Материал: Ділова мова: сучасний вимір - Навчальний посібник (Кацавець Р.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ПереднЄ слово
Читать: РоздІл І дІлова мова нашого часу
Читать: ЛІтературна мова в життІ украЇнського народу
Читать: Мовна норма — Історично обумовлене явище
Читать: ФункцІональнІ стилІ сучасноЇ украЇнськоЇ мови
Читать: Словниковий склад украЇнськоЇ мови
Читать: ТермІнологІчна лексика
Читать: ІншомовнІ слова у дІловІй мовІ
Читать: Усна мова
Читать: Писемна мова
Читать: ОдиницІ мови
Читать: КомунІкативнІ якостІ мовлення
Читать: НевербальнІ форми Інформування
Читать: Про складання документІв
Читать: ЛогІчна послІдовнІсть документІв
Читать: Оформлення дІловоЇ кореспонденцІЇ
Читать: ГеографІчнІ назви у дІлових паперах
Читать: Прийменники у текстах дІлових паперІв
Читать: ВставнІ І вставленІ конструкцІЇ та Їх значення у текстІ
Читать: РоздІловІ знаки у текстІ
Читать: Цитати: роздІловІ знаки при них
Читать: Культура дІлового спІлкування
Читать: РоздІл ii правила украЇнського правопису
Читать: Вживання апострофа
Читать: Правопис префІксІв
Читать: Звертання
Читать: Імена по батьковІ
Читать: СкладнІ випадки вІдмІнювання прІзвищ
Читать: Частини мови
Читать: Іменник
Читать: Прикметник
Читать: ЧислІвник
Читать: Про вІдмІнювання числІвникІв
Читать: Займенник
Читать: ПрислІвник
Читать: ДІЄслово
Читать: ДІЄприкметник
Читать: ДІЄприслІвник
Читать: Прийменник
Читать: Сполучник
Читать: Частки
Читать: РоздІл iii дІловІ папери повсякденного слугування
Читать: Документ: його ознаки І реквІзити
Читать: Заява
Читать: Резюме
Читать: Характеристика
Читать: АвтобІографІя
Читать: ДоговІр
Читать: ДоповІдь
Читать: Промова
Читать: Судовий ритор І аудиторІя
Читать: Протокол
Читать: Лист
Читать: АнотацІя
Читать: РецензІя
Читать: Доручення
Читать: ВІзитна карточка
Читать: РоздІл iv практичний цикл: мІркуймо, виконуймо
Читать: ЄвангелІЄ
Читать: 5. як миколка юристом став
Читать: ФІнансово-економІчна термІнологІя
Читать: Духовна криниця — отчий край
Читать: РІздво христове
Читать: Отчий край
Читать: Три скринІ
Читать: Подорож у дитинство
Читать: Стара повІтка
Читать: Баштан
Читать: РІдне село
Читать: Пшениця вродила
Читать: Весна
Читать: ЛІто
Читать: ОсІнь
Читать: 2. з релІгІйного життя
Читать: П о с т и
Читать: ЗнаменнІ дати — близькІ серцю кожного християнина
Читать: ЛІтература
Читать: ЗмІст