Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


13.5. контрольні функції апарату президента україни

Президент України керівник держави, тому, перш за все, він відповідає за загальний стан соціально-економічного розвитку України, а також за те, як здійснюються реформи (політична, еко­номічна, податкова, цінова, судова і т. ін.).

Контроль за економічним розвитком держави Президент Укра­їни здійснює як особисто, так і через своїх представників та Секре­таріат Президента.

Контроль Президент здійснює:

шляхом аналізу та співставлення інформаційних потоків про поточний стан і перспективи економічного розвитку держави;

під час поїздок, зустрічей, переговорів з вітчизняними і зарубіж­ними політиками, економістами, діячами науки, техніки, підпри­ємцями, простими людьми шляхом отримання нової інформації та оперативності реагування на проблеми за допомогою Указів Президента України, розпоряджень, проектів Законів України, усних і письмових доручень;

під час нарад, з'їздів різних політичних партій, громадських ор­ганізацій, де присутній Президент України, шляхом обговорень, прийняття відповідних рішень, програм, заходів тощо;

у процесі співпраці Президента України з представниками Ка­бінету Міністрів України, народними депутатами України, представниками регіональних еліт, шляхом досягнення усного або письмового порозуміння щодо вирішення тих чи інших про­блемних питань і т. ін.;

шляхом опрацювання листів та звернень громадян до Президен­та України з питань соціально-економічного розвитку держави тощо і прийняття на цій основі (врахування цінних ідей та про­позицій на майбутнє) принципових рішень.