без винятку фактів порушень чинного законодав­ства з питань виконання Державного бюджету України, загаль­нодержавних цільових, позабюджетних фондів, обставини та причини їх вчинення з посиланням на повну назву, дату при­йняття, конкретні положення законів та інших нормативних актів, вимоги яких було порушено, обґрунтування скоєння цих правопорушень та встановлення конкретних посадових осіб об'єкта перевірки, ревізії, які до цього причетні;

перелік усіх без винятку фактів порушень чинного законодав­ства з питань виконання Державного бюджету України, загаль­нодержавних цільових, позабюджетних фондів, обставини та причини їх вчинення з посиланням на повну назву, дату при­йняття, конкретні положення законів та інших нормативних актів, вимоги яких було порушено, обґрунтування скоєння цих правопорушень та встановлення конкретних посадових осіб об'єкта перевірки, ревізії, які до цього причетні;

перелік усіх без винятку фактів нецільового й неефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів Державно­го бюджету України з посиланням на оформлені довідки, акти, з обов'язковим зазначенням розміру шкоди, завданої Держав­ному бюджету України, із зазначенням конкретних посадових осіб, причетних до цього;

перелік усіх без винятку фактів недостач, розкрадань, привлас­нення грошових коштів, цінних паперів, матеріальних ціннос­тей, підробок, інших зловживань; обставини, причини їх скоєн­ня та коло причетних до цього посадових осіб об'єкта перевірки, ревізії;

розмір заподіяних збитків Державному бюджету України, при­чини їх виникнення;

прізвища та посади конкретних осіб, відповідальних за скоєння правопорушень.

При оформленні результатів контрольних заходів повинна до­держуватися об'єктивність, достовірність, обґрунтованість, ясність і вичерпність опису виявлених фактів і даних. Не допускається вклю­чення до акта різного роду висновків, припущень та непідтвердже-них даних про адміністративну, розпорядчу та фінансову діяльність об'єкта контрольного заходу.

Якщо в ході проведення контрольного заходу виявлені пору­шення, які не пов'язані з виконанням Державного бюджету України, але мають ознаки злочину, а їх перевірка не входить до повноважень Рахункової палати, то керівник групи, що приводить контрольний захід, повідомляє про це керівництво Рахункової палати та право­охоронні органи.