Материал: Екологічне право України - Навчальний посібник (Рябець К.А.)


§ 4. управління та контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

На підставі ст. 11 Закону України «Про тваринний світ» державне управління та регулювання у галузі охорони, ви­користання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Рес­публіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галу­зі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноважений цен­тральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного гос­подарства та їх територіальні органи, інші спеціально упо­вноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Органам місцевого самоврядування законами можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої вла­ди у галузі охорони, використання і відтворення тваринно­го світу.

До повноважень Кабінету Міністрів України у галу­зі охорони, використання і відтворення тваринного світу згідно зі ст. 12 Закону України «Про тваринний світ» на­лежить:

забезпечення реалізації визначеної Верховною Радою України державної політики у галузі охорони, вико­ристання і відтворення тваринного світу;

забезпечення державного регулювання і контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринно­го світу;

здійснення управління об'єктами тваринного світу державної власності відповідно до закону;

розроблення та здійснення загальнодержавних про­грам у галузі охорони, використання і відтворення тва­ринного світу;

затвердження порядку встановлення екологічних нормативів, лімітів та видачі відповідних дозволів чи інших документів на право використання об'єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодер­жавного значення та ін.

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, ра­йонних державних адміністрацій у галузі охорони, викорис­тання і відтворення тваринного світу належить:

реалізація державної політики у галузі охорони, вико­ристання і відтворення тваринного світу;

здійснення контролю за додержанням вимог законо­давства про охорону, використання і відтворення тва­ринного світу юридичними та фізичними особами;

розроблення та забезпечення виконання державних, місцевих та інших територіальних програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного сві­ту;

погодження в установленому порядку питань, що сто­суються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;

організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторин­гу, державного кадастру та державного обліку об'єктів тваринного світу, які перебувають на їх території тощо (ст. 14 Закону України «Про тваринний світ»). Відповідно до ст. 13 Закону України «Про тваринний світ» до повноважень спеціально уповноважених централь­них органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу належить:

реалізація державної політики у галузі охорони, вико­ристання і відтворення тваринного світу;

здійснення державного регулювання і контролю у га­лузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

здійснення нормативного регулювання у галузі охоро­ни, використання і відтворення тваринного світу;

організація робіт з охорони, використання і відтворен­ня об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшен­ня середовища їх існування, умов розмноження і шля­хів міграції;

вирішення відповідних питань у сфері користування об'єктами тваринного світу;

координація діяльності органів державної влади, під­приємств, установ, організацій та громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного сві­ту;

розроблення порядку видачі відповідних дозволів чи інших документів на право використання об'єктів тва­ринного світу, а також забезпечення видачі таких до­кументів на право використання об'єктів тваринного світу, які належать до природних ресурсів загально­державного значення;

прийняття рішення про припинення використання об'єктів тваринного світу у випадках, передбачених цим Законом;

встановлення лімітів, норм використання об'єктів тва­ринного світу, вирішення в межах своїх повноважень питань щодо регулювання здійснення полювання, ри­бальства та інших видів використання об'єктів тварин­ного світу;

визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань фінансів вартості відповід­них дозволів чи інших документів на право добування об'єктів тваринного світу;

подання в установленому порядку документів з питань надання у користування мисливських угідь та рибогос­подарських водних об'єктів органам, які уповноважені приймати рішення про надання у користування таких угідь та об'єктів;

видача відповідних дозволів чи інших документів на право переселення об'єктів тваринного світу, організа­ція роботи з їх штучного відтворення;

забезпечення ведення державного обліку чисельності та обліку обсягів добування об'єктів тваринного світу;

організація роботи щодо укладення відповідно до за­кону з користувачами мисливських угідь та рибо­господарських водних об'єктів договорів про умови здійснення діяльності щодо охорони, використання і відтворення тваринного світу, здійснення контролю за виконанням цих договорів;

ведення моніторингу та державного кадастру тварин­ного світу;

здійснення інших повноважень, передбачених зако­ном.

Вищезазначені повноваження спеціально уповноваже­них центральних органів виконавчої влади у галузі охо­рони, використання і відтворення тваринного світу свід­чать про наявність у фауністичній сфері таких спеціальних функцій державного управління:

забезпечення ведення державного обліку чисельності та обліку обсягів добування об'єктів тваринного світу;

проведення моніторингу тваринного світу;

-           ведення державного кадастру тваринного світу тощо. Для забезпечення охорони та організації раціонального

використання тваринного світу проводиться державний облік чисельності та облік обсягів добування об'єктів тваринного світу. Зазначене здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів за єдиними системами. Порядок ведення обліку тварин та обсягу їх добування встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони навколишнього при­родного середовища за погодженням із спеціально уповно­важеним центральним органом виконавчої влади з питань статистики, заінтересованими органами виконавчої вла­ди та відповідними науковими установами (ст. 56 Закону України «Про тваринний світ»).

На підставі ст. 15 Модельного закону про тваринний світ моніторинг тваринного світу це державна система ре­гулярних спостережень за розповсюдженням, чисельністю, фізичним станом об'єктів тваринного світу, структурою, якістю та площею середовища їх існування.

Моніторинг тваринного світу проводиться відповідно до єдиної державної системи з метою своєчасного вияв­лення, попередження та подолання наслідків негативних процесів та явищ для збереження біологічного різноманіт­тя та забезпечення науково обґрунтованого використання об'єктів тваринного світу.

Згідно з п. 1 Положення про порядок ведення держав­ного кадастру тваринного світу, яке затверджене поста­новою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 року № 7721, державний кадастр тваринного світу - це систематизована сукупність відомостей про географічне поширення видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан, характеристики середовища їх перебування і сучасного гос­подарського використання, а також інших даних, необхід­них для забезпечення охорони і раціонального використання тваринного світу.

Він ведеться на всій території України, її континенталь­ному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні. Ведення кадастрових робіт на територіях, що не перебу­вають під її юрисдикцією, Україна здійснює відповідно до укладених міжнародних договорів.

Міністерство охорони навколишнього природного се­редовища України та його органи на місцях визначають головні і базові наукові організації та установи, на які по­кладається ведення державного кадастру тваринного світу і які відповідають за виконання кадастрових робіт за окре­мими видами (групами видів) тварин.

Визначення головних наукових організацій та установ, на які покладається його ведення, здійснюється за пого­дженням з Національною академією наук та міністерства­ми і відомствами, у віданні яких вони перебувають.

Головні наукові організації та установи розробляють інструкції щодо ведення державного кадастру тваринного світу, координують роботи базових організацій та установ, обробляють і узагальнюють одержану інформацію, готують її до розгляду в Міністерстві охорони навколишнього при­родного середовища України.

Базові наукові організації та установи здійснюють по­точне проведення кадастрових робіт, збір і оброблення пер­винних даних на закріплених за ними територіях за певни­ми видами (групами видів) тварин і передають ці дані для узагальнення відповідним головним науковим організаці­ям чи установам.

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, ра327

йонних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені)рад у галузі охорони, використання і відтво­рення тваринного світу належить:

організація розроблення і затвердження республікан­ських та інших територіальних програм з питань охо­рони, використання і відтворення тваринного світу;

вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів;

організація та здійснення заходів щодо охорони тва­ринного світу та поліпшення середовища його існу­вання;

здійснення інших повноважень, передбачених законом (ст. 15 Закону України «Про тваринний світ»).