Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


ПерелІк лІтературних джерел

Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політи­ка: Навч. посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 278 с.

Азима В.І. Позитиви аудиту ефективності // Фінансовий

контроль. 2004. № 6. С. 14-15.

Александрова В.Т., Ворона О.І., та ін. Планування, облік, звіт­ність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. К.: АВТ, 2004.592 с.

Андрійко О.Ф. Державний контроль і тенденції його розвитку в умовах ринкових відносин // Міжвідомчий збірник науко­вих праць „Правова держава". Випуск 4. К.: Наукова думка, 1993. С 49-53.

Андрійко О.Ф. Державний контроль: теорія і практика. К.: Національна Академія наук України, Інститут держави і пра­ва ім. В.М. Корецького. Відділ проблем державного управлін­ня і адміністративного права, 1999. 23 с.

Аудит адміністративної діяльності: теорія та практика: Пер. з англ. В. Шульга. К.: Основи, 2000. 190 с.

Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний по­сібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальнос­ті 7050106 «Облік і аудит»/ Ф.Ф.Бутинець та ін. За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житормир: ПП „Рута", 2001.- 416 с.

Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: Підруч. для вищ. навч. закл. К.: МАУП, 2004. 440 с.

Баклан В.П. Независимый финансовый контроль во Франции // Контроллинг. 1991. № 4. С. 118-124.

Бардаш Ф.В., Дерій В.А., Петренко П.І. Контроль і ревізія. Практикум: Навч. посібник. Житомир: ЖІТІ, 2000.384 с.

Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. М.: Финансы и статистика,

1989. 256 с.

Белобжецкий И.А. Фінансово-хозяйственньїй контроль в управлении экономикой. М.: Финансы, 1979. 160 с.

Белуха Н.Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хазяй­ства: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1992. 368 с.

БелухаН.Т. Методические приемы финансово-хозяйственного контроля.-К.: торгово-эконом.ин-т, 1985.20 с.

Білуха М. Стандарти державного фінансового контролю // Бухг. облік і аудит. 2003. №11. С.45-48.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і ау­диту. К.: Вища школа, 1994. 364 с.

Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ре­візія, аудит: Підручник. К.: Українська академія оригіналь­них ідей, 2005. 888 с.

Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю // Право України, 1998. № 3. С. 69-71.

Бурцев В.В. Опыт использования систем внутреннего контр­оля организаций // Президентский контроль. 2001. № 7. С. 33.

Бурцев В.В. Организация системы государственного финансово­го контроля в Российской Федерации: Теория и практика. М.: Издательско-торговая корпорация „Дашков и К", 2002. 496 с.

Бурцев В.В. Система государственного контроля // Финансы. 2000. № 9. С. 47-49.

Бурцев В.В. Система государственного финансового контр­оля: Дис. д-ра экон. наук. М., 2001. 456 с.

Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко НІ. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит".Жи­томир: ЖІТІ, 2000.512 с.

Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г., Петренко Н.І., Ши-гун М.М. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Жито­мир: ПП „Рута", 2001.416 с.

Бутко А.Д., Марченко Б.М. Внутрішній фінансовий контроль у системі фінансового контролю держави // Фінанси Украї­ни. 2003. №8. - С.127-136.

Бюджетна система: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. / В.М.Опарін, В.І.Малько, С.Я.Кондратюк, Г.Б.Коломієць. -К.: КНЕУ, 2002, 403 с.

Бюджетний кодекс України [Станом на 10 квітня 2008 р.]. -К.: Велес, 2008. 64 с. (Офіц. док.).

Василик О.Д. Теорія фінансів. К.: НІОС, 2000. 416 с.

Взаємовідносини платників податків з контролюючими орга­нами: Методичний посібник // Баланс. Бібліотека бухгалте­ра. 2003. №1. С. 4-28; 42-56; 80-93.

Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Хижняк Й.С. Казначейська спра­ва: Навчальний посібник. Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. 248 с.

Германчук П.К. ДКРС: вчора, сьогодні, завтра // Фінансовий контроль. 2003. № 4 (17). С.2-7.

Германчук, І.Б. Стефанюк, Н.І.Рубан, В.Г.Александров, O.I. На-зарчук. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит, -Київ: НВП „АВТ", 2004. 424 с.

Госконтроль в Швеции // Контроллинг. 1994. № 1. С. 45-81.

Господарське право: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. -К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.

Гречко О.В. Удосконалення контролю в системі управління фі­нансовими ресурсами регіону // Фінанси України. 2002. -№ 9. С. 150.

Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлу, А.М.Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. К.: Либідь, 1992. С.182-201.

Гроші та кредит: Підручник / За ред.. проф. Б.С. Івасіва. - К.: КНЕУ, 1999. 404 с.

Гусак Н.Б., Гусак Ю.Д. Контроль податкових органів за діяль­ністю підприємств. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 320 с.

ГуцайлюкЗ.В. Методологические проблемы учета эффективности промышленности. М.: Агропромиздат, 1985. 156 с.

Гуцайлюк З.В. Учет и контроль производственных отходов. -М.: Финансы и статистика, 2001. 336 с.

Гуцаленко Л.В. Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в сільськогосподарських підприєм­ствах // Економіка АПК. № 2. 2004. С. 105-113.

Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Стан та перспективи розвитку внутрішнього контролю на підприємствах АПК // Облік і фі­нанси АПК. 2007. № 11-12. С. 83-86.

Гуцаленко Л.В., Мельничук O.A. Проблеми обліку та внутріш­ньогосподарського контролю доходів сільськогосподарських формувань. Міжнародна науково-практична конференція „Соціально-економічні проблеми села в пореформений пері­од": Зб. наук. праць, МДАУ, 2004. С. 87-93.

Гуцаленко Л.В. Удосконалення системи внутрішнього контр­олю на сільськогосподарських підприємствах.: Облік і контр­оль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.4-5 жовт. 2007 р. / Відп.

за вип. .М.М. Коцупатрий. К.: КНЕУ, 2007. С. 203-206.

Данилевский Ю.А. Проблемы становления государственного фи­нансового контроля // Бухгалтерский учет. 1996. № 3. С.

3-6.

Данилевский Ю.А., Мезенцева Т.М. Финансовый контроль в отраслях народного хазяйства при различных формах соб­ственности. М.: Финансы и статистика, 1992. 134 с.

Дербот І.С. Про аудит фінансово-господарської діяльності бю­джетних установ // Фінансовий контроль. 2005. №2. 12 с.

Державна контрольно-ревізійна служба України: сторінки істо­рії // Є.Ф.Вербило, О.О.Левандовський, Н.М.Суліковська. К.: ДІЯ, 2001. 219 с.

Державний фінансовий контроль виконання бюджетних про­грам / Т.І.Єфименко, І.Б.Стефанюк, Н.І.Рубан та ін. Моно­графія. К.: НДФІ, 2004. - 204 с.

Державний фінансовий контроль за діяльністю бюджетних установ / Упоряд. О.В.Ситяшенко. К.: Загруга, 2004. 718 с.

Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н.С.Вітвіцька, І.Ю.Чумакова, М.М.Коцупатрий, М.Т.Фенченко. К.: КНЕУ, 2004. 408 с.

Дерій В. Громадський контроль за майном, землею, витратами і доходами на селі // Бухгалтерія в с-г. 2007. № 8. С. 9-11.

Дерій В. Контроль за витратами і доходами фізичних осіб: за­рубіжний досвід та українські перспективи // Бухгалтерія в

с-г. 2007. № 20. С. 17-18.

Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 4. С. 7-11.

Дерій В.А. Контроль і ревізія в сільському господарстві: Курс лекцій. Тернопіль: Джура, 2002. 64 с.

Дерій В.А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. Бучач: МІФ,

2000. 54 с.

Дерій В.А. Організація бухгалтерського обліку в підприєм­стві: Курс лекцій. Вид. друге, виправл. і доповн. Тернопіль:

Джура, 2004. 93 с.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник. К.: Центр на­вчальної літератури, 2004. 327 с.

Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служ­би. В 3-х томах. Т.1. К.: ДІЯ, 2001. 431 с.

Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служ­би. Том 2 К.: 2001. 370 с.

Довідник працівника державної контрольно-ревізійної служ­би. Том 3К.: 2001. 582 с.

Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний до­свід і шляхи вдосконалення // Фінанси України. 1998. № 1. С. 47-55.

Дрозд І.К. Вдосконалення класифікації контролю та її вико­ристання в практиці контрольної діяльності // Формуван­ня ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України. 2005. Випуск 12 (55). С. 18 22.

Дрозд І.К. Запровадження аудиту ефективності бюджетних коштів під час здійснення державного контролю // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. -2003. Ч.2. Том 1. С. 28 33.

Дрозд І.К. Контроль економічних систем: Монографія.К.: Імекс-ЛТД, 2004.312 с.

Дрозд І.К. Мета та концептуальні засади аудиту ефективності бюджетних коштів в Україні // Вісник Київського універси­тету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2005. Ви­пуск 78. С. 55-57.

Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль. На­вчальний посібник.К.: ТОВ „Імекс ЛТД", 2007. 304 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах // Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Видавничий центр „Академія", 2000. 864 с.

Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. К.: А.С.К, 2003. 639 с.

Ирвин Д. Финансовый контроль: Пер. с англ. // Под ред.. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 1998. 256 с.

Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова сис­тема: Підручник. К.: Атака, 2006. 920 с.

Інструкція про організацію роботи щодо готівкового обігу установами банків України: Постанова Правління НБУ від 19 лютого 2001р., № 69.

Інструкція про порядок застосування і стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби: Наказ Держав­ної податкової адміністрації України від 20 квітня 1995 р., №28.

Інструкція про порядок нарахування і сплати внесків на загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття і обліку 'їх надходження в Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 18 грудня 2000р., №339.

Інструкція про порядок нарахування і сплати підприєм­ствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження в Пенсійний фонд України: Постанова правління Пенсійного фонду України від 3 червня 1999 р., № 4-6 (зі змінами і доповненнями).

Інструкція про порядок нарахування, обліку і витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від не­щасних випадків на виробництві і професійних захворювань України: Постанова Фонду соціального страхування від не­щасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 квітня 2001 р. № 12.

Інструкція про порядок проведення перевірок, ревізії Рахун­ковою Палатою: Постанова Колегії Рахункової Палати від 3.12.99 р., № 25-1.

Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок орга­нами державної контрольно-ревізійної служби в Україні: На­каз ГоловКРУ України від 3 жовтня 1997 р. № 121 (з наступ­ними змінами і доповненнями).

Каленський М.М., Стефанюк I.E. Контрольно-ревізійна служ­ба суб'єкт державного фінансового контролю підприємниць­кої діяльності. К.: Ін-т рег. досл. НАН України, 2001. 203 с.

Калюга Є.В. Сучасний стан відомчого контролю та можливі шляхи його реформування // Фінансовий контроль. 2002. -№ 2. С. 41-52.

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. 360 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) від 7 грудня 1984 № 8073-X (із змінами і доповненнями)

Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. 2-е вид., перероб і доп.Львів: Націо­нальний університет «Львівська політехніка» (Інформаціно-видавничий ценр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід", 2002. 320 с.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-III.

Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. Ревізія і контроль в установах і організація бюджетної сфери: Навч. посібник. -К.: Вид-во Європ. Унів-ту фінансів, інформ. систем, менедж­менту і бізнесу. 2000. 217 с.

Кужельний M.B, Калюга Є.В, Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівни­ків обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб під­приємств, організацій та установ / За редакцією д-ра екон. наук, професора М.В. Кужельного. К.: Ніка-Центр, 2001. 240 с.

Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функ­ции: Практическое руководство. М.: Финансы и статистика, 1985. 143 с.

Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансово­го контролю в сучасних умовах господарювання в Україні. К.: НДФІ, 2006. 240 с.

Мамишев А. Засади організації контролю публічних фінансів і майна // Фінансовий контроль. 2003. № 4 (17). С. 35-37.

Мамишев A.B. Аудит ефективності діяльності: етап виконан­ня // Фінансовий контроль. 2006. № 3 (32). С. 43-45.

Мамишев A.B. Аудит ефективності діяльності: звітування про

результати. 2006. № 5 (34). С. 60-63.

Мамишев A.B. Аудит ефективності діяльності: концепція, цикл, планування // Фінансовий контроль. 2006. № 2 (31). С. 54-60.

Мамишев A.B. Державний аудит в Ірландії // Фінансовий

контроль. 2004. № 2. С. 54.

Мацкевичюс И.С., Лакис B.M. Ревизия в системе экономического контроля. М.: Финансы и статистика, 1988. 224 с.

Мельничук B.r. Логіка фінансового контролю вимагає утво­рення територіальних представництв Рахункової палати // Фінансовий контроль. 2004.- № 5. С. 30-31.

Методика визначення монопольного становища підприємців на ринку: Розпорядження АМК України від 10 березня 1994 р., №1-р (зі змінами і доповненнями).

Методичні рекомендації по контролю і ревізії діяльності міжгосподарських формувань в умовах агропромислових об'єднань. К.: УкрНДІ ЕОСГ, 1986. 215 с.

Методичні рекомендації працівникам державної контрольно-ревізійної служби в Україні при залученні їх до процесуаль­них дій як свідків, експертів або спеціалістів: Наказ ГоловКРУ України від 31.03.2000, № 31.

Методичні рекомендації щодо проведення органами держав­ної контрольно-ревізійної служби аудиту державного фінан­сового аудиту виконання бюджетних програм: Наказ Голо-в^У України від 15.12.2005, M 444.

Методичні рекомендації щодо проведення перевірок форму­вання, виконання бюджетів та використання бюджетних ко­штів в Автономній Республіці ^им, областях, містах йієві і Севастополі, містах обласного підпорядкування, районах і районах у містах та достовірності звітності про їх виконання (Схвалено Методологічною радою Голов^У України (про­токол N°2 від 22 січня 2004 р.)

Митний ^декс України (М^) від 12 грудня 1991 року JM 1970-ХІІ.

Mочерний C.B., Ларіна Я.С, Устенко O.A., Юрій C.I. Еко­номічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1 / За ред. С.В.Мочерного. Львів: Світ, 2006. 346 с.

ЮЗ. Нападавська Л.B. Внутрішньогосподарський контроль в рин­ковій економіці: Монографія. Дніпропетровськ: Наука і

освіта, 2000. 224 с.

1O4. Наринский A.C., Гаджиев Н.Г. ^нтроль в условиях рыночной экономики. -М.: Финансы и статистика, 1994. 175 с.

ЮЗ. Нижник Н., Mашков O., Mосов C. ^нтроль у сфері держав­ного управління // Вісник Української Академії державного унравління. 1998. JM 2. С. 23-31.

Юб. Новодворська B.B., Присяжнюк C.B, Гуцаленко ЛМ., Блакита LB., Bолинець B.I. Облік і контроль витрат виробництва в нід-приємствах ресторанного господарства: Монографія. Ві­нниця, 2007. 246 с.

1O?. Носова C.C. Экономический контроль: сущность и формы нроявления.М.: Экономика, 1991. 176 с.

Облік державної підтримки агропромислового виробництва.: На­вчальний посібник / За ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Жука, І.В. Гераси-мука. K.: Видавництво ТОВ „Юр-Агро-Веста", 2007. 324 с.

Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації): -K.: Ред. журн. „Вісник податкової служби України". 2002. 432 с. Бібліогр.: с.421-422.

Організація і методика податкових перевірок: Навчальний по­сібник / О.П. Чернявський, В.П.Хомутенко, В.В.Немченко. -K.: Центр навчальної літератури, 2004.288 с.

Перманчук П.К^тефанюк ІБ. та ін. Державний фінансовий контроль: Ревізія та аудит. K.: АВТ, 2004. 423 с.

Петрик O.A. Аудит: методологія і організація: Монографія. К.: КНЕУ, 2003. 260 с.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державно­го та місцевих бюджетів / Затверджено наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 р.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 19 лютого 2001р., № 72.

Положення про державну інспекцію з контролю за цінами: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р., № 1819.

Положення про Державну митну службу України: Указ Пре­зидента України від 24 серпня 2000 р., №1022/2000 (зі зміна­ми і доповненнями).

Положення про зупинку операцій платників податків на ра­хунках в установах банків, інших фінансових установах: На­каз Державної податкової адміністрації України від 23 квітня 1998 р., № 191.

Положення про Пенсійний фонд України: від 1 березня 2001 р., №121/2001.

Положення про порядок проведення перевірок дотриман­ня антимонопольного законодавства: Розпорядження АМК України від 29 листопада 1999 р., № 249-р.

Порядок взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України» затверджений Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Міністер­ством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України: Наказ ГоловКРУ від 19.10.2006 р., № 346.

Порядок здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контр­олю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня

2002 р. № 685.

Порядок координації проведення виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємниць­кої діяльності контролюючими органами: Указ Державної по­даткової адміністрації України від 29 січня 1999 р., №112.

Порядок зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2006 р. № 492.

Порядок надання інформації про обсяги коштів державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядни­кам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприєм­ствам: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України та Державного казначейства України від 11.06.2002 № 141/105 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.06.2002 за № 531/6819.

Порядок надання інформації про обсяги коштів державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядни­кам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприєм­ствам / Затверджено наказом ГоловКРУ України та Держав­ного казначейства України від 11 червня 2002 р. № 141 /105, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня

2002 р. № 531 / 6819.

Порядок періодичності перевірок і проведення обстежень ви­робничих, складських, торгових та інших приміщень: Затвер­джений указом Державної податкової адміністрації України від 30 липня 1998 р. №371.

Порядок планування контрольно-ревізійної роботи органа­ми державної контрольно-ревізійної служби: Постанова Ка­бінету Міністрів України від 08.08.2001, № 955.

Порядок повернення бюджетних коштів, отриманих як субвен­ція, до відповідного бюджету в разі їх нецільового використан­ня: постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня № 495.

Порядок призупинення бюджетних асигнувань: Наказ Мініс­терства фінансів № 319 від 15.05.2002 р.

Порядок проведення оперативних перевірок і розгляду матері­алів по них: Затверджений розпорядженням Державної подат­кової адміністрації України від 25 вересня 1998 р., № 272-р.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р., № 3659 ХІІ.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 12 груд­ня 2000 р., № 2121-ІІІ.

Про вдосконалення проведення державного фінансового ау­диту виконання бюджетних програм: Наказ ГоловКРУ від 15.12.2005, № 444.

Про вдосконалення інформування правоохоронних органів: Наказ ГоловКРУ від 03.03.2007 р., № 45.

Про державний фінансовий контроль: Проект Закону України.

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР). 1993. №13. Ст.110) (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 921-Ш (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, №16, ст.114, №2922-111 (2922-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, №17, ст.117, №762-ГУ(762-15) від15.05.2003, ВВР, 2003, №30, ст.247,№ 1349-ГУ (1349-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, №15, ст.218, № 322-ГУ (2322-15) від 12.01.2005, ВВР, 2005, №10, ст.187, №3202-ІУ (3202-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, №14, ст.117, №3205-ІУ (3205-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, №14, ст.118, 3541-ГУ (3541-15) від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 5, ст.296, № 424-У (424-16) від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р., № 509 -ХІІ.

Про Державну службу боротьби з економічною злочинніс­тю: Положення, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р., № 510 (витяги).

Про державну статистику: Закон України від 13 липня 2000

р., № 1992-ІІІ.

Про деякі заходи по дерегулюванню підприємницької діяльнос­ті: Указ Президента України від 23 липня 1998 р., № 817/98.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворю­вання, що спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 березня 1999р., № 1105-ХІУ.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р., №

1533-ІІІ.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. №2240-ІІІ.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р.

№803-ХІІ.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України у редакції від 1 червня 2000 р., № 1776ІІІ.

146.     Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки: Указ Президента України від 12 червня 1995 р., № 436/95.

Про затвердження „Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговуван­ня державного бюджету за доходами, що контролюються митни­ми органами": Наказ Державного Казначейства України та Дер­жавної митної служби України від 31.07.2002 р., № 150/ 417.

Про затвердження Методики оформлення органами держав­ної контрольно-ревізійної служби результатів ревізії: Наказ ГоловКРУ від 27.10.2006 р., №358.

Про затвердження Плану заходів щодо поетапного охоплен­ня державним фінансовим аудитом всіх бюджетних програм: Наказ ГоловКРУ від 27.12.2006, № 421.

Про затвердження Положення про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної

служби: Наказ ГоловКРУ від 30.07.2003, № 173.

Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджет­ними коштами: Наказ Державного казначейства України від 18.11.2002 № 213.

Про затвердження Порядку проведення інспектування дер­жавною контрольно-ревізійною службою: Постанова Кабі­нету Міністрів України від 20.04.2006 р., № 550 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1618 ( 1618-2006-п )

від 16.11.2006).

Про затвердження Порядку проведення інспектування держав­ною контрольно-ревізійною службою: Постанова Кабінету Міні­стрів України від 20 квітня 2006 р., № 550 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №618 (1618-2006-п) від 16.11.2006).

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затверджен­ня та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова, Кабінетом Міністрів України від 28 лю­того 2002 р. № 228.

Про затвердження Примірної програми та робочого плану ревізії фінансово-господарської діяльності суб'єктів господа­рювання державного сектору економіки: Наказ ГоловКРУ від 12.06.2007 р., № 123.

Про затвердження стандартів державного фінансового контр­олю за використанням бюджетних коштів державного і ко­мунального майна: Наказ голови ГоловКРУ України від 9 вересня 2002 р., №168. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2002 р. за № 756/7044.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р., № 236/ 96 ВР (зі змінами і доповненнями).

Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахун­ками з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України від 4 березня 1998 р., № 167 / 98.

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: За­кон України від 26 червня 1997 р., № 400/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю: Постано­ва Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 р., № 685.

Про міліцію: Закон України від 20.12.90 р. № 565-ХІІ (витя­ги) (Із змінами станом на 06.04.2000).

Про Національний банк України: Закон України від 20 трав­ня 1999 р., №679-ХІУ.

Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів каз­начейського обслуговування: Указ Президента України від 05.12.2002 р., № 1133/2002 ( 1133/2002 ).

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.93 р., № 3341-ХІІ (ви­тяги) (Із змінами станом на 23.03.2000).

Про паспорти бюджетних програм / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098.

Про посилення внутрішнього контролю в органах ДКРС: На­каз Головку від 18.01.2006 р., № 18.

Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 р., №

315/96-ВР.

Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.92 р., № 2229-ХІІ (витяги) (Із змінами етапом на 13.01.2000).

Про упорядкування структури контрольно-ревізійних управлінь в регіонах: Наказ ГоловКРУ від 06.05.2005 р., № 153 (зі змінами).

Про упорядкування формування справ за матеріалами закін­чених ревізій і передачу їх на зберігання до архіву Головку: Наказ ГоловКРУ від 11.01.2006 р., №3.

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р., № 507-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. Пособие. 2-е изд., стерео­тип. Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2004. 429 с.

Пушкар М.С. Філософія обліку. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 157 с.

Рекомендації щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення та застосування адміністративних стягнень органами державної контрольно-ревізійної служби, затвердже­но наказом Голови ГоловКРУ України від 30.07.2002. 160 с.

Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учеб­ник. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. 320 с.

Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. К.: ТОВ „НІОС", 1998. -224 с.

Романів М.В. Становлення та розвиток державного фінансо­вого контролю в Україні: Дис. канд. екон. наук: 28.02.2000. -К., 2000. 189 с.

Рубан Н.І. Аудит ефективності бюджетних коштів нова фор­ма фінансового контролю // Проблеми розвитку державних і місцевих фінансів: Науково-теоретична конференція 10-11

квітня 2003 р. К.: НДФІ, 2004. С. 313-318.

Рубан НІ. Аудит ефективності використання державних ре­сурсів нова форма фінансового контролю // Розвиток мето­дології і методики податкового аудиту: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25-27 березня 2004 року. Ір­пінь: Національна академія ДПС України. 2004. С. 27-36.

Рубан НІ. Аудит ефективності: надбання, проблеми, перспек­тиви // Фінансовий контроль. 2004. №6 (23). С. 4-6.

Рубан НІ. Аудит ефективності: успіхи і недоліки перших кро­ків // Фінансовий контроль. 2004. №1 (18). С. 4-6.

Рубан Н.І. Впроваджуємо нову форму контролю // Фінансо­вий контроль. 2003. № 3(16). С.40-42.

Рубан Н.І. Нагальна вимога дня: «Рівняння на стандарти» // Фінансовий контроль.2003.№ 1(14). С. 7-8.

Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Шеремет Г.М., Хомедюк В.О. Внутрішній аудит: Монографія.Рівне: УДУВГП, 2003.163 с.

Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. Ірпінь, Академія державної податко­вої служби України, 2001. 407 с.

Симоненко В.К. та ін. Основи єдиної системи державного фінан­сового контролю в Україні. К.: Знання України, 2006. 159 с.

Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна 4 „Доку­ментування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання", затверджений наказом ГоловКРУ від 09.08.2002 р. № 168. // www.dkrs.gov.ua

Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна 5 „Здій­снення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і обробки інформації, яка підлягає дослідженню", затверджений наказом ГоловКРУ від 09.08.2002 р. № 168. // www.dkrs.gov.ua

Стандарт державного фінансового контролю за використан­ням бюджетних коштів, державного і комунального майна 8 „Оприлюднення результатів державного фінансового контр­олю", затверджений наказом ГоловКРУ від 09.08.2002 р. № 168. // www.dkrs.gov.ua

Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна 3 "Ор­ганізація та виконання контрольних заходів", затверджений на­казом ГоловКРУ від 09.08.2002 р. № 168. // www.dkrs.gov.ua

Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна 6 „Оцін­ка стану внутрішнього фінансового контролю", затверджений наказом ГоловКРУ від 09.08.2002 р. № 168. // www.dkrs.gov.ua

Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна 2 „Пла­нування державного фінансового контролю", затверджений на­казом ГоловКРУ від 09.08.2002 р. № 168. // www.dkrs.gov.ua

Стандарт державного фінансового контролю за використан­ням бюджетних коштів, державного і комунального майна 7 „Попередження правопорушень з боку суб'єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб", затверджений на­казом ГоловКРУ від 09.08.2002 р. № 168. // www.dkrs.gov.ua

Стандарт державного фінансового контролю за використан­ням бюджетних коштів, державного і комунального майна 1 "Терміни, які вживаються в стандартах державного фі­нансового контролю", затверджений наказом ГоловКРУ від 09.08.2002 р. № 168. // www.dkrs.gov.ua

Стефанюк I.E. Бюджетна реформа вимагає нових форм контр­олю // Фінансовий контроль. 2004. № 5. С. 3-9.

Стефанюк I.E. Державний фінансовий контроль підприєм­ницької діяльності в Україні: Дис. канд. екон. наук: 08.04.01.-К., 2002. 125 с.

Стефанюк I.E., Процишин A.A., Луцишин М.Г., Рубай H.A. Контрольно-ревізійна діяльність підрозділів КРУ: предмет, методика і організація контролю. Львів, 1997. 198 с.

Стефанюк І.Б. Контрольно-ревізійна служба як складова фі­нансової безпеки держави // Фінанси України. К. 1998. -№ 11. С. 42-47.

Суйц В.П. Внутрипроизводственный контроль. М.: Финансы и статистика, 1987. 127 с.

Суторміна В.М., ФедосовВ.М., Андрущенко В.Л. Держава по­датки бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія. К.: Либідь, 1992. 328 с.

Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроль и ревизия: Практикум. Учебное пособие. К.: Ника-Центр, Эльга, 2003.2002 с.

Сухарева Л.О. Аудит ефективності використання бюджетних коштів: противоріччя формування понятійного апарату// Фі­нанси України. 2006. № 8. С.125.

Сухарева Л.О. Еволюція функції контролю // Фінанси Укра­їни. 2000. № 8. С. 19-25.

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. К., 2001.253 с.

Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контр­оль: Навчальний посібник. К., 2004. 328 с.

Шатковська Л.С. Економічний контроль на сільськогоспо­дарських підприємствах. К.: Урожай, 1994.272 с.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, мето­дології). К.: Київський державний торговельно-економічний університет, 1998. 370 с.

Шевчук В.О. Про організацію державного фінансового контр­олю в зарубіжних країнах: Аналітична записка. К.: НДФІ при Міністерстві фінансів України, 1999. 21 с.

Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., пере-роб. і доп. К.: Юрінкомінтер, 2005. 532 с.

Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб.

та доп. К.: ЦНЛ, 2006. 432 с.