Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


14.1. мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про здій­снення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю" [1] у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади створені і функціону­ють самостійні контрольно-ревізійні підрозділи.

Керівник контрольно-ревізійного підрозділу призначається на посаду і звільняється з посади:

Міністерства оборони міністром за погодженням з Головним контрольно-ревізійним управлінням;

іншого міністерства державним секретарем міністерства за погоджен­ням з міністром та Головним контрольно-ревізійним управлінням;

іншого центрального органу виконавчої влади керівником цього орга­ну за погодженням з Головним контрольно-ревізійним управлінням;

територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади керівником цього органу за погодженням з ке­рівником контрольно-ревізійного підрозділу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та керівником відповідного територіального органу державної контрольно-ревізійної служби. Керівники контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади входять до складу їх колегій і підпорядковуються безпосередньо державним секретарям міністерств (у Міністерстві оборони міністру), керівникам інших центральних органів виконавчої влади, а також є підзвітними Голові Головного контрольно-ревізійного управління в частині проведення контрольно-ревізійної роботи і складання звітності за її результатами.

Керівники контрольно-ревізійних підрозділів можуть брати участь у підготовці нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, якими регламентується по­рядок використання фінансових і матеріальних ресурсів.

Державні секретарі міністерств, Міністр оборони та керівники інших центральних органів виконавчої влади повинні:

вживати заходів до підвищення відповідальності працівників планово-економічних, фінансових та інших структурних під­розділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, за здійснення ними попереднього і по­точного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів і матеріальних цінностей, а також за достовірністю звіт­ності та збереженням державного майна;

забезпечувати якісне проведення ревізій (перевірок) фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних ор­ганів виконавчої влади, в частині цільового та ефективного вико­ристання ними бюджетних коштів і збереження державного майна; своєчасно розглядати матеріали ревізій (перевірок), вживати необ­хідних заходів за встановленими фактами зловживань, розкрадань, безгосподарності та інших порушень фінансової дисципліни;

поліпшити роботу з добору і підготовки кваліфікованих кадрів для контрольно-ревізійних підрозділів, забезпечити система­тичне підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль, вживати заходів для забез­печення їх оптимальної чисельності, необхідної для належного виконання ними завдань з внутрішнього фінансового контролю, не допускати її необгрунтованого скорочення;

передбачати під час розроблення бюджетних запитів та затвер­дження кошторисів цільові асигнування на матеріально-технічне забезпечення діяльності контрольно-ревізійних підрозділів у межах асигнувань, виділених на утримання відповідних органів;

забезпечувати належне ведення та подання до Головного контрольно-ревізійного управління звітності за результатами контрольно-ревізійної роботи за встановленою ним формою та у визначений термін;

•           вживати заходів для розгляду на засіданнях колегій не рідше од­ного разу на півріччя питань про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання держав­ного майна, результати здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків. Контрольно-ревізійні підрозділи відповідних міністерств й ін­ших центральних органів виконавчої влади здійснюють внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організа­цій, що належать до сфери управління відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Внутрішній фінансовий контроль це діяльність контрольно-ревізійних підрозділів, спрямована на забезпечення міністерств, ін­ших центральних органів виконавчої влади достовірною інформацією про використання об'єктами контролю фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній відхиленням, що перешкоджають законному та ефективному ви­користанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва.

Метою здійснення внутрішнього фінансового контролю є:

перевірка фінансово-господарської діяльності, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та збереження державного майна, економного використання фінансових і ма­теріальних ресурсів, виконання планових завдань, достовірності ведення бухгалтерського обліку;

забезпечення усунення порушень фінансової дисципліни, від­шкодування заподіяних збитків;

вжиття заходів до запобігання фінансовим порушенням. Головним завданням внутрішнього фінансового контролю є

здійснення державного контролю за витрачанням фінансових ре­сурсів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і досто­вірністю бухгалтерського обліку й звітності на підпорядкованих підприємствах, організаціях та установах та ефективністю їх госпо­дарювання, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених не­доліків і порушень та запобігання їм у майбутньому.

Основними завданнями при проведенні контрольно-ревізійними підрозділами міністерств і інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів ревізій і перевірок є:

обгрунтованість бюджетних запитів, дотримання фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереження і цільове викорис­тання бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів;

збереження і використання державного майна;

ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських опе­рацій, повнота виявлення та мобілізації внутрішньогосподар­ських резервів, причини непродуктивних витрат і втрат;

економічний стан підприємств, установ та організацій, резуль­тати виконання виробничих та фінансових планів;

правильність ведення бухгалтерського обліку та фінансової звіт­ності, своєчасність і повнота відображення в обліку фінансових, кредитних та розрахункових операцій, а також законність їх здій­снення, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами;

додержання порядку формування, встановлення та застосуван­ня цін і тарифів;

стан виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків, ви­явлених попередньою ревізією (перевіркою);

додержання встановленого порядку закупівлі товарів (робіт, по­слуг) за державні кошти;

виконання інших завдань з питань, визначених наказами керівників мі­ністерств, інших центральних органів виконавчих влади відповідно до їх специфіки, в межах компетенції контрольно-ревізійного підрозділу. В органах місцевого самоврядування створення контрольноревізійних підрозділів і організація здійснення внутрішнього фі­нансового контролю на комунальних підприємствах, в установах та організаціях проводяться відповідно до Порядку здійснення мініс­терствами, іншими центральними органами виконавчої влади вну­трішнього фінансового контролю, затвердженого постановою Кабі­нету Міністрів України від 22 травня 2002 року № 685 [2].